Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 131k
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? - Posledice finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za njeno upravljanje - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske krize? (razprava)
 4.Časovni razpored delnih zasedanj
 5.Dobrodošlica
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom: Državljanska pobuda (člen 124 poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij: Državljanska pobuda (člen 125 poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba odločbe št. 573/2007/ES) ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.O navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Sprememba proračuna 01/2010: Oddelek I - Parlament (glasovanje)
  
6.6.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Svet (glasovanje)
  
6.7.Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev ***I (glasovanje)
  
6.8.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011 (glasovanje)
  
6.9.Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (glasovanje)
  
6.10.Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) (glasovanje)
  
6.11.Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (glasovanje)
  
6.12.Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda) (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj - Uresničitev enotnega trga za potrošnike in državljane - Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo - Prispevek kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 (razprava)
 11.Dialog med univerzami in podjetji: Novo partnerstvo za posodobitev univerz (razprava)
 12.Finančna pomoč Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj” * (razprava)
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 14.Dnevni red naslednje seje
 15.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

MERCREDI 19 MAI 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 09/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU (KOM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji (KOM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

V skladu s členom 124(1) poslovnika je predsednik obvestil, da se bo o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana) (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/012IE/Waterford Crystal, Irska) (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto2011 v skladu z gibanjem BND, vključno s prilagoditvijo zneskov, dodeljenih državam članicam, v katerih sta se ocenjeni in dejanski BDP v obdobju 2007–2009 razlikovala, iz skladov, ki podpirajo kohezijo (KOM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2010: stališče Sveta z dne 18. maja 2010 (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo Stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament (2010/2045(BUD) - Odbor BUDG - Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)


3. Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? - Posledice finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za njeno upravljanje - Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske krize? (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN

Vprašanje za ustni odgovor (O-0052/2010), ki so ga postavili Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, in Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE Svetu: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? (B7-0213/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0053/2010) ki so ga postavili lJoseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, in Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE Komisiji: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? (B7-0214/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0068/2010), ki sta ga postavila Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE Svetu: Posledice finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za njeno upravljanje (B7-0301/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0065/2010), ki sta ga postavila Nigel Farage in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD Svetu: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske krize? (B7-0219/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0066/2010), ki sta ga postavila Nigel Farage in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD Komisiji: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske krize? (B7-0220/2010)

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Nicole Sinclaire o poteku razprave, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen in Andreas Mölzer.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Nikolaos Salavrakos, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Wolf Klinz, Janusz Wojciechowski, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Jaime Mayor Oreja, Anni Podimata, Paulo Rangel, Göran Färm, Theodoros Skylakakis, Danuta Maria Hübner, Gay Mitchell, Alajos Mészáros in Marian-Jean Marinescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Olle Schmidt, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Michael Theurer, Franz Obermayr, Paul Rübig, Milan Zver, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Rachida Dati, Vasilica Viorica Dăncilă in Czesław Adam Siekierski.

Govorila sta Diego López Garrido in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

4. Časovni razpored delnih zasedanj

Predsednik je obvestil, da je konferenca predsednikov v skladu s členom 134(3) poslovnika sklenila, da se v sredo, 23. junija 2010, od 15.00 do 17.00 ure skliče izredno plenarno zasedanje, na katerem bo Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) lahko poročal Parlamentu o zasedanju Evropskega sveta 17. junija 2010 v skladu s členom 15(6) Pogodbe o Evropski uniji.

Govorila sta Robert Atkins o razdeljevanju dokumentov v sejni dvorani, in Werner Langen, ki se je strinjal s prejšnjim govorom (predsedujoči je to sprejel v vednost).


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji kuvajtskega državnega parlamenta pod vodstvom Alija Al-Debakbasija, predsednika delegacije, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom: Državljanska pobuda (člen 124 poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju: Državljanska pobuda

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Odobreno


6.2. Zahteva po posvetovanju z Odborom regij: Državljanska pobuda (člen 125 poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju: Državljanska pobuda

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Odobreno


6.3. Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba odločbe št. 573/2007/ES) ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja [16627/1/2009 - C7-0051/2010- 2009/0026(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A7-0117/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2010)0177)


6.4. O navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) [05247/1/2010 - C7-0094/2010- 2008/0222(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Anni Podimata (A7-0128/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2010)0178)


6.5. Sprememba proračuna 01/2010: Oddelek I - Parlament (glasovanje)

Poročilo o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament [2010/2045(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(Za spremembo proračuna potrebna kvalificirana večina)
(Za predlog resolucije potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0179)


6.6. Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek II – Svet [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Razprava je potekala 21. aprila 2010 (točka 3 zapisnika z dne 21.4.2010).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Zavrnjeno (P7_TA(2010)0180)

Zaprtje računov je odobreno (glej prilogo VI, člen 5(1) poslovnika).

O predlogu resolucije se bo glasovalo naknadno v skladu z drugim pododstavkom člena 5(1)(b) priloge VI poslovnika.

Govorili so

Ryszard Czarnecki (poročevalec) pred glasovanjem.


6.7. Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0181)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0181)

Govorili so

Miroslav Mikolášik (poročevalec) pred glasovanjem.


6.8. Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011 (glasovanje)

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011: glej predlog konference predsednikov (točka 4 zapisnika z dne 17.5.2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

Sprejeto

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2011 je bil določen, kot sledi:

17. - 20. januar

2. - 3. februar

14. - 17. februar

7. - 10. marec

23. - 24. marec

4. - 7. april

9. - 12. maj

6. - 9. junij

22. - 23. junij

4. - 7. julij

12. - 15. september

26. - 29. september

l2. - 13. oktober

24. - 27. oktober

14. - 17. november

30. november – 1. december

12. - 15. december

Govorili so

(pred glasovanjem)

Ashley Fox, o predlogu spremembe 4.

Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE o dopustnosti predloga spremembe 2 in Bruno Gollnisch o dopustnosti predloga spremembe 4 (predsednik je dejal, da je predlog spremembe 2 nedopusten).

(po glasovanju)

Potito Salatto o dostopnosti Strasbourga za letalske družbe.


6.9. Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 88 (2) in (4)(b) poslovnika vložil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane o osnutku Direktive Komisije o spremembi prilog k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil ter razveljavitvi Odločbe 2004/374/ES (B7-0264/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0182)

Govorili so

(pred glasovanjem)

Jo Leinen v imenu skupine S&D, Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, in John Dalli (član Komisije).


6.10. Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) (glasovanje)

Poročilo o sporočilu Komisije: Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015): krepitev sodelovanja med državami članicami 2009/2104(INI) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0183)


6.11. Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (glasovanje)

Poročilo o institucionalnih vidikih pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin [2009/2241(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0184)


6.12. Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda) (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0265/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0185)

Govorili so

Richard Howitt je podal ustni predlog spremembe k drugemu delu predloga spremembe 3, ki je bil upoštevan, in ustni predlog spremembe po odstavku 21, ki je bil upoštevan;

Barbara Lochbihler je podala ustni predlog spremembe k četrti alineji odstavka 11, ki je bil upoštevan, in ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki ni bil upoštevan.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

°
° ° °

Govorila sta Bernd Posselt o vprašanju dopustnosti predloga spremembe 4, ki ni bil upoštevan, o koledarju zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2011, in Carl Schlyter o govoru Johna Dallija (člana Komisije) pred glasovanjem o predlogu resolucije o aditivih za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) - B7-0264/2010.

°
° ° °

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Vladimír Maňka - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Poročilo: Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Kristian Vigenin, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011

Seán Kelly

Poročilo: Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Poročilo: Andres Perello Rodriguez - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda) - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Clemente Mastella je sporočil, da njegova glasovalna naprava ni delovala med glasovanjem o poročilu Vladimír Maňka - A7-0158/2010.

Sebastian Valentin Bodu je sporočil, da njegova glasovalna naprava ni delovala med glasovanjem o sledečih poročilih in resolucijah: Poročilo: Vladimír Maňka - A7-0158/2010, Poročilo: Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010, Poročilo: Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010, Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011, Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin)- B7-0264/2010 in Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj - Uresničitev enotnega trga za potrošnike in državljane - Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo - Prispevek kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 (razprava)

Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj v mestih, regijah, državah članicah in Uniji [2009/2243(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Poročilo o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane [2010/2011(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Louis Grech (A7-0132/2010)

Poročilo o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo [2010/2038(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Poročilo o prispevku kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Širše smernice ekonomske politike in okrepljeno gospodarsko upravljanje (vključno z upravljanjem evra) v strategiji EU 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Zaposlovanje in socialne razsežnosti Evrope 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010), ki ga je postavila Mary Honeyball v imenu skupine S&D Komisiji: Zmanjšanje proračunov za izobraževanje - Evropa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra in Louis Grech so predstavili poročila

Pervenche Berès in Mary Honeyball sta predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanja za ustni odgovor.

Govorili so Ivailo Kalfin (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Othmar Karas v imenu skupine PPE, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska in Evelyne Gebhardt.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos in Vicky Ford.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in László Andor (član Komisije).

Govorili so David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella in Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné in Joachim Zeller.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann in Anna Záborská.

Govorili so László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc in Ricardo Cortés Lastra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 20.5.2010, točka 7.1 zapisnika z dne 20.5.2010, točka 7.5 zapisnika z dne 20.5.2010 in točka 7.6 zapisnika z dne 20.5.2010.


11. Dialog med univerzami in podjetji: Novo partnerstvo za posodobitev univerz (razprava)

Poročilo o dialogu med univerzami in podjetji: novo partnerstvo za posodobitev univerz [2009/2099(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria, ki je nadomeščal poročevalca, je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Georgios Papanikolaou v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Martin Ehrenhauser samostojni poslanec, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (pripravljalka mnenja odbora ITRE) in Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski in Petru Constantin Luhan.

Govorila sta Günther Oettinger in Marco Scurria.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 20.5.2010.


12. Finančna pomoč Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj” * (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o finančni pomoči Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Antonyia Parvanova (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Vladimir Urutchev v imenu skupine PPE, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE, ki je prav tako odgovoril na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka, Dimitar Stoyanov, Michail Tremopoulos v imenu skupine Verts/ALE, Antonyia Parvanova (predsednik ji je vzel besedo, kjer ni šlo za vprašanje, postavljeno z modrim kartončkom), Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Dimitar Stoyanov samostojni poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger in Rebecca Harms.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 20.5.2010.


13. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek uredbe Komisije o določitvi smernic glede mehanizma nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in skupnega regulativnega pristopa k zaračunavanju prenosa (D008913/02 - 2010/2684(RPS) - rok: 06/08/2010)
posredovano pristojni: ITRE

- Osnutek uredbe Komisije (ES) o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V (Besedilo velja za EGP) (D009048/02 - 2010/2687(RPS) - rok: 07/08/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog I in III (D009142/02 - 2010/2683(RPS) - rok: 05/08/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek direktive Komisije št. .../..EU o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede organizacijskih zahtev, navzkrižij interesov, poslovanja, obvladovanja tveganj ter vsebine sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (D009281/02 - 2010/2688(RPS) - rok: 08/08/2010)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI

- Osnutek direktive Komisije ../…/EU o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (D009282/02 - 2010/2690(RPS) - rok: 08/08/2010)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne […] o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (D009283/02 - 2010/2689(RPS) - rok: 08/08/2010)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI


14. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 441.628/OJJE).


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov