Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург

8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 (COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - PECH - Докладчик: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - EMPL - Докладчик: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Доклад относно прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (2009/2232(INI)) - REGI - Докладчик: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Доклад относно политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (2009/2227(INI)) - ITRE - Докладчик: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Доклад относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (2009/2107(INI)) - PECH - Докладчик: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Доклад относно интернет на нещата (2009/2224(INI)) - ITRE - Докладчик: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Доклад относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза (2009/2204(INI)) - FEMM - Докладчик: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Доклад относно оценка на резултатите от Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006–2010 г. и препоръки за бъдещето (2009/2242(INI)) - FEMM - Докладчик: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Доклад относно политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човека (2009/2199(INI)) - AFET - Докладчик: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (COM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - ITRE - Докладчик: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (COM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - ITRE - Докладчик: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки (COM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - ITRE - Докладчик: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Доклад относно осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (2010/2037(INI)) - DEVE - Докладчик: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - ITRE - Докладчик: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - ECON - Докладчик: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г. (2010/2002(BUD)) - BUDG - Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Доклад относно управление на интернет: следващи стъпки (2009/2229(INI)) - ITRE - Докладчик: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Доклад относно пазари на деривати: бъдещи действия (2010/2008(INI)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) (COM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - REGI - Докладчик: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Препоръка относно проекта за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Доклад относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и на писмен превод в наказателното производство (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - LIBE - Докладчик: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - BUDG - Докладчик: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - TRAN - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(В7-0307/2010)

-до Съвета:

Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- до Комисията:

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Oreste Rossi. Предложение за резолюция относно правата на кипърските католици (B7-0292/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Oreste Rossi. Предложение за резолюция относно защитата на жените, работещи в средства за масова информация (B7-0292/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

FEMM

Правна информация - Политика за поверителност