Index 
Protokoll
PDF 226kWORD 136k
Onsdagen den 19 maj 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Resultat av toppmötet den 7 maj 2010 och Ekofinmötet * - Vilken politisk relevans har EU 2020-strategin inom ramen för den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen? - Effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen på EU 2020-strategin och på styrningen av denna * - Vilken betydelse har EU 2020-strategin inom ramen för den rådande finansiella och ekonomiska krisen? * (debatt)
 4.Sammanträdeskalender
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Medborgarinitiativ (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Begäran om samråd med Regionkommittén Initiative citoyenne (artikel 125 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av beslut nr 573/2007/EG) ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Ändringsbudget nr 1/2010 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning)
  
6.6.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, rådet (omröstning)
  
6.7.Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation ***I (omröstning)
  
6.8.Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011 (omröstning)
  
6.9.Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin) (omröstning)
  
6.10.Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015) (omröstning)
  
6.11.Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (omröstning)
  
6.12.Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling - Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare - Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning - Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (debatt)
 11.Dialog mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet (debatt)
 12.Gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien (”Kozloduj-programmet”) * (debatt)
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 19 MAJ 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 09/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför Europeiska unionen (KOM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (KOM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen meddelade talmannen att han kommer att höra Ekonomiska och sciala kommittén om detta förslag.

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana) (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal, Irland) (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den tekniska justeringen av budgetramen för 2011 för att kompensera för utvecklingen av BNI, inklusive justeringen av sammanhållningsmedel till medlemsstater med en avvikelse mellan uppskattad och faktisk BNP för perioden 2007–2009 (KOM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 18 maj 2010 (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2010 för budgetåret 2010, avsnitt I – Europaparlamentet (2010/2045(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)


3. Resultat av toppmötet den 7 maj 2010 och Ekofinmötet * - Vilken politisk relevans har EU 2020-strategin inom ramen för den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen? - Effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen på EU 2020-strategin och på styrningen av denna * - Vilken betydelse har EU 2020-strategin inom ramen för den rådande finansiella och ekonomiska krisen? * (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultat av toppmötet den 7 maj 2010 och Ekofinmötet *

Muntlig fråga (O-0052/2010) från Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, till rådet: EU 2020-strategins politiska relevans i samband med dagens finansiella och ekonomiska kris (B7-0213/2010)

Muntlig fråga (O-0053/2010) från Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, till kommissionen: EU 2020-strategins politiska relevans i samband med dagens finansiella och ekonomiska kris (B7-0214/2010)

Muntlig fråga (O-0068/2010) från Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Konsekvenserna av den finansiella och ekonomiska krisen för Europa 2020-strategin och dess utformning (B7-0301/2010)

Muntlig fråga (O-0065/2010) från Nigel Farage och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, till rådet: Vilken är EU 2020-strategins politiska relevans i samband med dagens finansiella och ekonomiska kris? (B7-0219/2010)

Muntlig fråga (O-0066/2010) från från Nigel Farage och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, till kommissionen: Vilken är EU 2020-strategins politiska relevans i samband med dagens finansiella och ekonomiska kris? (B7-0220/2010)

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, om hur debatten fortlöpte, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen och Andreas Mölzer.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Nikolaos Salavrakos, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Wolf Klinz, Janusz Wojciechowski, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Jaime Mayor Oreja, Anni Podimata, Paulo Rangel, Göran Färm, Theodoros Skylakakis, Danuta Maria Hübner, Gay Mitchell, Alajos Mészáros och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Olle Schmidt, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Michael Theurer, Franz Obermayr, Paul Rübig, Milan Zver, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Rachida Dati, Vasilica Viorica Dăncilă och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Diego López Garrido och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

4. Sammanträdeskalender

Talmannen meddelade att talmanskonferensen, i enlighet med artikel 134.3 i arbetsordningen, hade beslutat att sammankalla parlamentet till extra sammanträde onsdagen den 23 juni 2010, kl. 15.00-17.00. Vid detta sammanträde ska Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) lägga fram en rapport inför Europaparlamentet om Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, i enlighet med artikel 15.6, i fördraget om Europeiska unionen.

Robert Atkins tog upp frågan om distibutionen av handlingar i kammaren och Werner Langen yttrade sig med hänvisning till Atkins inläggs (talmannen noterade de framförda synpunkterna).


5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Kuwaits nationalförsamling, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av sin ordförande, Ali Al-Debaqbasi.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Medborgarinitiativ (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd: Medborgarinitiativ

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Godkändes


6.2. Begäran om samråd med Regionkommittén Initiative citoyenne (artikel 125 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd: Medborgarinitiativ

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Godkändes


6.3. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av beslut nr 573/2007/EG) ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 genom att avskaffa finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder och om ändring av gränserna för finansiering av sådana åtgärder [16627/1/2009 - C7-0051/2010- 2009/0026(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0117/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2010)0177)


6.4. Märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) [05247/1/2010 - C7-0094/2010- 2008/0222(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Anni Podimata (A7-0128/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2010)0178)


6.5. Ändringsbudget nr 1/2010 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2010 för budgetåret 2010 - Avsnitt I - Europaparlamentet [2010/2045(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för ändringsbudgeten)
(Enkel majoritet erfordrades för resolutionsförslaget)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0179)


6.6. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Debatten hölls den 21 april 2010 (punkt 3 i protokollet av den 21.4.2010).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades (P7_TA(2010)0180)

Förslaget att avsluta räkenskaperna godkändes (se bilaga VI, artikel 5.1 i arbetsordningen).

Resolutionsförslaget skulle tas upp till omröstninge senare, i enlighet med artikel 1b, andra stycket i bilaga VI i arbetsordningen.

Inlägg:

-Ryszard Czarnecki (föredragande) före omröstningen.


6.7. Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0181)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0181)

Inlägg:

Miroslav Mikolášik (föredragande) före omröstningen.


6.8. Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011 (omröstning)

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011: se talmanskonferensens förslag (punkt 4 i protokollet av den 17.5.2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Antogs

Europaparlamentet sammanträdeskalender för 2011 hade alltså fastställts enligt följande:

17-20 januari

2-3 februari

14-17 februari

7-10 mars

23-24 mars

4-7 april

9-12 maj

6-9 juni

les 22 et 23 juin

4-7 juli

12-15 september

26-29 september

12-13 oktober

24-27 oktober

14-17 november

30 november - 1 december

12-15 december

Inlägg:

(före omröstningen)

- Ashley Fox, om ändringsförslag 4.

- Klaus-Heiner Lehne för PPE-gruppen, om tillåtligheten för ändringsförslag 2, och Bruno Gollnisch, om tillåtligheten för ändringsförslag 4 (talmannen förtydligade att ändringsförslag 2 var otillåtligt).

(efter omröstningen)

- Potito Salatto om frågan om möjligheten att ta sig till Strasbourg med flyg.


6.9. Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin) (omröstning)

Resolutionsförslag, ingiven i enlighet med artikel 88.2 och 88.4b i arbetsordningen, av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om utkastet till kommissionens direktiv om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och om upphävande av beslut 2004/374/EG (B7-0264/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0182)

Inlägg:

(före omröstningen)

- Jo Leinen för S&D-gruppen, Pilar Ayuso för PPE-gruppen, och John Dalli (ledamot av kommissionen).


6.10. Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015) (omröstning)

Betänkande om kommissionens meddelande om en handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete mellan medlemsstaterna - 2009/2104(INI) – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0183)


6.11. Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (omröstning)

Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [2009/2241(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0184)


6.12. Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0265/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0185)

Inlägg:

Richard Howitt lade fram ett muntligt ändringsförslag till andra delen av ändringsförslag 3, vilket beaktades, ochh ett muntligt ändringsförslag till punkt 21, vilket beaktades;

Barbara Lochbihler lade fram ett muntöligt ändringsförslag till punkt 11, stycke 4, vilket beaktades, och ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2, vilket inte beaktades.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

°
° ° °

Bernd Posselt tog upp frågan om tillåtlighet för ändringsförslag 4, vilket förkastades, i samband med frågan om Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011, och Carl Schlyter om inlägget av John Dalli (ledamot av kommissionen) före omröstningen om resolutionsförslaget om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin) - B7-0264/2010.

°
° ° °

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Vladimír Maňka - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Betänkande Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Kristian Vigenin, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011

Seán Kelly

Betänkande Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Betänkande Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Betänkande Andres Perello Rodriguez - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Betänkande Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Clemente Mastella hade meddelat att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet Vladimír Maňka - A7-0158/2010.

Sebastian Valentin Bodu hade meddelat att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om följande betänkanden och resolutioner: Betänkande Vladimír Maňka - A7-0158/2010, Betänkande Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010, Betänkande Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010, Kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder - 2011, Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och/eller porcint trombin)- B7-0264/2010 och Betänkande Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling - Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare - Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning - Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (debatt)

Betänkande om hur synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen [2009/2243(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Betänkande om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare [2010/2011(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Louis Grech (A7-0132/2010)

Betänkande om långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning [2010/2038(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Betänkande om sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och stärkt ekonomisk styrning (inbegripet styrningen av euron) inom ramen för strategin Europa 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Sysselsättning och sociala dimensioner av Europa 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) från Mary Honeyball för S&D-gruppen, till kommissionen: Nedskärningar i utbildningsbudgetar - Europa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra och Louis Grech redogjorde för betänkandena.

Pervenche Berès och Mary Honeyball utvecklade de muntliga frågorna.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Ivailo Kalfin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Othmar Karas för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska och Evelyne Gebhardt.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos och Vicky Ford.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, som även besvarade en fråga (blått kort) från Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella och Filiz Hakaeva Hyusmenova.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, som även besvarade en fråga (blått kort) från Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné och Joachim Zeller.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann och Anna Záborská.

Talare: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc och Ricardo Cortés Lastra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 20.5.2010, punkt 7.1 i protokollet av den 20.5.2010, punkt 7.5 i protokollet av den 20.5.2010 och punkt 7.6 i protokollet av den 20.5.2010.


11. Dialog mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet (debatt)

Betänkande om dialogen mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet [2009/2099(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen)

Talare: Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Martin Ehrenhauser, grupplös, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski och Petru Constantin Luhan.

Talare: Günther Oettinger och Marco Scurria.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 20.5.2010.


12. Gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien (”Kozloduj-programmet”) * (debatt)

Gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien (”Kozloduj-programmet”) [KOM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen)

Talare: Antonyia Parvanova (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Vladimir Urutchev för PPE-gruppen, Ivailo Kalfin för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Dimitar Stoyanov, Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen, Antonyia Parvanova (talmannen tog ifrån ledamoten ordet eftersom hennes inlägg inte utgjorde någon fråga (blått kort)), Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger och Rebecca Harms.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 20.5.2010.


13. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystemen och för gemensamma regler för överföringsavgifter (D008913/02 - 2010/2684(RPS) - tidsfrist: 06/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens förordning (EG) nr …/.. om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (Text av betydelse för EES) (D009048/02 - 2010/2687(RPS) - tidsfrist: 07/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D009142/02 - 2010/2683(RPS) - tidsfrist: 05/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv nr ../…/EU om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (D009281/02 - 2010/2688(RPS) - tidsfrist: 08/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast tilll kommissionens direktiv ../…/EU om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende sammanslagning av fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande (D009282/02 - 2010/2690(RPS) - tidsfrist: 08/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls via annat varaktigt medium än papper eller via en webbplats (D009283/02 - 2010/2689(RPS) - tidsfrist: 08/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI


14. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 441.628/OJJE).


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy