Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 19 май 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Резултат от срещата на високо равнище, състояла се на 7 май 2010 г., и заседанието на Съвета по икономически и парични въпроси - Уместността на политическо равнище на стратегията "ЕС - 2020 г." в контекста на настоящата финансова и икономическа криза - Последици на финансовата и икономическа криза за стратегията „ЕС-2020 г.“ и нейното управление - Уместността на стратегията „ЕС-2020 г.“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза (разискване)
 4.График на месечните сесии
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  
6.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно гражданската инициатива (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно гражданската инициатива (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/ЕО ) ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) ***II (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Коригиращ бюджет № 1/2010 : Раздел I - Парламент (гласуване)
  
6.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет (гласуване)
  
6.7.Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I (гласуване)
  
6.8.График на месечните сесии на Европейския парламент през 2011 г. (гласуване)
  
6.9.Добавки в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход ) (гласуване)
  
6.10.План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.) (гласуване)
  
6.11.Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (гласуване)
  
6.12.Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза - Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите - Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика - Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС - 2020 г.“ (разискване)
 11.Ново партньорство за модернизирането на университетите — диалог между университетите и бизнеса (разискване)
 12.Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“: Програма „Козлодуй“ * (разискване)
 13.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 14.Дневен ред на следващото заседание
 15.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (192 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (320 kb) 
 
Протокол (142 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (189 kb) Резултати от поименно гласуване (273 kb) 
 
Протокол (257 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (521 kb) Резултати от поименно гласуване (478 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност