Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

12. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-0032/2010), που κατέθεσε η Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT,προς την Επιτροπή: Aθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών (B7-0308/2010)·

- (O-0051/2010) που κατέθεσαν οι Νικόλαος Χουντής και Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010) που κατέθεσαν οι Zita Gurmai και Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilda Figueiredo και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών - η συνέχεια (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Δικαστική Κατάρτιση - Σχέδιο Δράσης της Στοκχόλμης (B7-0306/2010)·

- (O-0072/2010), που κατέθεσε ο Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (B7-0309/2010)·

- (O-0074/2010), που κατέθεσε ο Reimer Böge, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς το Συμβούλιο: Επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013 (B7-0310/2010)·

- (O-0075/2010), που κατέθεσε ο Reimer Böge, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013 (B7-0311/2010)·

- (O-0077/2010), που κατέθεσε ο Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (B7-0312/2010)·

- (O-0078/2010), που κατέθεσε η Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (B7-0313/2010)·

- (O-0080/2010), που κατέθεσαν οι Othmar Karas και Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και οι ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Nick Griffin και Andrew Henry William Brons, σχετικά με τις ανησυχίες για τις απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις ακινήτων βάσει του ισπανικού νόμου για τις παράκτιες περιοχές (0045/2010),

-Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Satu Hassi και Κρίτων Αρσένης, σχετικά με την χειροπρακτική (0046/2010),

- Giancarlo Scottà και Sergio Paolo Francesco Silvestris, σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu και Silvia-Adriana Ţicău, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των μονογονικών οικογενειών στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (0048/2010),

- Rosario Crocetta, σχετικά με το πόσιμο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα (0049/2010),

- Aldo Patriciello και Alfredo Pallone, σχετικά με την νόσο Κρόιτζφελντ-Γιάκομπ (0050/2010),

- Aldo Patriciello και Alfredo Pallone, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκής ημέρας έρευνας για τις ασθένειες (0051/2010),

- Alfredo Pallone και Aldo Patriciello, σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τους εργαζόμενους που χάνουν την ζωή τους στους τόπους εργασίας (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler και Fiorello Provera, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν από τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009 (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš και Inese Vaidere, σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην επαρχία Hrodna της Λευκορωσίας (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric και Ioan Enciu, σχετικά με τη χρηματοδότηση του τομέα των μέσων ενημέρωσης – η διασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης και της ελευθερίας έκφρασης (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves και Martin Häusling, σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για την καταπολέμηση της αποψίλωσης (0056/2010),

- Mario Borghezio, σχετικά με την άρση του απορρήτου όσον αφορά την τεκμηρίωση για τα UFO (0057/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου