Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg

12. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0032/2010), van Doris Pack, namens de Commissie CULT,aan de Commissie: Sport, met name betreffende spelersagenten (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010) van Nikolaos Chountis en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010) van Gabriele Albertini, namens de Commissie AFET en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010) van Gabriele Albertini, namens de Commissie AFET en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010) van Zita Gurmai en Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Ilda Figueiredo en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Handvest van de rechten van de vrouw - follow-up (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Gerechtelijke opleiding - actieplan van Stockholm (B7-0306/2010);

- (O-0072/2010), van Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Kredietbeoordelingsbureaus (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010), van Reimer Böge, namens de Commissie BUDG, aan de Raad: Herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013 (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010), van Reimer Böge, namens de Commissie BUDG, aan de Commissie: Herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010), van Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010), van Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010), van Othmar Karas en Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement):

- Nick Griffin en Andrew Henry William Brons, over bezittingen die op basis van de Spaanse kustwet zijn onteigend en vernietigd (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi en Kriton Arsenis, over chiropractie (0046/2010),

- Giancarlo Scottà en Sergio Paolo Francesco Silvestris, over de invoering van een Europese Dag voor het handwerkelijk consumptie-ijs (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu en Silvia-Adriana Ţicău, over de levensomstandigheden van eenoudergezinnen in de EU-lidstaten in tijden van economische crisis (0048/2010),

- Rosario Crocetta, over toegang tot drinkbaar water als fundamenteel recht (0049/2010),

- Aldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob (0050/2010),

- Aldo Patriciello en Alfredo Pallone, over het instellen van een Europese Dag van het onderzoek naar ziekten (0051/2010),

- Alfredo Pallone en Aldo Patriciello over het instellen van een Europese Dag ter nagedachtenis aan de arbeidsdoden (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler en Fiorello Provera, over schendingen van de mensenrechten in Iran sinds de presidentsverkiezingen van juni 2009 (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš en Inese Vaidere, over het project voor de bouw van een kernenergiecentrale in de Wit-Russische provincie Hrodna (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric en Ioan Enciu, over de financiering van de mediasector – waarborging van het recht op informatie en vrijheid van meningsuiting (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves en Martin Häusling, over de inspanningen van de Unie om ontbossing tegen te gaan (0056/2010),

- Mario Borghezio, over opheffing van de geheimhouding van documentatie over ufo's (0057/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid