Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2235(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0129/2010

Dezbateri :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Voturi :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0191

Proces-verbal
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg

10. Executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune - Crearea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni - Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare - Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și în cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune [2009/2243(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Raport referitor la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor [2010/2011(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Louis Grech (A7-0132/2010)

Raport referitor la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare [2010/2038(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Raport referitor la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 2020 - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Orientările generale de politică economică şi guvernanţa economică consolidată (inclusiv guvernanţa monedei euro) în contextul Strategiei Europa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Dimensiunea ocupării forţei de muncă şi cea socială în Europa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) adresată de Mary Honeyball, în numele Grupului S&D, Comisiei: Reducerea bugetelor pentru educație - Europa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra şi Louis Grech şi-au prezentat rapoartele.

Pervenche Berès şi Mary Honeyball au dezvoltat întrebările orale.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Ivailo Kalfin (raportor pentru aviz al Comisiei BUDG), Othmar Karas, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru” de William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Barry Madlener, neafiliat, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska şi Evelyne Gebhardt.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos şi Vicky Ford.

Au intervenit: Johannes Hahn (membru al Comisiei) şi László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru” de Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella şi Filiz Hakaeva Hyusmenova.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru” de Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné şi Joachim Zeller.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann şi Anna Záborská.

Au intervenit: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc şi Ricardo Cortés Lastra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 20.5.2010, punctul 7.1 al PV din 20.5.2010, punctul 7.5 al PV din 20.5.2010 şi punctul 7.6 al PV din 20.5.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate