Index 
Proces-verbal
PDF 219kWORD 137k
Joi, 20 mai 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Europa 2020 (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Uniunea pentru Mediterana (dezbatere)
 4.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (dezbatere)
 5.Declaraţia Preşedintelui
 6.Ordinea de zi
 7.Votare
  
7.1.Oferirea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” * (vot)
  
7.4.Executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune (vot)
  
7.5.Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare (vot)
  
7.6.Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (vot)
  
7.7.Uniunea pentru Mediterana (vot)
  
7.8.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Poziţia Consiliului în prima lectură
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Libertatea religioasă în Pakistan
  
12.2.Situaţia din Thailanda (dezbatere)
  
12.3.Birmania
 13.Votare
  
13.1.Libertatea religioasă în Pakistan (vot)
  
13.2.Situaţia din Thailanda (vot)
  
13.3.Birmania (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

JOI, 20 MAI 2010

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.05.


2. Europa 2020 (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Europa 2020

Dezbaterea a avut loc la 5 mai 2010 (punctul 19 al PV din 5.5.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt şi Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la strategia Europa 2020 - noua strategie europeană pentru creștere economică și locuri de muncă (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes, în numele Grupului S&D referitoare la Europa 2020 - noua strategie europeană pentru creștere economică și locuri de muncă (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas şi Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE 2020 (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Europa 2020 - noua strategie europeană pentru creștere economică și locuri de muncă (B7-0270/2010).

Vot: Următoarea perioadă de sesiune.


3. Uniunea pentru Mediterana (dezbatere)

Raport referitor la Uniunea pentru Mediterana [2009/2215(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marielle De Sarnez (raportoare pentru aviz a Comisiei INTA), Niki Tzavela (raportoare pentru aviz a Comisiei ITRE), Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, Raimon Obiols, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Louis Bontes, neafiliat, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder şi Francisco José Millán Mon.

Preşedintele a scuzat absenţa Consiliului. A intervenit Bernd Posselt.

Au intervenit: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo şi Cristian Dan Preda.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Roberta Angelilli.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre şi Diane Dodds.

Au intervenit: Štefan Füle şi Vincent Peillon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 20.5.2010.


4. Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (dezbatere)

Raport referitor la necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud [2009/2216(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Metin Kazak (raportor pentru aviz al Comisiei INTA), Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal şi Andrey Kovatchev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Štefan Füle şi Evgeni Kirilov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8 al PV din 20.5.2010.

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte


5. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie prin care a adus un omagiu victimelor recentelor inundaţii din Europa Centrală.


6. Ordinea de zi

Preşedintele a propus, în urma reuniunii Conferinţei preşedinţilor care a avut loc în această dimineaţă, să amâne pentru următoarea perioadă de sesiune, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul de procedură, votul asupra propunerilor de rezoluţii depuse în încheierea dezbaterii privind Strategia Europa 2020 (punctul 19 al PV din 5.5.2010).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, în favoarea propunerii, şi Martin Schulz, în numele Grupului S&D, de comun acord cu Grupurile Verts/ALE şi GUE/NGL, împotriva propunerii. Cei doi vorbitori s-au alăturat, de asmenea, declaraţiei Preşedintelui cu privire la inundaţiile din Europa Centrală.

Prin VE (342 pentru, 270 împotrivă, 9 abţineri), Parlamentul a aprobat propunerea.

°
° ° °

A intervenit Jan Březina cu privire la declaraţia Preşedintelui.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Oferirea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor [2010/2011(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la dialogul dintre universități și mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene [2009/2099(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0187)


7.3. Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) - „Programul Kozlodui” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0188)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0188)


7.4. Executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune (vot)

Raport referitor la executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și în cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune [2009/2243(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0189)

Intervenţii

(înaintea votării) Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE pentru a face o solicitare de vot prin apel nominal (solicitarea a fost reţinută).


7.5. Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare (vot)

Raport referitor la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare [2010/2038(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0190)

Intervenţii

(după votare) Liem Hoang Ngoc (raportor) care, având în vedere rezultatul votului, şi-a retras semnătura de pe raport.


7.6. Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (vot)

Raport referitor la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 2020 - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0191)


7.7. Uniunea pentru Mediterana (vot)

Raport referitor la Uniunea pentru Mediterana [2009/2215(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0192)


7.8. Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (vot)

Raport referitor la necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud [2009/2216(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0193)


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Raport Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Raport Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly şi Sergej Kozlík

Raport Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford şi Philip Claeys

Raport Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds şi Bernd Posselt

Raport Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

10. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedinta a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 21 mai 2010.


11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 18.5.2010)


12.1. Libertatea religioasă în Pakistan

Propuneri de rezoluţii B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 şi B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen şi Joe Higgins au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro şi Martin Kastler.

Au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski şi Elena Băsescu.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 20.5.2010.


12.2. Situaţia din Thailanda (dezbatere)

Propuneri de rezoluţii B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 şi B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat şi Adam Bielan au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Joe Higgins, în numele Grupului GUE/NGL, şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 20.5.2010.


12.3. Birmania

Propuneri de rezoluţii B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 şi B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat şi Charles Tannock au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Cristian Dan Preda şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 20.5.2010.

A intervenit Thomas Mann, pentru a solicita extinderea timpului pentu intervenţii alocat procedurii catch the eye” (Preşedinta a luat act de aceasta).


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Libertatea religioasă în Pakistan (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 şi B7-0277/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0271/2010

(care înlocuieşte B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 şi B7-0276/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,
Jean Lambert şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR,
Fiorello Provera şi Oreste Rossi, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0194)

(Propunerea de rezoluţie B7-0277/2010 a devenit caducă.)

Intervenţii

(înaintea votării) Bernd Posselt a propus un amendament oral care să înlocuiască punctul 13, care a fost reţinut.


13.2. Situaţia din Thailanda (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 şi B7-0289/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0278/2010

(care înlocuieşte B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 şi B7-0289/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki şi Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, Juozas Imbrasas şi Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0195)

(Propunerea de rezoluţie B7-0282/2010 a devenit caducă.)


13.3. Birmania (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 şi B7-0290/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0283/2010

(care înlocuieşte B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 şi B7-0290/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki şi Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR,
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas şi Oreste Rossi, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0196)


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


15. Decizii privind anumite documente


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET
- Cooperarea civil-militară şi dezvoltarea capacităţilor civil-militare (2010/2071(INI))

BUDG
- Acordul interinstituțional privind cooperarea în chestiuni bugetare (2010/2073(INI))
(aviz: AFET, CONT)
- Finanţarea şi funcţionarea Fondului European de adaptare la globalizare (2010/2072(INI))
(aviz: ECON, EMPL)

DEVE
- Sistemele de îngrijiri de sănătate din Sahara subafricană şi sănătatea la nivel mondial (2010/2070(INI))
(aviz: ENVI)

ECON
- Reglementarea comerţului cu instrumente financiare - „dark pools” etc. (2010/2075(INI))
- Basel II şi revizuirea directivei privind cerinţele de capital (DCR 4) (2010/2074(INI))
(aviz: JURI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

JURI
- Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene (2008) (2010/2076(INI))
(aviz: PETI, IMCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

IMCO
- Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile (2010/2053(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 205 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

PETI
- Ombudsmanul European: raport referitor la raportul anual de activitate 2009 (2010/2059(INI))

Comisii asociate

BUDG
- Modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Comisii asociate: BUDG, CONT
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.5.2010)

- Finanţarea şi funcţionarea Fondului European de adaptare la globalizare (2010/2072(INI))
(aviz: ECON)
Comisii asociate: BUDG, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.5.2010)

ENVI
- Standarde de performanţă privind emisiile pentru autovehiculele utilitare uşoare noi (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(aviz: TRAN)
Comisii asociate: ENVI, ITRE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12.5.2010)

TRAN
- Politica maritimă integrată (PMI) - Evaluarea progreselor înregistrate şi noile provocări (2010/2040(INI))
(aviz: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Comisii asociate: TRAN, PECH
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 4.3.2010)

Sesizarea comisiilor

AFET
- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET

Decizie de aplicare a unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI - [COM(2010)0095 final - 2010/0065 (COD)]
(Comisii: LIBE, FEMM)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei preşedinţilor din 12.5.2010)


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru (articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură):

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 14 iunie 2010 şi 17 iunie 2010.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate