Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 133k
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa 2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Välimeren unioni (keskustelu)
 4.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Esityslista
 7.Äänestykset
  7.1.Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.2.Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.3.Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä - ”Kozloduy-ohjelma” * (äänestys)
  7.4.Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen (äänestys)
  7.5.Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa (äänestys)
  7.6.Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (äänestys)
  7.7.Välimeren unioni (äänestys)
  7.8.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa
  12.2.Thaimaan tilanne (keskustelu)
  12.3.Burma
 13.Äänestykset
  13.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa (äänestys)
  13.2.Thaimaan tilanne (äänestys)
  13.3.Burma (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TORSTAI 20. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.05.


2. Eurooppa 2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa 2020

Keskustelu käytiin 5. toukokuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 19).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta työllisyyttä ja kasvua edistävästä uudesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta työllisyyttä ja kasvua edistävästä uudesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ja Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta EU 2020 -strategiasta (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta työllisyyttä ja kasvua edistävästä uudesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0270/2010).

Äänestys: seuraava istuntojakso.


3. Välimeren unioni (keskustelu)

Mietintö Välimeren unionista [2009/2215(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marielle De Sarnez (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Niki Tzavela (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Louis Bontes, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder ja Francisco José Millán Mon.

Puhemies selitti, miksi neuvoston edustaja ei ollut paikalla. Bernd Posselt käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo ja Cristian Dan Preda.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre ja Diane Dodds.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Vincent Peillon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 7.


4. Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (keskustelu)

Mietintö Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta [2009/2216(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov esitteli laatimansa mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Metin Kazak (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Ibrisagic PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal ja Andrey Kovatchev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Evgeni Kirilov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 8.

Puhetta johti: Jerzy BUZEK
puhemies


5. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän lausui muistosanat Keski-Euroopan viimeikaisten tulvien uhreille.


6. Esityslista

Puhemies ehdotti tänä aamuna pidetyn puheenjohtajakokouksen kokouksessa sovitun perusteella, että Eurooppa 2020 -strategian keskustelun päätteeksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä toimitettava äänestys siirretään seuraavalle istuntojaksolle työjärjestyksen 140 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 19).

Puheenvuorot: Joseph Daul, joka PPE-ryhmän puolesta kannatti ehdotusta, ja Martin Schulz, joka S&D-ryhmän puolesta ja yhteisymmärryksessä Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien kanssa vastusti ehdotusta. Molemmat yhtyivät puhemiehen julkilausumaan Keski-Euroopan tulvista.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen koneäänestyksessä (342 puolesta, 270 vastaan, 9 tyhjää).

°
° ° °

Jan Březina käytti puheenvuoron puhemiehen julkilausumasta.


Puhetta johti Rainer WIELAND
varapuhemies

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta [2010/2011(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Louis Grech (A7-0132/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0186)


7.2. Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö korkeakoulujen ja yritysten välisestä vuoropuhelusta: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi [2009/2099(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0187)


7.3. Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä - ”Kozloduy-ohjelma” * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustuesta Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä – ”Kozloduy-ohjelma” [KOM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0188)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0188)


7.4. Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaamisesta kaupungeissa, alueilla, jäsenvaltioissa ja unionissa [2009/2243(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0189)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Lambert van Nistelrooij pyysi PPE-ryhmän puolesta nimenhuutoäänestystä (pyyntö hyväksyttiin).


7.5. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa (äänestys)

Mietintö julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa [2010/2038(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0190)

Puheenvuorot:

Liem Hoang Ngoc (esittelijä) peruutti äänestyksen tuloksen jälkeen allekirjoituksensa mietinnöstä.


7.6. Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikan osuudesta Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0191)


7.7. Välimeren unioni (äänestys)

Mietintö Välimeren unionista [2009/2215(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0192)


7.8. Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (äänestys)

Mietintö Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta [2009/2216(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0193)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Mietintö Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Mietintö Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly ja Sergej Kozlík

Mietintö Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford ja Philip Claeys

Mietintö Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds ja Bernd Posselt

Mietintö Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15 heures.)

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

10. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 21. toukokuuta 2010.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 2)


12.1. Uskonnonvapaus Pakistanissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ja B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Joe Higgins esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro ja Martin Kastler.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski ja Elena Băsescu.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.1.


12.2. Thaimaan tilanne (keskustelu)

Päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Adam Bielan esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.2.


12.3. Burma

Päätöslauselmaesitykset B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ja B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Cristian Dan Preda ja Eija-Riitta Korhola.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.3.

Thomas Mann käytti puheenvuoron ja pyysi "catch the eye"-menettelylle varatun ajan pidentämistä (puhemies merkitsi asian muistiin).


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Uskonnonvapaus Pakistanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ja B7-0277/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0271/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 ja B7-0276/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera ja Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0194)

(Päätöslauselmaesitys B7-0277/2010 raukesi.)

Puheenvuorot:

(ennen äänestystä) Bernd Posselt esitti suullisen tarkistuksen, jolla korvataan 13 kohta. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.


13.2. Thaimaan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0278/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 ja B7-0289/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ja Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0195)

(Päätöslauselmaesitys B7-0282/2010 raukesi.)


13.3. Burma (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ja B7-0290/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0283/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ja B7-0290/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ja Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0196)


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta
- Siviili-sotilas-yhteistyö ja siviili-sotilas-valmiuksien kehittäminen (2010/2071(INI))

BUDG-valiokunta
- Toimielinten välinen sopimus budjettiyhteistyöstä (2010/2073(INI))
(lausuntoa varten: AFET, CONT)
- Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta (2010/2072(INI))
(lausuntoa varten: ECON, EMPL)

DEVE-valiokunta
- Terveydenhuoltojärjestelmät Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuiset terveyskysymykset (2010/2070(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

ECON-valiokunta
- Rahoitusvälineiden kaupan sääntely - "dark pools" jne. (2010/2075(INI))
- Basel II ja vakavaraisuusdirektiiviin (CRD 4) tarkistaminen (2010/2074(INI))
(lausuntoa varten: JURI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)

JURI-valiokunta
- 26. vuosikertomus ytheisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (2010/2076(INI))
(lausuntoa varten: PETI, IMCO)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 119 artiklan 2 kohta)

IMCO-valiokunta
- Palveludirektiivin 2006/123/EY täytäntöönpano (2010/2053(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, REGI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta)

PETI-valiokunta
- Oikeusasiamies: mietintö toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 2009 (2010/2059(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely

BUDG-valiokunta
- Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttaminen (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Valiokuntien yhteistyömenettely BUDG, CONT
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.5.2010)

- Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta (2010/2072(INI))
(lausuntoa varten: ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely BUDG, EMPL
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.5.2010)

ENVI-valiokunta
- Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(lausuntoa varten: TRAN)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.5.2010)

TRAN-valiokunta
- Yhdennetty meripolitiikka - edistymisen arviointi ja uudet haasteet (2010/2040(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely TRAN, PECH
(puheenjohtajakokouksen päätös 4.3.2010)

Valiokuntaan lähettäminen

AFET-valiokunta
- Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttaminen (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 51 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS - (KOM(2010)0095 lopull. - 2010/0065 (COD))
(valiokunnat: LIBE, FEMM).
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.5.2010).


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 14. kesäkuuta 2010 - 17. kesäkuuta 2010.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö