Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2002(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0183/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0183/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

18. Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 [2010/2002(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Η Sidonia Elżbieta Jędrzejewska παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Herczog (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Mairead McGuinness (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Britta Thomsen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francesca Balzani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier και László Surján.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Νικόλαος Σαλαβράκος και Alajos Mészáros.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου