Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ευρώπη 2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 3.Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)
 4.Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (συζήτηση)
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Ημερήσια διάταξη
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για την αποξήλωση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Kazloduy στη Βουλγαρία - “Πρόγραμμα Kazloduy” * (ψηφοφορία)
  
7.4.Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  
7.5.Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (ψηφοφορία)
  
7.7.Ένωση για τη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
  
7.8.Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν
  
12.2.Κατάσταση στην Ταϊλάνδη (συζήτηση)
  
12.3.Βιρμανία
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
  
13.2.Κατάσταση στην Ταϊλάνδη (ψηφοφορία)
  
13.3.Βιρμανία (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (200 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1244 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (136 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (409 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (947 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (583 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (948 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου