Rodyklė 
Protokolas
PDF 224kWORD 132k
Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 20 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.„Europa 2020“ (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga (diskusijos)
 4.Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybė (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Darbotvarkė
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Universitetų ir įmonių dialogas. Naujoji partnerystė siekiant modernizuoti universitetus (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Bendrijos finansinė pagalba Bulgarijos Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti, Kozlodujaus programa * (balsavimas)
  
7.4.Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programą moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtų lėšų sąveikos užtikrinimas (balsavimas)
  
7.5.Ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas atsigaunant ekonomikai (balsavimas)
  
7.6.Sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų ir Strategijos „ES 2020“ tikslų (balsavimas)
  
7.7.Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga (balsavimas)
  
7.8.Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybė (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
12.1.Religijos laisvė Pakistane
  
12.2.Padėtis Tailande (diskusijos)
  
12.3.Birma
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Religijos laisvė Pakistane (balsavimas)
  
13.2.Padėtis Tailande (balsavimas)
  
13.3.Birma (balsavimas)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 17.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2010 M. GEGŽĖS 20 D., KETVIRTADIENIS

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.


2. „Europa 2020“ (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Europa 2020“

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. gegužės 5 d. (punktas 19 protokolo 5.5.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl naujos Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes S&D frakcijos vardu – dėl naujos Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ir Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl naujos Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ (B7-0270/2010).

Balsavimas: Prochaine période de session.


3. Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga (diskusijos)

Pranešimas dėl Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos [2009/2215(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marielle De Sarnez (INTA komiteto nuomonės referentas), Niki Tzavela (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marietta Giannakou PPE frakcijos vardu, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Louis Bontes , nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder ir Francisco José Millán Mon.

Pirmininkas pranešė, kad Taryba atsiprašė dėl nedalyvavimo. Kalbėjo Bernd Posselt.

Kalbėjo: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavauduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre ir Diane Dodds.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Vincent Peillon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7 protokolo 20.5.2010.


4. Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybė (diskusijos)

Pranešimas dėl Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybės [2009/2216(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Metin Kazak (INTA komiteto nuomonės referentas), Anna Ibrisagic PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal ir Andrey Kovatchev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Evgeni Kirilov.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8 protokolo 20.5.2010.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas


5. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, jis paminėjo neseniai Centrinėje Europoje įvykusių potvynių aukas.


6. Darbotvarkė

Po šį rytą įvykusio Pirmininkų sueigos posėdžio pagal Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnį Pirmininkas pasiūlė kitai plenarinei sesijai atidėti balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų pasibaigus diskusijoms dėl strategijos „Europa 2020“ (punktas 19 protokolo 5.5.2010).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu – jis pritarė pasiūlymui ir Martin Schulz S&D frakcijos vardu bei sutarus su Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijomis – jis nepritarė pasiūlymui. Jie taip pat pritarė Pirmininko pareiškimui dėl Centrinėje Europoje įvykusio potvynio.

Po EB (342 už, 270 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas pritarė pasiūlymui.

°
° ° °

Kalbėjo Jan Březina dėl Pirmininko pareiškimo.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo [2010/2011(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0186)


7.2. Universitetų ir įmonių dialogas. Naujoji partnerystė siekiant modernizuoti universitetus (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl universitetų ir įmonių dialogo. Naujoji Europos universitetų modernizavimo partnerystė [2009/2099(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0187)


7.3. Bendrijos finansinė pagalba Bulgarijos Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti, Kozlodujaus programa * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti. „Kozlodujaus programa“ [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0188)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0188)


7.4. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programą moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtų lėšų sąveikos užtikrinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programą moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtų lėšų sąveikos miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje užtikrinimo [2009/2243(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0189)

Kalbėjo:

- Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu prieš balsavimą – jis, paėjus terminui, paprašė, kad būtų vardinis balsavimas (šis prašymas buvo patenkintas).


7.5. Ilgalaikis viešųjų finansų tvarumas atsigaunant ekonomikai (balsavimas)

Pranešimas dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai [2010/2038(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0190)

Kalbėjo:

- Liem Hoang Ngoc (pranešėjas), kuris, atsižvelgęs į balsavimo rezultatus, atšaukė savo parašą dėl pranešimo.


7.6. Sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų ir Strategijos „ES 2020“ tikslų (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant Lisabonos tikslų ir Strategijos „ES 2020“ tikslų - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0191)


7.7. Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga (balsavimas)

Pranešimas dėl Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos [2009/2215(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0191)


7.8. Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybė (balsavimas)

Pranešimas dėl Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybės [2009/2216(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0193)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Pranešimas: Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly ir Sergej Kozlík

Pranešimas: Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford ir Philip Claeys

Pranešimas: Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds ir Bernd Posselt

Pranešimas: Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

10. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu

Pirmininkė, remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl jos:

- Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2010 m. gegužės 21 d..


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 18.5.2010)


12.1. Religijos laisvė Pakistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ir B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen ir Joe Higgins pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro ir Martin Kastler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 20.5.2010.


12.2. Padėtis Tailande (diskusijos)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ir B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ir Adam Bielan pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Joe Higgins GUE/NGL frakcijos vardu, ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 20.5.2010.


12.3. Birma

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ir B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian Dan Preda ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 20.5.2010.

Kalbėjo Thomas Mann – jis paprašė pratęsti pagal procedūrą „prašau žodžio“ skirto kalbėjimo laiką (Pirmininkė į tai atsižvelgė).


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Religijos laisvė Pakistane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ir B7-0277/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0271/2010

(keičiama B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 ir B7-0276/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,
Jean Lambert ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu,
Fiorello Provera ir Oreste Rossi EFD frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2010)0195)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0277/2010 anuliuotas.)

Kalbėjo:

(prieš balsavimą) Bernd Posselt pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo keičiama 13 dalis, pakeitimas priimtas.


13.2. Padėtis Tailande (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ir B7-0289/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0278/2010

(keičiama B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 ir B7-0289/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,
Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ir Edvard Kožušník ECR frakcijos vardu,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0196)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0282/2010 anuliuotas.)


13.3. Birma (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ir B7-0290/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0283/2010

(keičiama B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ir B7-0290/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ir Edvard Kožušník ECR frakcijos vardu,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ir Oreste Rossi EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0197)


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Civilian-military cooperation and the development of civilian-military capabilities (2010/2071(INI))

BUDG komitetas
- Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2010/2073(INI))
(nuomonė: AFET, CONT)
- Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas (2010/2072(INI))
(nuomonė: ECON, EMPL)

DEVE komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Health care systems in Sub-Saharan Africa and Global Health (2010/2070(INI))
(nuomonė: ENVI)

ECON komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Regulation of trading in financial instruments - "dark pools" etc. (2010/2075(INI))
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (2010/2074(INI))
(nuomonė: JURI)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalis)

JURI komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. 26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (2010/2076(INI))
(nuomonė: PETI, IMCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 2 dalis)

IMCO komitetas
- Paslaugų direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimas (2010/2053(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, REGI)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalis)

PETI komitetas
- Europos ombudsmenas: pranešimas dėl 2009 m. metinio veiklos pranešimo (2010/2059(INI))

Susiję komitetai

BUDG komitetas
- Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento keitimas iš dalies (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Susiję komitetai BUDG, CONT
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 05 12)

- Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas (2010/2072(INI))
(nuomonė: ECON)
Susiję komitetai BUDG, EMPL
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 05 12)

ENVI komitetas
- Nedidelės galios naujų komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(nuomonė: TRAN)
Susiję komitetai ENVI, ITRE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 05 12)

TRAN komitetas
- Integruota jūrų politika - padarytos pažangos vertinimas ir nauji uždaviniai (2010/2040(INI))
(nuomonė: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Susiję komitetai TRAN, PECH
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 03 04)

Perdavimas komitetams

AFET komitetas
- Reglamento (EB) Nr. 1334/2000, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą, keitimas iš dalies (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET

Prašymas taikyti bendrų komitetų posėdžių procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)

- Iniciatyva dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria panaikinamas Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR - COM(2010)0095 galutinis 2010/0065 (COD)
(Komitetai: LIBE, FEMM).
(2010 m. gegužės 12 d. Pirmininkų sueigai prėmus sprendimą).


16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2010 m. birželio 14 d. iki 2010 m. birželio 17 d..


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.30 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika