Indekss 
Protokols
PDF 221kWORD 131k
Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Stratēģija „Eiropa 2020” (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Savienība Vidusjūrai (debates)
 4.Nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Darba kārtība
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Vienotā tirgus nodrošināšana patērētājiem un pilsoņiem (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.2.Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs — jauna partnerība universitāšu modernizācijai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  7.3.Kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai — "Kozlodujas programma" * (balsošana)
  7.4.Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošana attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu (balsošana)
  7.5.Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos (balsošana)
  7.6.Kohēzijas politikas ieguldījums Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā (balsošana)
  7.7.Savienība Vidusjūrai (balsošana)
  7.8.Nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  12.1.Reliģijas brīvība Pakistānā
  12.2.Stāvoklis Taizemē (debates)
  12.3.Birma
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Reliģijas brīvība Pakistānā (balsošana)
  13.2.Stāvoklis Taizemē (balsošana)
  13.3.Birma (balsošana)
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

CETURTDIENA, 2010. GADA 20. MAIJS

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.


2. Stratēģija „Eiropa 2020” (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stratēģija „Eiropa 2020”.

Debates notika 2010. gada 5. maijā (2010. gada 5. maija protokola 19. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides un Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā - par ES stratēģiju 2020. gadam (B7-0266/2010);

- Guy Verhofstadt un Lena Ek ALDE grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” — jauna Eiropas nodarbinātības un izaugsmes stratēģija (B7-0267/2010);

- Stephen Hughes S&D grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” — jauna Eiropas nodarbinātības un izaugsmes stratēģija (B7-0268/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas un Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā - par stratēģiju „ES 2020” (B7-0269/2010);

- Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas stratēģiju 2020. gadam — jaunu Eiropas nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju (B7-0270/2010).

Balsojums: nākamajā sesijā.


3. Savienība Vidusjūrai (debates)

Ziņojums par Vidusjūras reģiona valstu savienību [2009/2215(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Vincent Peillon (A7-0133/2010).

Vincent Peillon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marielle De Sarnez (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Niki Tzavela (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Marietta Giannakou PPE grupas vārdā, Raimon Obiols S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Louis Bontes, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder un Francisco José Millán Mon.

Sēdes vadītājs darīja zināmu Padomes atvainošanos par nepiedalīšanos sēdē. Uzstājās Bernd Posselt.

Uzstājās Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre un Diane Dodds.

Uzstājās Štefan Füle un Vincent Peillon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. maija protokola 7. punkts.


4. Nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu (debates)

Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu [2009/2216(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010).

Evgeni Kirilov iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Metin Kazak (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Ibrisagic PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal un Andrey Kovatchev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer un Jaroslav Paška.

Uzstājās Štefan Füle un Evgeni Kirilov.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. maija protokola 8. punkts.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs


5. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā izteica līdzjūtību Eiropas centrālajā daļā nesen notikušo plūdu upuriem.


6. Darba kārtība

Pēc šorīt notikušās Priekšsēdētāju konferences sanāksmes sēdes vadītājs ierosināja atbilstoši Reglamenta 140. pantam pārcelt uz nākamo sesiju balsojumu par rezolūcijas priekšlikumiem, kas ir iesniegti, noslēdzot debates par stratēģiju “Eiropa 2020” (2010. gada 5. maija protokola 19. punkts).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, atbalstot šo priekšlikumu, kā arī Martin Schulz S&D grupas vārdā un ar Verts/ALE un GUE/NGL grupu piekrišanu, iebilstot pret šo priekšlikumu. Abi runātāji arī pievienojās priekšsēdētāja paziņojumam par plūdiem Eiropas centrālajā daļā.

Elektroniski balsojot, Parlaments priekšlikumu apstiprināja (342 par, 270 pret, 9 atturas).

°
° ° °

Uzstājās Jan Březina par priekšsēdētāja paziņojumu.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Vienotā tirgus nodrošināšana patērētājiem un pilsoņiem (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par vienotā tirgus nodrošināšanu patērētājiem un pilsoņiem [2010/2011(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Louis Grech (A7-0132/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0186).


7.2. Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs — jauna partnerība universitāšu modernizācijai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogu — jauna partnerība Eiropas universitāšu modernizācijai [2009/2099(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Pál Schmitt (A7-0108/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0187).


7.3. Kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai — "Kozlodujas programma" * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas finansiālo atbalstu Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai („Kozlodujas programma”) [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Rebecca Harms (A7-0142/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0188).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0188).


7.4. Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošana attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu (balsošana)

Ziņojums par pētniecībai un inovācijai paredzēto fondu sinerģiju īstenošanu Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī dalībvalstīs un Eiropas Savienībā [2009/2243(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0189).

Uzstāšanās

(pirms balsošanas) Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, kurš pieprasīja balsot pēc saraksta (pieprasījumu apstiprināja).


7.5. Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos (balsošana)

Ziņojums par valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos [2010/2038(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0190.

Uzstāšanās

(pēc balsošanas) Liem Hoang Ngoc (referents), kurš, ņemot vērā balsojuma rezultātu, atsauca savu parakstu no ziņojuma.


7.6. Kohēzijas politikas ieguldījums Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0191).


7.7. Savienība Vidusjūrai (balsošana)

Ziņojums par Vidusjūras reģiona valstu savienību [2009/2215(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Vincent Peillon (A7-0133/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0192).


7.8. Nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu (balsošana)

Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu [2009/2216(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0193).


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Louis Grech ziņojums - A7-0132/2010
Peter Jahr.

Pál Schmitt ziņojums - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik.

Rebecca Harms ziņojums - A7-0142/2010

Seán Kelly un Sergej Kozlík.

Liem Hoang Ngoc ziņojums - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford un Philip Claeys.

Vincent Peillon ziņojums - A7-0133/2010

Diane Dodds un Bernd Posselt.

Evgeni Kirilov ziņojums - A7-0123/2010

Tunne Kelam.


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

10. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītāja paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2010. gada 21. maijā.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2010. gada 18. maija 2. punktā.)


12.1. Reliģijas brīvība Pakistānā

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 un B7-0277/2010.

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen un Joe Higgins iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro un Martin Kastler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski un Elena Băsescu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.1. punkts.


12.2. Stāvoklis Taizemē (debates)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 un B7-0289/2010.

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat un Adam Bielan iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška un Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.2. punkts.


12.3. Birma

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 un B7-0290/2010.

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian Dan Preda un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.3. punkts.

Uzstājās Thomas Mann, kurš lūdza pagarināt uzstāšanās laiku, kas atvēlēts brīvā mikrofona procedūrai (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Reliģijas brīvība Pakistānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 un B7-0277/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0271/2010

(aizstāj B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 un B7-0276/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler un Thomas Mann PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Richard Howitt S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā,
Fiorello Provera un Oreste Rossi EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0194).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0277/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

(pirms balsošanas) Bernd Posselt ierosināja mutisku grozījumu, ar kuru aizstātu 13. punktu, un to pieņēma.


13.2. Stāvoklis Taizemē (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 un B7-0289/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0278/2010

(aizstāj B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 un B7-0289/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés un Thomas Mann PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser un Marc Tarabella S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,
Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki un Edvard Kožušník ECR grupas vārdā,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0195).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0282/2010 vairs nav spēkā.)


13.3. Birma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 un B7-0290/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0283/2010

(aizstāj B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 un B7-0290/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor un Martin Kastler PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser un Marc Tarabella S&D grupas vārdā,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki un Edvard Kožušník ECR grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas un Oreste Rossi EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0196).


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja
- Civilmilitārā sadarbība un civilo un militāro spēju attīstīšana (2010/2071(INI))

BUDG komiteja
- Iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos (2010/2073(INI))
(atzinums: AFET, CONT)
- Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšana un darbība (2010/2072(INI))
(atzinums: ECON, EMPL)

DEVE komiteja
- Veselības aprūpes sistēmas Subsahāras Āfrikā un veselība pasaulē (2010/2070(INI))
(atzinums: ENVI)

ECON komiteja
- Finanšu instrumentu tirdzniecības regulējums — „dark pools” u. c. (2010/2075(INI))
- „Bāzele II” un Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšana (CRD 4) (2010/2074(INI))
(atzinums: JURI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. panta 1. punkts)

JURI komiteja
- 26. ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas uzraudzību 2008. gadā (2010/2076(INI))
(atzinums: PETI, IMCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. panta 2. punkts)

IMCO komiteja
- Pakalpojumu Direktīvas 2006/123/EK īstenošana (2010/2053(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, REGI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 205. panta 2. punkts)

PETI komiteja
- Eiropas Ombuda ziņojums par 2009. gada darbības pārskatu (2010/2059(INI))

Iesaistītās komitejas

BUDG komiteja
- Grozījumu izdarīšanā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Iesaistītās komitejas BUDG, CONT
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 12.05.2010.)

- Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšana un darbība (2010/2072(INI))
(atzinums: ECON)
Iesaistītās komitejas BUDG, EMPL
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 12.05.2010.)

ENVI komiteja
- Emisiju standartu noteikšana jauniem vieglajiem kravas automobiļiem (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(atzinums: TRAN)
Iesaistītās komitejas ENVI, ITRE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 12.05.2010.)

TRAN komiteja
- Integrētā jūrniecības politika - sasniegtā progresa novērtēšana un jauni uzdevumi (2010/2040(INI))
(atzinums: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Iesaistītās komitejas TRAN, PECH
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 04.03.2010.)

Nodošana komitejām

AFET komiteja
- Regulas (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei, grozīšana (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET

Lēmums par komiteju apvienoto sanāksmju procedūras piemērošanu (Reglamenta 51. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru atceļ Pamatlēmumu 2002/629/TI (COM(2010)0095 galīgā redakcija - 2010/0065 (COD))
(Komitejas: LIBE, FEMM).
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2010. gada 12. maija lēmumu.)


16. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 14.06.2010. līdz 17.06.2010.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika