Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της 7ης Μαΐου 2010 και της συνεδρίασης ECOFIN - Ποια είναι η πολιτική σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; - Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην στρατηγική ΕΕ 2020 και τη διακυβέρνησή της - Ποια είναι η σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; (συζήτηση)
 4.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Διορθωτικός Προϋπολογισμός αριθ. 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
6.6.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
6.7.Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011 (ψηφοφορία)
  
6.9.Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) (ψηφοφορία)
  
6.10.Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (ψηφοφορία)
  
6.11.Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ψηφοφορία)
  
6.12.Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη - Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες - Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης - Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (συζήτηση)
 11.Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων (συζήτηση)
 12.Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την αποξήλωση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Kazloduy στη Βουλγαρία - “Πρόγραμμα Kazloduy” * (συζήτηση)
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (320 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (236 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (270 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (509 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (473 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου