Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg

2. EÚ 2020 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: EÚ 2020

Rozprava sa konala 5. mája 2010 (bod 19 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o EÚ 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o stratégii Európa 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes v mene skupiny S&D o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE o stratégii EÚ 2020 (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0270/2010).

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia