Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2235(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0129/2010

Rozpravy :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0191

Zápis
Středa, 19. května 2010 - Štrasburk

10. Provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj – Vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany – Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení – Příspěvek politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech a také v členských státech a v Unii [2009/2243(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Zpráva o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany [2010/2011(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Louis Grech (A7-0132/2010)

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení [2010/2038(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Zpráva o přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010), kterou pokládá Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Hlavní směry hospodářských politik a zlepšení hospodářské správy a řízení (včetně správy eura) v kontextu strategie Evropa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko ve strategii EU 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010), kterou pokládá Mary Honeyball za skupinu S&D Komisi: Snížení rozpočtových výdajů na vzdělávání – strategie EU 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra a Louis Grech uvedli zprávy.

Pervenche Berès a Mary Honeyball rozvinuly otázky k ústnímu zodpovězení.

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Ivailo Kalfin (navrhovatel výboru BUDG), Othmar Karas za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Lena Ek za skupinu ALDE, Pascal Canfin za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska a Evelyne Gebhardt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos a Vicky Ford.

Vystoupili: Johannes Hahn (člen Komise) a László Andor (člen Komise).

Vystoupili: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella a Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné a Joachim Zeller.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann a Anna Záborská.

Vystoupili: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc a Ricardo Cortés Lastra.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 20.5.2010, bod 7.1 zápisu ze dne 20.5.2010, bod 7.5 zápisu ze dne 20.5.2010 a bod 7.6 zápisu ze dne 20.5.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí