Index 
Notulen
PDF 224kWORD 134k
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Europa 2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Unie voor het Middellandse-Zeegebied (debat)
 4.Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Agenda
 7.Stemmingen
  
7.1.Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije ("Het Kozloduy-programma") * (stemming)
  
7.4.Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (stemming)
  
7.5.Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel (stemming)
  
7.6.Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (stemming)
  
7.7.Unie voor het Middellandse-Zeegebied (stemming)
  
7.8.Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Godsdienstvrijheid in Pakistan
  
12.2.Situatie in Thailand (debat)
  
12.3.Birma
 13.Stemmingen
  
13.1.Godsdienstvrijheid in Pakistan (stemming)
  
13.2.Situatie in Thailand (stemming)
  
13.3.Birma (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DONDERDAG 20 MEI 2010

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Europa 2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europa 2020

Het debat heeft op 5 mei 2010 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 5.5.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-2020-strategie (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de Europa 2020-strategie – een nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie over Europa 2020 – nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas en Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, over de EU 2020-strategie (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europa 2020 – nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0270/2010).

Stemming: volgende vergaderperiode.


3. Unie voor het Middellandse-Zeegebied (debat)

Verslag over de Unie voor het Middellandse-Zeegebied [2009/2215(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marielle De Sarnez (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Niki Tzavela (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marietta Giannakou, namens de PPE-Fractie, Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Louis Bontes, niet-ingeschrevene, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder en Francisco José Millán Mon.

De Voorzitter excuseert de Raad voor zijn afwezigheid. Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre en Diane Dodds.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Vincent Peillon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7 van de notulen van 20.5.2010.


4. Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (debat)

Verslag over de noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus [2009/2216(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Metin Kazak (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Anna Ibrisagic, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal en Andrey Kovatchev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Evgeni Kirilov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 20.5.2010.

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter


5. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de slachtoffers van de recente overstromingen in Midden-Europa gedenkt.


6. Agenda

De Voorzitter stelt ingevolge de vergadering van de Conferentie van voorzitters van vanochtend overeenkomstig artikel 140 van het Reglement voor om de stemming over de ontwerpresoluties tot besluit van het debat over de EU 2020-strategie (punt 19 van de notulen van 5.5.2010) uit te stellen tot de volgende vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die zich uitspreekt vóór het voorstel, en Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, die zich in overleg met de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fractie uitspreekt tegen het voorstel. Beide sprekers sluiten zich bovendien aan bij de verklaring van de Voorzitter over de overstromingen in Midden-Europa.

Bij ES (342 vóór, 270 tegen, 9 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel.

°
° ° °

Jan Březina voert het woord over de verklaring van de Voorzitter.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verwezenlijken van een interne markt voor consumenten en burgers [2010/2011(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten [2009/2099(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0187)


7.3. Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije ("Het Kozloduy-programma") * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije - "Het Kozloduy-programma" [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0188)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0188)


7.4. Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (stemming)

Verslag over de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de lidstaten en de Unie [2009/2243(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0189)

Het woord werd gevoerd door:

(vóór de stemming) Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, om om hoofdelijke stemming te verzoeken (het verzoek werd in aanmerking genomen).


7.5. Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel (stemming)

Verslag over de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel [2010/2038(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0190)

Het woord werd gevoerd door:

(na de stemming) Liem Hoang Ngoc (rapporteur), die gezien de uitslag van de stemming niet langer medeondertekenaar wenste te zijn van het verslag


7.6. Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (stemming)

Verslag over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU2020-doelstellingen - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0191)


7.7. Unie voor het Middellandse-Zeegebied (stemming)

Verslag over de Unie voor het Middellandse-Zeegebied [2009/2215(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0192)


7.8. Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)

Verslag over de noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus [2009/2216(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0193)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Verslag Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Verslag Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly en Sergej Kozlík

Verslag Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford en Philip Claeys

Verslag Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds en Bernd Posselt

Verslag Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

10. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 21 mei 2010, in.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 18.5.2010 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Godsdienstvrijheid in Pakistan

Ontwerpresoluties B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 en B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen en Joe Higgins lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro en Martin Kastler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 20.5.2010.


12.2. Situatie in Thailand (debat)

Ontwerpresoluties B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 en B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat en Adam Bielan lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Joe Higgins, namens de GUE/NGL-Fractie, en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 20.5.2010.


12.3. Birma

Ontwerpresoluties B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 en B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian Dan Preda en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 20.5.2010.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, die vraagt meer spreektijd uit te trekken voor de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Godsdienstvrijheid in Pakistan (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 en B7-0277/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0271/2010

(ter vervanging van B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 en B7-0276/2010):

ingediend door de volgende leden:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,
Jean Lambert en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie,
Fiorello Provera en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0194)

(Ontwerpresolutie B7-0277/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

(vóór de stemming) Bernd Posselt om een mondeling amendement in te dienen strekkende tot vervanging van paragraaf 13, dat in aanmerking werd genomen.


13.2. Situatie in Thailand (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 en B7-0289/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0278/2010

(ter vervanging van B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 en B7-0289/2010):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,
Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki en Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas en Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0195)

(Ontwerpresolutie B7-0282/2010 komt te vervallen.)


13.3. Birma (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 en B7-0290/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0283/2010

(ter vervanging van B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 en B7-0290/2010):

ingediend door de volgende leden:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki en Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie,
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0196)


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten


Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFET
- Civiele en militaire samenwerking en ontwikkeling van civiele en militaire capaciteit (2010/2071(INI))

Commissie BUDG
- Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken (2010/2073(INI))
(advies: AFET, CONT)
- Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2010/2072(INI))
(advies: ECON, EMPL)

Commissie DEVE
- Zorgstelsels in Subsaharaans Afrika en wereldgezondheid (2010/2070(INI))
(advies: ENVI)

Commissie ECON
- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of trading in financial instruments - "dark pools" etc. (2010/2075(INI))
- Bazel II en herziening van de Richtlijn Kapitaalvereisten (RKV 4) (2010/2074(INI))
(advies: JURI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119, lid 1, van het Reglement)

Commissie JURI
- 26ste jaarverslag betreffende de controle op de toepassing van het EU-recht (2008) (2010/2076(INI))
(advies: PETI, IMCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119, lid 2, van het Reglement)

Commissie IMCO
- Uitvoering van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) (2010/2053(INI))
(advies: ENVI, EMPL, REGI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 205, lid 2, van het Reglement)

Commissie PETI
- Europese mediator: verslag over het jaarlijks jaarlijkse activiteitenverslag 2009 (2010/2059(INI))

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie BUDG
- Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Medeverantwoordelijke commissies BUDG, CONT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12.05.2010)

- Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2010/2072(INI))
(advies: ECON)
Medeverantwoordelijke commissies BUDG, EMPL
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12.05.2010)

Commissie ENVI
- Emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(advies: TRAN)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12.05.2010)

Commissie TRAN
- Geïntegreerd maritiem beleid (GMB) - Evaluatie van de geboekte vooruitgang en nieuwe uitdagingen (2010/2040(INI))
(advies: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Medeverantwoordelijke commissies TRAN, PECH
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 04.03.2010)

Aanwijzing commissies

Commissie AFET
- Wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET

Verzoek om toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 51 van het Reglement)

- Initiatief voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (COM(2010)0095 def. - 2010/0065 (COD))
(Commissions : LIBE, FEMM).
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12.05.2010).


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 juni 2010 t/m 17 juni 2010.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid