Indeks 
Protokol
PDF 220kWORD 130k
Torsdag den 20. maj 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag)
 3.Middelhavsunionen (forhandling)
 4.Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Dagsorden
 7.Afstemningstid
  
7.1.Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien ”Kozloduy-programmet” * (afstemning)
  
7.4.Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (afstemning)
  
7.5.De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning (afstemning)
  
7.6.Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene (afstemning)
  
7.7.Middelhavsunionen (afstemning)
  
7.8.Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
12.1.Religionsfrihed i Pakistan
  
12.2.Situationen i Thailand (forhandling)
  
12.3.Burma
 13.Afstemningstid
  
13.1.Religionsfrihed i Pakistan (afstemning)
  
13.2.Situationen i Thailand (afstemning)
  
13.3.Burma (afstemning)
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TORSDAG DEN 20. MAJ 2010

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.05.


2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Europa 2020

Forhandlingen havde fundet sted den 5. maj 2010 (punkt 19 i protokollen af 5.5.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides og Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, om EU 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt og Lena Ek for ALDE-Gruppen, om Europa 2020 – ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes for S&D-Gruppen om Europa 2020 – ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas og Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, om EU 2020-strategien (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, om Europa 2020 – ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst (B7-0270/2010).

Afstemning: næste mødeperiode.


3. Middelhavsunionen (forhandling)

Betænkning om Middelhavsunionen [2009/2215(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon forelagde sin betænkning.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marielle De Sarnez (ordfører for udtalelse fra INTA), Niki Tzavela (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Marietta Giannakou for PPE-Gruppen, Raimon Obiols for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Louis Bontes, løsgænger, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder og Francisco José Millán Mon.

Formanden gav en undskyldning for Rådets fravær. Bernd Posselt tog ordet.

Talere: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo og Cristian Dan Preda.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre og Diane Dodds.

Talere: Štefan Füle og Vincent Peillon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 20.5.2010.


4. Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (forhandling)

Betænkning om nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus [2009/2216(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov forelagde sin betænkning.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Metin Kazak (ordfører for udtalelse fra INTA), Anna Ibrisagic for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal og Andrey Kovatchev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer og Jaroslav Paška.

Talere: Štefan Füle og Evgeni Kirilov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8 i protokollen af 20.5.2010.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand


5. Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring, hvori han ærede ofrene for de seneste oversvømmelser i Centraleuropa.


6. Dagsorden

Formanden foreslog i forlængelse af Formandskonferencens møde samme formiddag at udsætte afstemningen om de forslag til beslutning, der var indgivet som afslutning på forhandlingen om EU 2020-strategien, til næste mødeperiode, jf. forretningsordenens artikel 140 (punkt 19 i protokollen af 5.5.2010).

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, for at støtte forslaget, og Martin Schulz for S&D-Gruppen, og efter aftale med Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen, imod forslaget. De tilsluttede sig endvidere begge formandens erklæring om oversvømmelserne i Centraleuropa.

Ved VE (342 for, 270 imod, 9 hverken/eller) godkendte Parlamentet forslaget.

°
° ° °

Jan Březina tog ordet vedrørende formandens erklæring.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere [2010/2011(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om dialog mellem universiteter og erhvervsliv: et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter [2009/2099(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0187)


7.3. Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien ”Kozloduy-programmet” * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - ”Kozloduy-programmet”; [KOM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0188)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0188)


7.4. Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (afstemning)

Betænkning om sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU [2009/2243(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0189)

Talere

(inden afstemningen) Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, for at anmode om afstemning ved navneopråb (denne anmodning var blevet imødekommet).


7.5. De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning (afstemning)

Betænkning om de offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning [2010/2038(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0190)

Talere

(efter afstemningen) Liem Hoang Ngoc (ordfører), der i lyset af afstemningsresultatet tog sin underskrift vedrørende betænkningen tilbage.


7.6. Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0191)


7.7. Middelhavsunionen (afstemning)

Betænkning om Middelhavsunionen [2009/2215(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0192)


7.8. Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (afstemning)

Betænkning om nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus [2009/2216(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0193)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Betænkning: Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Betænkning: Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly og Sergej Kozlík

Betænkning: Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford og Philip Claeys

Betænkning: Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds og Bernd Posselt

Betænkning: Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

10. Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 21. maj 2010.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 18.5.2010)


12.1. Religionsfrihed i Pakistan

Forslag til beslutning B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 og B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen og Joe Higgins forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro og Martin Kastler.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski og Elena Băsescu.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 20.5.2010.


12.2. Situationen i Thailand (forhandling)

Forslag til beslutning B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 og B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat og Adam Bielan forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, og Monica Luisa Macovei.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 20.5.2010.


12.3. Burma

Forslag til beslutning B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 og B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Cristian Dan Preda og Eija-Riitta Korhola.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 20.5.2010.

Thomas Mann tog ordet for at anmode om en forlængelse af taletiden efter ”catch the eye”-proceduren (formanden tog dette til efterretning).


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Religionsfrihed i Pakistan (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 og B7-0277/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0271/2010

(erstatter B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 og B7-0276/2010):

stillet af:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler og Thomas Mann for PPE-Gruppen,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Richard Howitt for S&D-Gruppen,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen,
Jean Lambert og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen,
Fiorello Provera og Oreste Rossi for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0194)

(Forslag til beslutning B7-0277/2010 bortfaldt).

Talere

(inden afstemningen) Bernd Posselt havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at udskifte punkt 13, hvilket var blevet godtaget.


13.2. Situationen i Thailand (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 og B7-0289/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0278/2010

(erstatter B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 og B7-0289/2010):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés og Thomas Mann for PPE-Gruppen,
Véronique De Keyser og Marc Tarabella for S&D-Gruppen,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen,
Barbara Lochbihler og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki og Edvard Kožušník for ECR-Gruppen,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0195)

(Forslag til beslutning B7-0282/2010 bortfaldt).


13.3. Burma (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 og B7-0290/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0283/2010

(erstatter B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 og B7-0290/2010):

stillet af:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor og Martin Kastler for PPE-Gruppen,
Véronique De Keyser og Marc Tarabella for S&D-Gruppen,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki og Edvard Kožušník for ECR-Gruppen,
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas og Oreste Rossi for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0196)


14. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter


Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

AFET
- Civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet (2010/2071(INI))

BUDG
- Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde (2010/2073(INI))
(rådg.udv.: AFET, CONT)
- Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (2010/2072(INI))
(rådg.udv.: ECON, EMPL)

DEVE
- Sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed (2010/2070(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ECON
- Regulering af handelen med finansielle instrumenter - "dark pools" osv. (2010/2075(INI))
- Basel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4) (2010/2074(INI))
(rådg.udv.: JURI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

JURI
- 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (2010/2076(INI))
(rådg.udv.: PETI, IMCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 119, stk. 2)

IMCO
- Gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF (2010/2053(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 205, stk. 2)

PETI
- Europæisk Ombudsmand: betænknig om årsberetning 2009 (2010/2059(INI))

Associerede udvalg

BUDG
- Ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Associerede udvalg BUDG, CONT
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.05.2010)

- Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (2010/2072(INI))
(rådg.udv.: ECON)
Associerede udvalg BUDG, EMPL
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.05.2010)

ENVI
- Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(rådg.udv.: TRAN)
Associerede udvalg ENVI, ITRE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.05.2010)

TRAN
- Integreret havpolitik - Evaluering af gjorte fremskridt og nye udfordringer (2010/2040(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Associerede udvalg TRAN, PECH
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 04.03.2010)

Udvalgshenvisninger

AFET
- Ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: AFET

Afgørelse om at anvende en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 51 )

- Initiativ til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA – (KOM(2010)0095 - 2010/0065 (COD))
(Udvalg : LIBE, FEMM).
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.05.2010).


16. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 14. juni 2010 - 17. juni 2010.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik