Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 14. června 2010 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení (ES) č. 1984/2003 (KOM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Zpráva o transparentnosti v regionální politice a o jejím financování (2009/2232(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Zpráva o inovační politice Společenství v měnícím se světě (2009/2227(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Zpráva o novém impulsu pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury (2009/2107(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Zpráva o internetu věcí (2009/2224(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Zpráva o genderových aspektech poklesu hospodářství a finanční krize (2009/2204(INI)) - výbor FEMM - Zpravodaj: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Zpráva o hodnocení výsledků plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006–2010 a doporučení pro budoucnost (2009/2242(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Zpráva o politikách EU ve prospěch zastánců lidských práv (2009/2199(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (KOM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy (KOM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Zpráva o pokroku směřujícím k dosažení rozvojových cílů tisíciletí: střednědobé přezkoumání v rámci příprav zasedání OSN na vysoké úrovni, které se bude konat v září 2010 (2010/2037(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 (KOM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Zpráva o mandátu ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2011 (2010/2002(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Zpráva o řízení internetu: další kroky (2009/2229(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Zpráva k trhům s deriváty: budoucím opatřením politiky (2010/2008(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) (KOM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0307/2010)

- Radě:

Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- Komisi:
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Oreste Rossi: Návrh usnesení o o právech kyperských katolíků (B7-0242/2010)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Oreste Rossi: Návrh usnesení o ochraně žen pracujících ve veřejných sdělovacích prostředcích (B7-0292/2010)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

FEMM

Právní upozornění - Ochrana soukromí