Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0271/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

12.1. Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 και B7-0277/2010

Οι Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen και Joe Higgins παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro και Martin Kastler.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου