Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 14. června 2010 - Štrasburk

12. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu):

- (O-0032/2010), kterou pokládá Doris Pack za výbor CULT Komisi: Sport, konkrétně otázka agentů hráčů (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010), kterou pokládají Nikolaos Chountis a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL Komisi: Ratingové agentury (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010), kterou pokládají Gabriele Albertini za výbor AFET a Vital Moreira za výbor INTA Radě: Provádění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010), kterou pokládají Gabriele Albertini za výbor AFET a Vital Moreira za výbor INTA Komisi: Provádění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010), kterou pokládají Zita Gurmai a Britta Thomsen za skupinu S&D, Ilda Figueiredo a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE Komisi: Evropská listina práv žen - následné kroky (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI Komisi: Vzdělávání v oblasti justice – Stockholmský akční plán (B7-0306/2010);

- (O-0072/2010), kterou pokládá Udo Bullmann za skupinu S&D Komisi: Ratingové agentury (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010), kterou pokládá Reimer Böge za výbor BUDG Radě: Přezkum víceletého finančního rámce na období 2007-2013 (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010), kterou pokládá Reimer Böge za výbor BUDG Komisi: Přezkum víceletého finančního rámce na období 2007-2013 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010), kterou pokládá Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE Komisi: Ratingové agentury (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010), kterou pokládá Sylvie Goulard za skupinu ALDE Komisi: Ratingové agentury (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010), kterou pokládjí Othmar Karas a Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Kvalita statistických údajů v Unii a větší pravomoci Komise (Eurostatu) v oblasti auditu (B7-0314/2010).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

- Nick Griffin a Andrew Henry William Brons o obavách v souvislosti s budovami zabavenými a zbouranými na základě španělského zákona o ochraně pobřeží (0045/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi a Kriton Arsenis o chiropraxi (0046/2010),

- Giancarlo Scottà a Sergio Paolo Francesco Silvestris o zavedení Evropského dnu ručně vyráběné zmrzliny (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu a Silvia-Adriana Ţicău o životních podmínkách rodin samoživitelů v členských státech EU během hospodářské krize (0048/2010),

- Rosario Crocetta o pitné vodě jako základním právu (0049/2010),

- Aldo Patriciello a Alfredo Pallone o Creutzfeld-Jakobově chorobě (0050/2010),

- Aldo Patriciello a Alfredo Pallone o zavedení Evropského dne výzkumu chorob (0051/2010),

- Alfredo Pallone a Aldo Patriciello o zavedení Evropského dne připomínky zemřelých při práci (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler a Fiorello Provera o porušování lidských práv v Íránu, k němuž dochází od konání prezidentských voleb v červnu 2009 (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš a Inese Vaidere o návrhu postavit jadernou elektrárnu v oblasti Hrodna v Bělorusku (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric a Ioan Enciu o financování odvětví sdělovacích prostředků – zabezpečení práva na informace a svobodu projevu (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves a Martin Häusling o snahách Unie zaměřených na boj proti odlesňování (0056/2010),

- Mario Borghezio o odtajnění dokumentů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (0057/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí