Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 129k
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.EÚ 2020 (predložené návrhy uznesení)
 3.Únia pre Stredozemie (rozprava)
 4.Potreba stratégie EÚ pre Zakaukazsko (rozprava)
 5.Vyhlásenie predsedníctva
 6.Program schôdze
 7.Hlasovanie
  
7.1.Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Dialóg medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Finančná pomoc Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky „Program Kozloduj“ * (hlasovanie)
  
7.4.Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj (hlasovanie)
  
7.5.Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva (hlasovanie)
  
7.6.Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)
  
7.7.Únia pre Stredozemie (hlasovanie)
  
7.8.Potreba stratégie EÚ pre Zakaukazsko (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Sloboda náboženstva v Pakistane
  
12.2.Situácia v Thajsku (rozprava)
  
12.3.Mjanmarsko
 13.Hlasovanie
  
13.1.Sloboda náboženstva v Pakistane (hlasovanie)
  
13.2.Situácia v Thajsku (hlasovanie)
  
13.3.Mjanmarsko (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

ŠTVRTOK 20. MÁJA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. EÚ 2020 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: EÚ 2020

Rozprava sa konala 5. mája 2010 (bod 19 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o EÚ 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o stratégii Európa 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes v mene skupiny S&D o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE o stratégii EÚ 2020 (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0270/2010).

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


3. Únia pre Stredozemie (rozprava)

Správa o Únii pre Stredozemie [2009/2215(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle De Sarnez ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Niki Tzavela (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marietta Giannakou v mene skupiny PPE, Raimon Obiols v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Louis Bontes nezaradený poslanec, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder a Francisco José Millán Mon.

Predseda ospravedlnil neúčasť Rady. V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

Vystúpili títo poslanci: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Roberta Angelilli.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre a Diane Dodds.

V rozprave vystúpili: Štefan Füle a Vincent Peillon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 20.5.2010.


4. Potreba stratégie EÚ pre Zakaukazsko (rozprava)

Správa o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko [2009/2216(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Metin Kazak (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Anna Ibrisagic v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal a Andrey Kovatchev.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpili: Štefan Füle a Evgeni Kirilov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

PRÉSIDENCE: Jerzy BUZEK
Président


5. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda preniesol vyhlásenie, v ktorom si uctil pamiatku obetí nedávnych záplav v strednej Európe.


6. Program schôdze

Predseda vzhľadom na schôdzu Konferencie predsedov, ktorá sa konala ráno, navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhoch uznesení predložených na ukončenie rozpravy o stratégii Európa 2020 odložené v súlade s článkom 140 rokovacieho poriadku na ďalšie rokovanie (bod 19 zápisnice zo dňa 5. 5. 2010).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE za tento návrh a Martin Schulz v mene skupiny S&D a so súhlasom skupín Verts/ALE a GUE/NGL proti tomuto návrhu. Obaja rečníci sa tiež pripojili k vyhláseniu Predsedníctva o záplavách v strednej Európe.

Parlament návrh schválil EH (342 za, 270 proti, 9 sa zdržali).

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jan Březina k vyhláseniu Predsedníctva.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov [2010/2011(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Louis Grech (A7-0132/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0186)


7.2. Dialóg medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o dialógu medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít [2009/2099(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0187)


7.3. Finančná pomoc Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky „Program Kozloduj“ * (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Rady o finančnej pomoci Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky - „Program Kozloduj“ [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0188)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0188)


7.4. Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj (hlasovanie)

Správa o vykonávaní súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a v Únii [2009/2243(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0189)

Vystúpenia

(pred hlasovaním) Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, aby požiadal o hlasovanie podľa mien. (Žiadosť bola schválená.)


7.5. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva (hlasovanie)

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súvislosti s hospodárskou obnovou [2010/2038(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0190)

Vystúpenia

(po hlasovaní) Liem Hoang Ngoc (spravodajca), ktorý vzhľadom na výsledok hlasovania stiahol svoj podpis zo správy.


7.6. Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)

Správa o prínose politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 2020 - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0191)


7.7. Únia pre Stredozemie (hlasovanie)

Správa o Únii pre Stredozemie [2009/2215(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0192)


7.8. Potreba stratégie EÚ pre Zakaukazsko (hlasovanie)

Správa o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko [2009/2216(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý(P7_TA(2010)0193)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Správa: Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Správa: Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly a Sergej Kozlík

Správa: Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford a Philip Claeys

Správa: Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds a Bernd Posselt

Správa: Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

10. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
pridelené gestorský: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 21. mája 2010.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 18.5.2010 )


12.1. Sloboda náboženstva v Pakistane

Návrhy uznesenia B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen a Joe Higgins uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro a Martin Kastler.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 20.5.2010.


12.2. Situácia v Thajsku (rozprava)

Návrhy uznesenia B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat a Adam Bielan uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Joe Higgins v mene skupiny GUE/NGL a Monica Luisa Macovei.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 20.5.2010.


12.3. Mjanmarsko

Návrhy uznesenia B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

V rozprave vystúpil Thomas Mann, aby požiadal o predĺženie rečníckeho času vymedzeného na postup catch the eye“ (Predsedníčka to vzala na vedomie).


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Sloboda náboženstva v Pakistane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0271/2010

(nahrádzajúci B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 a B7-0276/2010):

podaný týmito poslancami:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Thomas Mann v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Richard Howitt v mene skupiny S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,
Jean Lambert a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera a Oreste Rossi v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7 TA-PROV(2010)0194)

(Návrh uznesenia B7-0277/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

(pred hlasovaním) Bernd Posselt predniesol ústny PDN s cieľom nahradiť odsek 13, ktorý bol schválený.


13.2. Situácia v Thajsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0278/2010

(nahrádzajúci B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 a B7-0289/2010):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés a Thomas Mann v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella v mene skupiny S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,
Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7 TA-PROV(2010)0195)

(Návrh uznesenia B7-0282/2010 sa stal bezpredmetným.)


13.3. Mjanmarsko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0283/2010

(nahrádzajúci B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 a B7-0290/2010):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor a Martin Kastler v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella v mene skupiny S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník v mene skupiny ECR,
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Oreste Rossi v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7 TA-PROV(2010)0196)


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov


Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET
- Civilno-vojenská spolupráca a rozvoj civilno-vojenských spôsobilostí (2010/2071(INI))

výbor BUDG
- Medziinštitucionálna dohoda o spolupráci v oblasti rozpočtu (2010/2073(INI))
(stanovisko: AFET, CONT)
- Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (2010/2072(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL)

výbor DEVE
- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Health care systems in Sub-Saharan Africa and Global Health (2010/2070(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ECON
- Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (2010/2075(INI))
- Bazilej II a revízia smernice o kapitálových požiadavkách (CRD 4) (2010/2074(INI))
(stanovisko: JURI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor JURI
- 26. výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie (2008) (2010/2076(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO
- Vykonávanie smernice 2006/123/ES o službách (2010/2053(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, REGI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor PETI
- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. European Ombudsman: report on 2009 annual activity report (2010/2059(INI))

Pridružené výbory

výbor BUDG
- Zmena a doplnenie nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Pridružené výbory BUDG, CONT
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 12.5.2010)

- Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (2010/2072(INI))
(stanovisko: ECON)
Pridružené výbory BUDG, EMPL
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 12.5.2010)

výbor ENVI
- Výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(stanovisko: TRAN)
Pridružené výbory ENVI, ITRE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 12.5.2010)

výbor TRAN
- Integrovaná námorná politika EÚ – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy (2010/2040(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Pridružené výbory TRAN, PECH
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 4.3.2010)

Pridelenie výborom

výbor AFET
- Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1334/2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: AFET

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV - (KOM(2010)0095 v konečnom znení 2010/0065 (COD))
(
výbory : LIBE, FEMM).
(
Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.5. 2010).


16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 14. júna 2010 do 17. júna 2010.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.30 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia