Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2235(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0129/2010

Rozpravy :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0191

Zápisnica
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg

10. Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj - Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva - Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a v Únii [2009/2243(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Správa o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov [2010/2011(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Louis Grech (A7-0132/2010)

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súvislosti s hospodárskou obnovou [2010/2038(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Správa o prínose politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 2020 - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010), ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky a zlepšenie hospodárskeho riadenia (vrátane riadenia eurozóny) v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010), ktorú položila Pervenche Berès, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Zamestnanosť a sociálne rozmery stratégie Európa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010), ktorú položila Mary Honeyball v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Zníženie rozpočtových prostriedkov na vzdelanie - Európa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra a Louis Grech uviedli svoje správy

Pervenche Berès a Mary Honeyball rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Michel Barnier (člen Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Ivailo Kalfin (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Othmar Karas v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú postupom modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Pascal Canfin v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Barry Madlener nezaradený poslanec, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska a Evelyne Gebhardt.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos a Vicky Ford.

Vystúpili títo poslanci: Johannes Hahn (člen Komisie) a László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú postupom modrej karty položil Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella a Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú postupom modrej karty položila Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné a Joachim Zeller.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann a Anna Záborská.

Vystúpili títo poslanci: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc a Ricardo Cortés Lastra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 20.5.2010, bod 7.1 zápisnice zo dňa 20.5.2010, bod 7.5 zápisnice zo dňa 20.5.2010 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia