Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0271/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

13.1. Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 και B7-0277/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0271/2010

(αντικαθιστά τις B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 και B7-0276/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Jean Lambert και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Fiorello Provera και Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0194)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0277/2010 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

(πριν τη ψηφοφορία) Bernd Posselt ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό την αντικατάσταση της παραγράφου 13, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου