Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

7. Undertecknande av antagna rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy