Показалец 
Протокол
PDF 243kWORD 137k
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Европа - 2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 3.Съюз за Средиземноморието (разискване)
 4.Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (разискване)
 5.Изявление на председателството
 6.Дневен ред
 7.Време за гласуване
  
7.1.Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Ново партньорство за модернизирането на университетите — диалог между университетите и бизнеса (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“: Програма „Козлодуй“ * (гласуване)
  
7.4.Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (гласуване)
  
7.5.Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика (гласуване)
  
7.6.Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС - 2020 г.“ (гласуване)
  
7.7.Съюз за Средиземноморието (гласуване)
  
7.8.Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Позиция на Съвета на първо четене
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Свобода на религията в Пакистан
  
12.2.Положението в Тайланд (разискване)
  
12.3.Бирма
 13.Време за гласуване
  
13.1.Свобода на религията в Пакистан (гласуване)
  
13.2.Положението в Тайланд (гласуване)
  
13.3.Бирма (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Решения относно някои документи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ЧЕТВЪРТЪК, 20 МАЙ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 10.05 ч.


2. Европа - 2020 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Европа - 2020 г.

Разискването се състоя на 5 май 2010 (точка 19 от протокола от 5.5.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно „ЕС 2020“ (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt и Lena Ek, от името на групата ALDE, относно стратегията „Европа 2020“ – нова европейска стратегия за работни места и растеж (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes, от името на групата S&D относно новата европейска стратегия за работни места и растеж "Европа 2020 г." (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas и Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, относно стратегията „ЕС 2020“ (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно новата европейска стратегия за работни места и растеж „Европа 2020“ (B7-0270/2010).

Гласуване: следваща месечна сесия.


3. Съюз за Средиземноморието (разискване)

Доклад относно Съюза за Средиземноморието [2009/2215(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Marielle De Sarnez (докладчик по становището на комисията INTA), Niki Tzavela (докладчик по становището на комисията ITRE), Marietta Giannakou, от името на групата PPE, Raimon Obiols, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Louis Bontes, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder и Francisco José Millán Mon.

Председателят excuse l'absence du Conseil. Изказа се Bernd Posselt.

Изказаха се: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Roberta Angelilli.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre и Diane Dodds.

Изказаха се: Štefan Füle и Vincent Peillon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 20.5.2010.


4. Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (разискване)

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ [2009/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Евгени Кирилов (A7-0123/2010)

Евгени Кирилов представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Метин Казак (докладчик по становището на комисията INTA), Anna Ibrisagic, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal и Андрей Ковачев.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Štefan Füle и Евгени Кирилов.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 20.5.2010.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Jerzy BUZEK
Председател


5. Изявление на председателството

Председателят прави изявление, в което отдава почит на паметта на жертвите на неотдавнашните наводнения в Централна Европа..


6. Дневен ред

Председателят предложи, след провелото се тази сутрин заседание на Председателския съвет, гласуването на предложенията за резолюция, внесени в заключение на разискването относно стратегията „Европа 2020“, да бъде отложено за следващата месечна сесия, в съответствие с член 140 от правилника (точка 19 от протокола от 5.5.2010 г).

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, в подкрепа на предложението, и Martin Schulz, от името на групата S&D, единодушно с групите Verts/ALE и GUE/NGL, срещу предложението. Двамата изказали се присъединиха също и към казаното в изявлението на председателството относно наводненията в Централна Европа.

С ЕГ (342 „за“, 270 „срещу“, 9 въздържали се), Парламентът приема предложението.

°
° ° °

Изказа се Jan Březina относно изявлението на председателството.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите [2010/2011(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Louis Grech (A7-0132/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0186)


7.2. Ново партньорство за модернизирането на университетите — диалог между университетите и бизнеса (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ново партньорство за модернизирането на университетите – диалог между университетите и бизнеса [2009/2099(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0187)


7.3. Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“: Програма „Козлодуй“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ – Програма „Козлодуй“ [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0188)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0188)


7.4. Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (гласуване)

Доклад относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза [2009/2243(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0189)

Изказвания

- Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, преди гласуването, за да отправи искане за поименно гласуване (няма възражения срещу това направено извън срока искане; искането се приема).


7.5. Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика (гласуване)

Доклад относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика [2010/2038(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0190)

Изказвания

(след гласуването) Liem Hoang Ngoc (докладчик), който, предвид резултата от гласуването, оттегли подписа си от доклада.


7.6. Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС - 2020 г.“ (гласуване)

Доклад относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0191)


7.7. Съюз за Средиземноморието (гласуване)

Доклад относно Съюза за Средиземноморието [2009/2215(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0192)


7.8. Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (гласуване)

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ [2009/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Евгени Кирилов (A7-0123/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0193)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Доклад Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Доклад Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly и Sergej Kozlík

Доклад Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford и Philip Claeys

Доклад Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds и Bernd Posselt

Доклад Евгени Кирилов - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., бива възобновено в 15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Diana WALLIS
Заместник-председател

10. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 21 май 2010.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 18.5.2010)


12.1. Свобода на религията в Пакистан

Предложения за резолюция B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 и B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen и Joe Higgins представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro и Martin Kastler.

По процедурата "catch the eye" се изказаха Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski и Elena Băsescu.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 20.5.2010.


12.2. Положението в Тайланд (разискване)

Предложения за резолюция B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 и B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat и Adam Bielan представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, и Monica Luisa Macovei.

По процедурата "catch the eye" се изказаха Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 20.5.2010.


12.3. Бирма

Предложения за резолюция B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 и B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE.

По процедурата "catch the eye" се изказаха Cristian Dan Preda и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 20.5.2010.

Изказа се Thomas Mann, за да изрази желанието си за увеличаване на времето, предоставяно за процедурата "catch the eye" (Председателят приема това за сведение).


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Свобода на религията в Пакистан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 и B7-0277/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0271/2010

(за замяна на B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 и B7-0276/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler и Thomas Mann, от името на групата PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Richard Howitt, от името на групата S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,
Jean Lambert и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR,
Fiorello Provera и Oreste Rossi, от името на групата EFD.

приема се P7_TA(2010)0194)

(Предложението за резолюция B7-0277/2010 отпада.)

Изказвания

(преди гласуването) Bernd Posselt направи устно предложение за изменение за замяна на праграф 13, което бе прието.


13.2. Положението в Тайланд (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 и B7-0289/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0278/2010

(за замяна на B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 и B7-0289/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés и Thomas Mann, от името на групата PPE,
Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,
Barbara Lochbihler и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki и Edvard Kožušník, от името на групата ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2010)0195)

(Предложението за резолюция B7-0282/2010 отпада.)


13.3. Бирма (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 и B7-0290/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0283/2010

(за замяна на B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 и B7-0290/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor и Martin Kastler, от името на групата PPE,
Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D,
Метин Казак, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki и Edvard Kožušník, от името на групата ECR,
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas и Oreste Rossi, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2010)0196)


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Решения относно някои документи


Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET
- Гражданско-военното сътрудничество и развитието на гражданско-военен капацитет (2010/2071(INI))

комисия BUDG
- Междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси (2010/2073(INI))
(подпомагаща: AFET, CONT)
- Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2010/2072(INI))
(подпомагаща: ECON, EMPL)

комисия DEVE
- Здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб (2010/2070(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия ECON
- Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (2010/2075(INI))
- Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4) (2010/2074(INI))
(подпомагаща: JURI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 119, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия JURI
- 26-ти годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) (2010/2076(INI))
(подпомагаща: PETI, IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 119, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия IMCO
- Прилагането на Директивата за услугите 2006/123/EО (2010/2053(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, REGI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 205, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия PETI
- Европейски омбудсман: доклад относно годишния доклад за дейността през 2009 г. (2010/2059(INI))

Асоциирани комисии

комисия BUDG
- Изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Асоциирани комисии BUDG, CONT
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.05.2010)

- Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2010/2072(INI))
(подпомагаща: ECON)
Асоциирани комисии BUDG, EMPL
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.05.2010)

комисия ENVI
- Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(подпомагаща: TRAN)
Асоциирани комисии ENVI, ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.05.2010)

комисия TRAN
- Интегрираната морска политика - оценка на напрекъда и новите предизвикателства (2010/2040(INI))
(подпомагаща: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Асоциирани комисии TRAN, PECH
(Съгласно решение на Председателския съвет от 04.03.2010)

Сезиране на комисии

комисия AFET
- Изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET

Решение за прилагане на процедура на съвместни заседания на комисии (член 51 от Правилника за дейността )

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съветаотносно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР (COM(2010)0095 окончателен - 2010/0065 (COD))
(комисии : LIBE, FEMM).
(Вследствие решението на Председателския съвет от 12 .05. 2010 г.).


16. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 14 юни 2010 до 17 юни 2010


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.30 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност