Indeks 
Protokół
PDF 224kWORD 131k
Czwartek, 20 maja 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europa 2020 (złożone projekty rezolucji)
 3.Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (debata)
 4.Potrzeba określenia strategii UE dla Kaukazu Południowego (debata)
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Porządek dnia
 7.Głosowanie
  
7.1.Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Dialog uczelni i przedsiębiorstw: Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Pomoc finansowa Wspólnoty na likwidację bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj” * (głosowanie)
  
7.4.Wdrażanie synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju (głosowanie)
  
7.5.Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (głosowanie)
  
7.6.Wkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 2020 (głosowanie)
  
7.7.Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (głosowanie)
  
7.8.Potrzeba określenia strategii UE dla Kaukazu Południowego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Wolność wyznania w Pakistanie
  
12.2.Sytuacja w Tajlandii (debata)
  
12.3.Birma
 13.Głosowanie
  
13.1.Wolność wyznania w Pakistanie (głosowanie)
  
13.2.Sytuacja w Tajlandii (głosowanie)
  
13.3.Birma (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

CZWARTEK 20 MAJA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.05.


2. Europa 2020 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Europa 2020

Debata odbyła się dnia 5 maja 2010 (pkt 19 protokołu z dnia 5.5.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strategii UE 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE, w sprawie strategii UE 2020 – nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes w imieniu grupy S&D w sprawie strategii Europa 2020 – nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas i Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, w sprawie strategii UE 2020 (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie strategii UE 2020 – nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu (B7-0270/2010).

Głosowanie: na następnej sesji.


3. Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego [2009/2215(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Marielle De Sarnez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Niki Tzavela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Louis Bontes niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder i Francisco José Millán Mon.

Przewodniczący usprawiedliwił nieobecnych przedstawicieli Rady. Głos zabrał Bernd Posselt.

Głos zabrali: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Roberta Angelilli.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre i Diane Dodds.

Głos zabrali: Štefan Füle i Vincent Peillon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 20.5.2010.


4. Potrzeba określenia strategii UE dla Kaukazu Południowego (debata)

Projekt sprawozdania w sprawie strategii UE dla Kaukazu Południowego [2009/2216(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Metin Kazak (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Anna Ibrisagic w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal i Andrey Kovatchev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Štefan Füle i Evgeni Kirilov.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 20.5.2010.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący


5. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym oddał cześć ofiarom ostatnich powodzi w Europie Środkowej.


6. Porządek dnia

Przewodniczący zaproponował w wyniku porannego posiedzenia Konferencji Przewodniczących, by przełożyć na kolejną sesję plenarną głosowanie nad projektami rezolucji dotyczącymi debaty nad strategią Europa 2020, zgodnie z art. 140 Regulaminu (pkt 19 protokołu z dnia 5.5.2010).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE w poparciu propozycji, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, w porozumieniu z grupami Verts/ALE et GUE/NGL przeciwko propozycji. Dwa mówcy przyłączyli się również do oświadczenia przewodniczącego w sprawie powodzi w Europie Środkowej.

W GE (przy 342 głosach za, 270 przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament przyjął propozycję.

°
° ° °

Głos zabrał Jan Březina w sprawie oświadczenia przewodniczącego.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom [2010/2011(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialog uczelni i przedsiębiorstw: Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie [2009/2099(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0187)


7.3. Pomoc finansowa Wspólnoty na likwidację bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj” * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na likwidację bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii – „Program Kozłoduj” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0188)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0188)


7.4. Wdrażanie synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również w państwach członkowskich i Unii [2009/2243(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0189)

Wystąpienia

(przed głosowaniem) Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE z wnioskiem o głosowanie imienne (wniosek został przyjęty).


7.5. Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu [2010/2038(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0190)

Wystąpienia

(po głosowaniu) Liem Hoang Ngoc (sprawozdawca), który w związku z wynikiem głosowania wycofał swój podpis spod sprawozdania.


7.6. Wkład polityki spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu polityki spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020” - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0191)


7.7. Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego [2009/2215(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0192)


7.8. Potrzeba określenia strategii UE dla Kaukazu Południowego (głosowanie)

Projekt sprawozdania w sprawie strategii UE dla Kaukazu Południowego [2009/2216(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0193)


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Sprawozdanie Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly i Sergej Kozlík

Sprawozdanie Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford i Philip Claeys

Sprawozdanie Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds i Bernd Posselt

Sprawozdanie Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zawieszono o godz. 13.05 i wznowiono o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

10. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o wpłynięciu następującego wspólnego stanowiska Rady wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przyczyn jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na następujący temat:

- Wniosek Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 21 maja 2010.


11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.5.2010)


12.1. Wolność wyznania w Pakistanie

Projekty rezolucji B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 i B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen i Joe Higgins przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro i Martin Kastler.

Głos zabrali w ramach procedury pytań z sali: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski i Elena Băsescu.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 20.5.2010.


12.2. Sytuacja w Tajlandii (debata)

Projekty rezolucji B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 i B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat i Adam Bielan przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, i Monica Luisa Macovei.

Głos zabrali w ramach procedury pytań z sali: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 20.5.2010.


12.3. Birma

Projekty rezolucji B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 i B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrali w ramach procedury pytań z sali: Cristian Dan Preda i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 20.5.2010.

Głos zabrał Thomas Mann, by poprosić o udzielenie dłuższego czasu na wypowiedzi w ramach procedury pytań z sali (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości ten postulat).


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Wolność wyznania w Pakistanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 i B7-0277/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0271/2010

(zastępujący B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 i B7-0276/2010):

złożony przez następujących posłów:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler i Thomas Mann w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Richard Howitt w imieniu grupy S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR,
Fiorello Provera i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0194)

(Projekt rezolucji B7-0277/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

(przed głosowaniem) Bernd Posselt zgłosił poprawkę ustną dotyczącą zastąpienia ust. 13; poprawka została przyjęta.


13.2. Sytuacja w Tajlandii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 i B7-0289/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0278/2010

(zastępujący B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 i B7-0289/2010):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés i Thomas Mann w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,
Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki i Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2010)0195)

(Projekt rezolucji B7-0282/2010 stał się bezprzedmiotowy.)


13.3. Birma (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 i B7-0290/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0283/2010

(zastępujący B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 i B7-0290/2010):

złożony przez następujących posłów:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor i Martin Kastler w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki i Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR,
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2010)0196)


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów


Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET
- Współpraca cywilno-wojskowa i rozwój potencjału cywilno-wojskowego (2010/2071(INI))

komisja BUDG
- Porozumienie międzyinstytucjonalne o współpracy w sprawach budżetowych (2010/2073(INI))
(opinia: AFET, CONT)
- Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2010/2072(INI))
(opinia: ECON, EMPL)

komisja DEVE
- Systemy opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej i Global Health (2010/2070(INI))
(opinia: ENVI)

komisja ECON
- Regulacja handlu instrumentami finansowymi – "dark pools" itd. (2010/2075(INI))
- Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (2010/2074(INI))
(opinia: JURI)


Decyzja w sprawie opracowania sprawozdań z inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

komisja JURI
- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. 26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (2010/2076(INI))
(opinia: PETI, IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 119 ust. 2 Regulaminu)

komisja IMCO
- Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług 2006/123/WE (2010/2053(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, REGI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdań z inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

komisja PETI
- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: roczne sprawozdanie z działalności za 2009 r. (2010/2059(INI))

Zaangażowane komisje

komisja BUDG
- Zmiana rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Zaangażowane komisje BUDG, CONT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 12.05.2010)

- Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2010/2072(INI))
(opinia: ECON)
Zaangażowane komisje BUDG, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 12.05.2010)

komisja ENVI
- Normy emisji dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(opinia: TRAN)
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 12.05.2010)

komisja TRAN
- Zintegrowana polityka morska UE - ocena dokonanych postępów i nowych wyzwań (2010/2040(INI))
(opinia: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Zaangażowane komisje TRAN, PECH
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 04.03.2010)

Przydzielenie komisjom

komisja AFET
- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET

Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (artykuł 51 Regulaminu)

- Inicjatywa dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylająca decyzję ramową 2002/629/WSiSW - (COM(2010)0095 końcowy - 2010/0065 (COD))
(Komisje : LIBE, FEMM).
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.5.2010 r.).


16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 14 czerwca 2010 do 17 czerwca 2010.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności