Seznam 
Zápis
PDF 218kWORD 128k
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Evropa 2020 (předložené návrhy usnesení)
 3.Unie pro Středomoří (rozprava)
 4.Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Pořad jednání
 7.Hlasování
  
7.1.Vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Dialog mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Finanční pomoc Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – „Program Kozloduj“ * (hlasování)
  
7.4.Provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (hlasování)
  
7.5.Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení (hlasování)
  
7.6.Příspěvek politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (hlasování)
  
7.7.Unie pro Středomoří (hlasování)
  
7.8.Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Postoj Rady v 1. čtení
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu
  
12.2.Situace v Thajsku (rozprava)
  
12.3.Barma
 13.Hlasování
  
13.1.Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu (hlasování)
  
13.2.Situace v Thajsku (hlasování)
  
13.3.Barma (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 20. KVĚTNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:05.


2. Evropa 2020 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Evropa 2020

Rozprava se konala dne 5. května 2010 (bod 19 zápisu ze dne 5.5.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o strategii EU 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE o strategii Evropa 2020 – nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes za skupinu S&D o Evropě 2020 – nové evropské strategii pro růst a zaměstnanost (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE o strategii EU 2020 (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o Evropě 2020 – nové evropské strategii pro zaměstnanost a růst (B7-0270/2010).

Hlasování: příští dílčí zasedání.


3. Unie pro Středomoří (rozprava)

Zpráva o Unii pro Středomoří [2009/2215(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon uvedl zprávu.

Vystoupil Štefan Füle (člen Komise).

Vystoupili: Marielle De Sarnez (navrhovatelka výboru INTA), Niki Tzavela (navrhovatelka výboru ITRE), Marietta Giannakou za skupinu PPE, Raimon Obiols za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Louis Bontes nezařazený, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder a Francisco José Millán Mon.

Předseda omluvil nepřítomnost Rady. Vystoupil Bernd Posselt.

Vystoupili: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo a Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Roberta Angelilli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre a Diane Dodds.

Vystoupili: Štefan Füle a Vincent Peillon.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 20.5.2010.


4. Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (rozprava)

Zpráva o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu [2009/2216(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov uvedl zprávu.

Vystoupil Štefan Füle (člen Komise).

Vystoupili: Metin Kazak (navrhovatel výboru INTA), Anna Ibrisagic za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal a Andrey Kovatchev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Štefan Füle a Evgeni Kirilov.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 20.5.2010.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda


5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém uctil památku obětí nedávných záplav ve střední Evropě.


6. Pořad jednání

Předseda s ohledem na schůzi Konference předsedů, která se konala dnes dopoledne, navrhl, aby bylo hlasování o návrzích usnesení předložených na závěr rozpravy o Evropa 2020 (bod 19 zápisu ze dne 5.5.2010) odloženo v souladu s článkem 140 jednacího řádu na příští dílčí zasedání.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE ve prospěch návrhu a Martin Schulz za skupinu S&D a se souhlasem skupin Verts/ALE a GUE/NGL proti návrhu. Oba poslanci se rovněž připojili k prohlášení předsednictví o záplavách ve střední Evropě.

Parlament návrh schválil EH (342 pro, 270 proti, 9 zdržení se).

°
° ° °

Vystoupil Jan Březina k prohlášení předsednictví.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany [2010/2011(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Louis Grech (A7-0132/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialog mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o dialogu mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit [2009/2099(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0187)


7.3. Finanční pomoc Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – „Program Kozloduj“ * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o finanční pomoci Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – „Program Kozloduj“ [KOM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0188)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0188)


7.4. Provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (hlasování)

Zpráva o provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech a také v členských státech a v Unii [2009/2243(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0189)

Vystoupení

(před hlasováním) Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE požádal o jmenovité hlasování. (Žádost byla vzata v potaz).


7.5. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení (hlasování)

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení [2010/2038(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0190)

Vystoupení

(po hlasování) Liem Hoang Ngoc (zpravodaj), který s ohledem na výsledek hlasování stáhl svůj podpis ze zprávy.


7.6. Příspěvek politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (hlasování)

Zpráva o přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0191)


7.7. Unie pro Středomoří (hlasování)

Zpráva o Unii pro Středomoří [2009/2215(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0192)


7.8. Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (hlasování)

Zpráva o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu [2009/2216(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0193)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

zpráva Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

zpráva Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly a Sergej Kozlík

zpráva Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford a Philip Claeys

zpráva Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds a Bernd Posselt

zpráva Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

10. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedkyně oznámila, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržela níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k tomuto postoji:

- Návrh Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 21. května 2010.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 18.5.2010)


12.1. Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu

Návrhy usnesení B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen a Joe Higgins uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro a Martin Kastler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski a Elena Băsescu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 20.5.2010.


12.2. Situace v Thajsku (rozprava)

Návrhy usnesení B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat a Adam Bielan uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Joe Higgins za skupinu GUE/NGL, a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 20.5.2010.


12.3. Barma

Návrhy usnesení B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Elena Băsescu za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian Dan Preda a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 20.5.2010.

Vystoupil Thomas Mann, aby požádal o prodloužení doby stanovené pro vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedkyně vzala žádost na vědomí).


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0271/2010

(nahrazující B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 a B7-0276/2010):

předložen těmito poslanci:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Thomas Mann za skupinu PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Richard Howitt za skupinu S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,
Jean Lambert a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR,
Fiorello Provera a Oreste Rossi za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0194)

(Návrh usnesení B7-0277/2010 se nebere v potaz.)

Vystoupení

(před hlasováním) Bernd Posselt předložil ústní PN, kterým se nahrazuje bod 13; tento PN byl vzat v potaz.


13.2. Situace v Thajsku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0278/2010

(nahrazující B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 a B7-0289/2010):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés a Thomas Mann za skupinu PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,
Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník za skupinu ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Lorenzo Fontana za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0195)

(Návrh usnesení B7-0282/2010 se nebere v potaz.)


13.3. Barma (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0283/2010

(nahrazující B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010):

předložen těmito poslanci:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor a Martin Kastler za skupinu PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník za skupinu ECR,
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Oreste Rossi za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0196)


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech


Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AFET
- Spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem a rozvoj kapacit využitelných zároveň pro civilní i vojenské účely (2010/2071(INI))

výbor BUDG
- Interinstitucionální dohoda o spolupráci v rozpočtových záležitostech (2010/2073(INI))
(stanovisko: AFET, CONT)

- Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2010/2072(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL)

výbor DEVE
- Systémy zdravotní péče v subsaharské Africe a oblast zdraví na celosvětové úrovni (2010/2070(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ECON
- Regulace obchodování s finančními nástroji – „dark pools“ aj. (2010/2075(INI))
- Dohoda Basilej II a směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (2010/2074(INI))
(stanovisko: JURI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 1 jednacího řádu)

výbor JURI
- Dvacátá šestá výroční zpráva o sledování provádění práva Evropské unie (2008) (2010/2076(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 2 jednacího řádu)

výbor IMCO
- Provádění směrnice o službách 2006/123/ES (2010/2053(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, REGI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 205 odst. 2 jednacího řádu)

výbor PETI
- Evropský veřejný ochránce práv: zpráva o výroční zprávě o činnosti za rok 2009 (2010/2059(INI))

Postup s přidruženými výbory

výbor BUDG
- Změna nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Postup s přidruženými výbory BUDG, CONT
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.5.2010)

- Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2010/2072(INI))
(stanovisko: ECON)
Postup s přidruženými výbory BUDG, EMPL
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.5.2010)

výbor ENVI
- Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(stanovisko: TRAN)
Postup s přidruženými výbory ENVI, ITRE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.5.2010)

výbor TRAN
- Integrovaná námořní politika EU - zhodnocení dosažených pokroků a nové výzvy (2010/2040(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Postup s přidruženými výbory TRAN, PECH
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4.3.2010)

Postoupení výborům

výbor AFET
- Změna nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: AFET

Rozhodnutí uplatnit postup společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV (KOM(2010)0095 v konečném znění - 2010/0065 (COD))
(výbory: LIBE, FEMM).
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. 5. 2010).


16. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. června 2010 do 17. června 2010.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí