Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. juuni 2010 - Strasbourg

12. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0032/2010), mille esitas(id) Doris Pack CULT komisjoni nimel komisjonile: Sport, täpsemalt mängijate esindajad (B7-0308/2010),

- (O-0051/2010), mille esitas(id) Nikolaos Chountis ja Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010), mille esitas(id) Zita Gurmai ja Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Ilda Figueiredo ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Naiste õiguste harta - järelmeetmed (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel komisjonile: Õigusalane koolitus - Stockholmi tegevuskava (B7-0306/2010),

- (O-0072/2010), mille esitas(id) Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Krediidireitingu agentuurid (B7-0309/2010),

- (O-0074/2010), mille esitas(id) Reimer Böge BUDG komisjoni nimel nõukogule: Mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamine (B7-0310/2010),

- (O-0075/2010), mille esitas(id) Reimer Böge BUDG komisjoni nimel komisjonile: Mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamine (B7-0311/2010),

- (O-0077/2010), mille esitas(id) Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0312/2010),

- (O-0078/2010), mille esitas(id) Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0313/2010),

- (O-0080/2010), mille esitas(id) Othmar Karas ja Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Nick Griffin ja Andrew Henry William Bronsi kirjalik deklaratsioon seoses murega Hispaania rannikuseaduse alusel sundvõõrandatud ja lammutatud kinnisvara pärast (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi ja Kriton Arsenisi kirjalik deklaratsioon kiropraktika kohta (0046/2010),

- Giancarlo Scottà ja Sergio Paolo Francesco Silvestrisi kirjalik deklaratsioon omavalmistatud jäätise Euroopa päeva tähistamise kohta (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu ja Silvia-Adriana Ţicău kirjalik deklaratsioon üksikvanemaga perede elamistingimuste kohta ELi liikmesriikides majanduskriisi ajal (0048/2010),

- Rosario Crocetta kirjalik deklaratsioon joogivee kui põhiõiguse kohta (0049/2010),

- Aldo Patriciello ja Alfredo Pallone kirjalik deklaratsioon Creutzfeld-Jakobi tõve kohta (0050/2010),

- Aldo Patriciello ja Alfredo Pallone kirjalik deklaratsioon Euroopa haigusuuringute päeva sisseseadmise kohta (0051/2010),

- Alfredo Pallone ja Aldo Patriciello kirjalik deklaratsioon tööõnnetuses hukkunute mälestamise Euroopa päeva sisseseadmise kohta (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler ja Fiorello Provera kirjalik deklaratsioon inimõiguste rikkumiste kohta Iraanis alates 2009. aasta juuni presidendivalimistest (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš ja Inese Vaidere kirjalik deklaratsioon kava kohta rajada Valgevene Hrodna rajooni tuumaelektrijaam (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric ja Ioan Enciu kirjalik deklaratsioon meediasektori rahastamise kohta sõnavabaduse ja õiguse teabele tagamiseks (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves ja Martin Häuslingi kirjalik deklaratsioon ELi pingutuste kohta metsade raadamise vastu võitlemisel (0056/2010),

- Mario Borghezio kirjalik deklaratsioon UFOsid käsitlevate dokumentide salastatuse kaotamise kohta (0057/2010).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika