Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург

7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейноста):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/EИО, 84/525/EИО, 84/526/EИО, 84/527/EИО и 1999/36/EО на Съвета (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност