Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 249kWORD 142k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της 7ης Μαΐου 2010 και της συνεδρίασης ECOFIN - Ποια είναι η πολιτική σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; - Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην στρατηγική ΕΕ 2020 και τη διακυβέρνησή της - Ποια είναι η σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; (συζήτηση)
 4.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Διορθωτικός Προϋπολογισμός αριθ. 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
6.6.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
6.7.Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011 (ψηφοφορία)
  
6.9.Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) (ψηφοφορία)
  
6.10.Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (ψηφοφορία)
  
6.11.Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ψηφοφορία)
  
6.12.Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη - Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες - Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης - Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (συζήτηση)
 11.Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων (συζήτηση)
 12.Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την αποξήλωση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Kazloduy στη Βουλγαρία - “Πρόγραμμα Kazloduy” * (συζήτηση)
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2010 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (COM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα ζητήσει επί του θέματος αυτού διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2010 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2010 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana). (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal, Iρλανδία) (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha). (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2011 σύμφωνα με την εξέλιξη του ΑΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης της προσαρμογής των χορηγηθέντων ποσών, από κονδύλια για τη στήριξη της συνοχής, στα κράτη μέλη των οποίων το πραγματικό ΑΕΠ παρουσιάζει απόκλιση από το εκτιμώμενο ΑΕΠ κατά την περίοδο 2007-2009 (COM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού του 2010 - Θέση του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβούλιου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2010/2045(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)


3. Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της 7ης Μαΐου 2010 και της συνεδρίασης ECOFIN - Ποια είναι η πολιτική σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; - Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην στρατηγική ΕΕ 2020 και τη διακυβέρνησή της - Ποια είναι η σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της 7ης Μαΐου 2010 και της συνεδρίασης ECOFIN

Προφορική ερώτηση (O-0052/2010) που κατέθεσαν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Ο πολιτικός ρόλος της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (B7-0213/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0053/2010) που κατέθεσαν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Ο πολιτικός ρόλος της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (B7-0214/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0068/2010) που κατέθεσαν οι Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Επιπτώσεις της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσεως στην στρατηγική της ΕΕ για το 2020 και την διακυβέρνησή της (B7-0301/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0065/2010) που κατέθεσαν οι Nigel Farage και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς το Συμβούλιο: Ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; (B7-0219/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0066/2010) που κατέθεσαν οι Nigel Farage και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; (B7-0220/2010)

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Νικόλαος Χουντής, Marta Andreasen και Andreas Mölzer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Wolf Klinz, Janusz Wojciechowski, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Jaime Mayor Oreja, Άννυ Ποδηματά, Paulo Rangel, Göran Färm, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Danuta Maria Hübner, Gay Mitchell, Alajos Mészáros και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Elena Băsescu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Olle Schmidt, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Michael Theurer, Franz Obermayr, Paul Rübig, Milan Zver, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Rachida Dati, Vasilica Viorica Dăncilă και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

4. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 134, παράγραφος 3 του Κανονισμού, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση τη Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, από τις 3 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.. Στη συνεδρίαση αυτή ο Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 6, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρεμβαίνουν ο Robert Atkins σχετικά με τη διανομή των εγγράφων στο εσωτερικό της αίθουσας ολομελείας, και ο Werner Langen, που τάσσεται υπέρ της άποψης αυτής (Ο Πρόεδρος σημειώνει την παρατήρηση).


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της εθνοσυνέλευσης του Κουβέιτ, υπό τον Ali Al-Debaqbasi, πρόεδρο της αντιπροσωπείας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση διαβούλευσης όσον αφορά: την Πρωτοβουλία των πολιτών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Εγκρίνεται


6.2. Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών Πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση διαβούλευσης όσον αφορά: Πρωτοβουλία των πολιτών

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Εγκρίνεται


6.3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους [16627/1/2009 - C7-0051/2010- 2009/0026(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0117/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2010)0177)


6.4. Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) [05247/1/2010 - C7-0094/2010- 2008/0222(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά (A7-0128/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2010)0178)


6.5. Διορθωτικός Προϋπολογισμός αριθ. 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού αριθ. 01/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο [2010/2045(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τον διορθωτικό προϋπολογισμό)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την πρόταση ψηφίσματος)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0179)


6.6. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 21 Απριλίου 2010 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.4.2010).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται (P7_TA(2010)0180)

Εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Η πρόταση ψηφίσματος θα τεθεί σε ψηφοφορία σε προσεχή συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β) του παραρτήματος IV του Κανονισμού.

Παρεμβάσεις:

- Ryszard Czarnecki (εισηγητής) πριν την ψηφοφορία.


6.7. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0181)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0181)

Παρεμβάσεις:

Miroslav Mikolášik (εισηγητής) πριν την ψηφοφορία.


6.8. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011: βλέπε πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2011 ορίζεται κατά συνέπεια ως ακολούθως:

από 17 έως 20 Ιανουαρίου

στις 2 και 3 Φεβρουαρίου

από 14 έως 17 Φεβρουαρίου

από 7 έως 10 Μαρτίου

στις 23 και 24 Μαρτίου

από 4 έως 7 Απριλίου

από 9 έως 12 Μαΐου

από 6 έως 9 Ιουνίου

στις 22 και 23 Ιουνίου

από 4 έως 7 Ιουλίου

από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου

από 26 έως 29 Σεπτεμβρίου

στις 12 έως 13 Οκτωβρίου

από 24 έως 27 Οκτωβρίου

από 14 έως 17 Νοεμβρίου

στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου

από 12 έως 15 Δεκεμβρίου

Παρεμβάσεις:

(πριν την ψηφοφορία)

Ashley Fox, επί της τροπολογίας 4.

Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σε ό,τι αφορά το παραδεκτό της τροπολογίας 2, και Bruno Gollnisch, σε ό,τι αφορά το παραδεκτό της τροπολογίας 4 (Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι η τροπολογία 2 έχει κριθεί ως μη παραδεκτή).

(μετά την ψηφοφορία)

Potito Salatto επί του ζητήματος της δυνατότητας πρόσβασης στο Στρασβούργο μέσω αεροπορικών εταιριών.


6.9. Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ (B7-0264/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0182)

Παρεμβάσεις:

(πριν την ψηφοφορία)

Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και John Dalli (μέλος της Επιτροπής).


6.10. Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών [2009/2104(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0183)


6.11. Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [2009/2241(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0184)


6.12. Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0265/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0185)

Παρεμβάσεις:

Ο Richard Howitt παρουσιάζει προφορική τροπολογία στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 3, η οποία κρατείται, και προφορική τροπολογία μετά από την παράγραφο 21, η οποία κρατείται·

Η Barbara Lochbihler παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, 4η παύλα, η οποία κρατείται, και προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, σε ό,τι αφορά το παραδεκτό της τροπολογίας 4, η οποία απορρίφθηκε, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011, και Carl Schlyter επί των απόψεων που εξέφρασε ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής) πριν την ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) - B7-0264/2010.

°
° ° °

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Vladimír Maňka - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Έκθεση Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Kristian Vigenin, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011

Seán Kelly

Έκθεση Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Έκθεση Andres Perello Rodriguez - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Clemente Mastella γνωστοποίησε ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε στη διάρκεια της ψηφοφορίας που αφορούσε την Έκθεση Vladimír Maňka - A7-0158/2010.

Ο Sebastian Valentin Bodu γνωστοποίησε ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε στη διάρκεια της ψηφοφορίας που αφορούσε τις ακόλουθες εκθέσεις και ψηφίσματα: Έκθεση Vladimír Maňka - A7-0158/2010, Έκθεση Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010, Έκθεση Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010, Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2011, Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη)- B7-0264/2010 και Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη - Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες - Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης - Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.°1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση [2009/2243(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Εκθεση για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες [2010/2011(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Louis Grech (A7-0132/2010)

Εκθεση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης [2010/2038(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Εκθεση σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020 - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) που κατέθεσε Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Ευρείες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την οικονομική πολιτική και ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης του ευρώ) στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Απασχόληση και κοινωνικές διαστάσεις της Ευρώπης 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) που κατέθεσε Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Περικοπές στους προϋπολογισμούς για την παιδεία - Ευρώπη 2020 (B7-0216/2010)

Οι Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra και Louis Grech παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Οι Pervenche Berès και Mary Honeyball αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivailo Kalfin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας" του William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barry Madlener, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska και Evelyne Gebhardt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Μιχάλης Τρεμόπουλος και Vicky Ford.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Γεώργιος Κουμουτσάκος, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας" του Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella και Filiz Hakaeva Hyusmenova.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Συλβάνα Ράπτη, Arturs Krišjānis Kariņš, Γεώργιος Σταυρακάκης, Γεώργιος Παπανικολάου, Derek Vaughan, Γεώργιος Παπανικολάου, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας" της Συλβάνα Ράπτη, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné και Joachim Zeller.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc και Ricardo Cortés Lastra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010, σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010, σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.


11. Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με το διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη [2009/2099(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Ο Marco Scurria (αναπλ. του εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Marco Scurria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.


12. Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την αποξήλωση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Kazloduy στη Βουλγαρία - “Πρόγραμμα Kazloduy” * (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στη Βουλγαρία - “Πρόγραμμα Kozloduy” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Η Rebecca Harms παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Antonyia Parvanova (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Vladimir Urutchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας" του Dimitar Stoyanov, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antonyia Parvanova (ο Πρόεδρος της αφαιρεί τον λόγο διότι η παρέμβασή της δεν συνιστά ερώτηση "γαλάζιας κάρτας"), Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger και Rebecca Harms.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.


13. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για κοινή κανονιστική προσέγγιση σχετικά με την επιβολή των τελών μεταφοράς (D008913/02 - 2010/2684(RPS) - προθεσμία: 06/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (D009048/02 - 2010/2687(RPS) - προθεσμία: 07/08/2010)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο Κανονισμού (EΕ) της Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά τα παραρτήματα I και III (D009142/02 - 2010/2683(RPS) - προθεσμία: 05/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο οδηγίας αριθ.…/..EΕ της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας διαχείρισης (D009281/02 - 2010/2688(RPS) - προθεσμία: 08/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Σχέδιο οδηγίας αριθ. ../…/ΕΕ της Επιτροπής της για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης (D009282/02 - 2010/2690(RPS) - προθεσμία: 08/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της […] για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου (D009283/02 - 2010/2689(RPS) - προθεσμία: 08/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI


14. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 441.628/OJJE).


15. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 9.20 μ.μ.

Klaus Welle

Diana Wallis

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου