Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 14. juni 2010 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik