Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

6. Ημερήσια διάταξη
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προτείνει, μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων η οποία διεξήχθη το πρωί, την αναβολή της ψηφοφορίας για την προσεχή περίοδο συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 140 του Κανονισμού, επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθηκαν μετά την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ της πρότασης, και Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σε συμφωνία με τις Ομάδες Verts/ALE και GUE/NGL, κατά της πρότασης. Οι δύο ομιλητές τάσσονται υπέρ της δήλωσης της Προεδρίας σχετικά με τις πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη.

Με ΗΨ (342 υπερ, 270 κατά, 9 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jan Březina σχετικά με τη δήλωση της Προεδρίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου