Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2235(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0129/2010

Debaty :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0191

Protokół
Środa, 19 maja 2010 r. - Strasburg

10. Wdrażanie synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju - Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom - Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu - Wkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 2020 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również w państwach członkowskich i Unii [2009/2243(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sprawozdanie w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom [2010/2011(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Louis Grech (A7-0132/2010)

Sprawozdanie w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu [2010/2038(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sprawozdanie w sprawie wkładu polityki spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020” - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Ogólne wytyczne polityki gospodarczej i lepsze zarządzanie gospodarką (w tym zarządzanie euro) w kontekście strategii Europa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Wymiar zatrudnienia i spraw społecznych w strategii Europa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010), które skierowała do Komisji Mary Honeyball w imieniu grupy S&D: Cięcia w budżecie przeznaczonym na edukację - UE 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra i Louis Grech przedstawili swoje sprawozdania.

Pervenche Berès i Mary Honeyball zadali pytania ustne.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytania ustne.

Głos zabrali: Ivailo Kalfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie Williama (The Earl of) Dartmouth zadane zgodnie z systemem niebieskiej karty”, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska i Evelyne Gebhardt.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos i Vicky Ford.

Głos zabrali: Johannes Hahn (członek Komisji) i László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, który odpowiedział również na pytanie Marca Tarabelli zadane zgodnie z systemem niebieskiej karty”, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella i Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, który odpowiedział również na pytanie Sylvany Rapti zadane zgodnie z systemem niebieskiej karty”, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné i Joachim Zeller.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann i Anna Záborská.

Głos zabrali: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc i Ricardo Cortés Lastra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 20.5.2010, pkt 7.1 protokołu z dnia 20.5.2010, pkt 7.5 protokołu z dnia 20.5.2010 i pkt 7.6 protokołu z dnia 20.5.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności