Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2235(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0129/2010

Debatter :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0191

Protokoll
Onsdagen den 19 maj 2010 - Strasbourg

10. Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling - Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare - Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning - Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om hur synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen [2009/2243(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Betänkande om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare [2010/2011(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Louis Grech (A7-0132/2010)

Betänkande om långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning [2010/2038(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Betänkande om sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och stärkt ekonomisk styrning (inbegripet styrningen av euron) inom ramen för strategin Europa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Sysselsättning och sociala dimensioner av Europa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) från Mary Honeyball för S&D-gruppen, till kommissionen: Nedskärningar i utbildningsbudgetar - Europa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra och Louis Grech redogjorde för betänkandena.

Pervenche Berès och Mary Honeyball utvecklade de muntliga frågorna.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Ivailo Kalfin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Othmar Karas för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska och Evelyne Gebhardt.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos och Vicky Ford.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, som även besvarade en fråga (blått kort) från Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella och Filiz Hakaeva Hyusmenova.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, som även besvarade en fråga (blått kort) från Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné och Joachim Zeller.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann och Anna Záborská.

Talare: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc och Ricardo Cortés Lastra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 20.5.2010, punkt 7.1 i protokollet av den 20.5.2010, punkt 7.5 i protokollet av den 20.5.2010 och punkt 7.6 i protokollet av den 20.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy