Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. júna 2010 - Štrasburg

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia