Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург

12. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0032/2010), зададен от Doris Pack, от името на комисията CULT, към Комисията: Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010), зададен от Nikolaos Chountis и Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010), зададен от Gabriele Albertini, от името на комисията AFET и Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Съвета: Прилагане на Регламент (EО) № 1236/2005 на Съвета (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010), зададен от Gabriele Albertini, от името на комисията AFET и Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Прилагане на Регламент (EО) № 1236/2005 на Съвета (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010), зададен от Zita Gurmai и Britta Thomsen, от името на групата S&D, Ilda Figueiredo и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Харта на правата на жените - последващи действия (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010), зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, към Комисията: Юридическо обучение - План за действие от Стокхолм (B7-0306/2010).

- (O-0072/2010), зададен от Udo Bullmann, от името на групата S&D, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010), зададен от Reimer Böge, от името на комисията BUDG, към Съвета: Преразглеждане на многогодишната финансова рамка (2007-2013 г.) (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010), зададен от Reimer Böge, от името на комисията BUDG, към Комисията: Преразглеждане на многогодишната финансова рамка (2007-2013 г.) (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010), зададен от Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010), зададен от Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010), зададен от Othmar Karas и Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Качество на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (B7-0314/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Nick Griffin и Andrew Henry William Brons, относно притеснения, свързани със случаи на отчуждаване и разрушаване на собственост съгласно испанския закон за крайбрежната ивица (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi и Kriton Arsenis, относно хиропрактиката (0046/2010),

- Giancarlo Scottà и Sergio Paolo Francesco Silvestris, относно създаването на Европейски ден на домашния сладолед (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu и Silvia-Adriana Ţicău, относно условията на живот по време на икономическата криза в семействата с един родител от държавите-членки на ЕС (0048/2010),

- Rosario Crocetta, относно основното право на питейна вода (0049/2010),

- Aldo Patriciello и Alfredo Pallone, относно болестта на Кройцфелд-Якоб (0050/2010),

- Aldo Patriciello и Alfredo Pallone, относно определянето на Европейски ден на изследването на болестите (0051/2010),

- Alfredo Pallone и Aldo Patriciello, относно определянето на Европейски ден в памет на хората, загинали на работното място (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler и Fiorello Provera, относно нарушаване на правата на човека в Иран след президентските избори през м.юни 2009 г. (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš и Inese Vaidere, относно предложения строеж на атомна електроцентрала в провинция Hrodna, Беларус (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric и Ioan Enciu, относно финансирането на медийния сектор – гарантиране на правото на информация и на свободата на изразяване (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves и Martin Häusling, относно усилията на Съюза за борба с обезлесяването (0056/2010),

- Mario Borghezio, относно разсекретяването на документацията за НЛО (0057/2010).

Правна информация - Политика за поверителност