Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 218kWORD 132k
Esmaspäev, 14. juuni 2010 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Petitsioonid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 17.Tööplaan
 18.Volitus 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (arutelu)
 19.Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel (arutelu)
 20.Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik ***II (arutelu)
 21.Election d'un vice-président du Parlement européen
 22.Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ***I (arutelu)
 23.Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Tuletisinstrumentide turud: edasised poliitikameetmed (lühiettekanne)
 26.Asjade internet (lühiettekanne)
 27.Interneti haldamine: järgmised sammud (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


EUROOPA PARLAMENT

2010–2011 ISTUNGJÄRK

14.–17. juuni 2010 istungid

STRASBOURG

PROTOKOLL

ESMASPÄEV, 14. JUUNI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president teatas, et istungisaalis viibivad erandkorras tehnikud, kes teevad filmi, mida näidatakse Brüsselis külastajate keskuses lähitulevikus avataval parlamendi tööd kajastaval näitusel.

Parlamendi president tegi avalduse seoses Punaarmee Leetu, Lätti ja Eestisse sissetungi seitsmekümnenda aastapäevaga 17. juunil 1940. Ta lisas, et 1983. aastal mõistis parlament nende riikide okupeerimise hukka.

Parlamendi president tegi avalduse Iraani presidendivalimiste esimese aastapäeva kohta. Ta märkis, et selle aasta jooksul on olnud palju hukkamisi ja vangistamisi ning väljendas parlamendi vastuseisu surmanuhtlusele ja toetust sõnavabadusele.

Parlamendi president avaldas kahetust 3. juunil 2010 Türgis aset leidnud Türgi piiskoppide konverentsi esimehe Luigi Padovese mõrva pärast, kelle matused toimusid samal päeval Milanos.

Parlamendi president märkis, et ta esindas parlamenti Hispaania ja Portugali ühendusega liitumise lepingu allkirjastamise kahekümne viienda aastapäeva tähistamise üritustel 12. juunil 2010.

Parlamendi president teatas, et ta käis Schengeni lepingute kahekümne viienda aastapäeva puhul 13. juunil 2010 Luxembourgis.

Parlamendi president märkis, et ta käis ametlikul visiidil Kreekas ja Rumeenias, et avaldada neile riikidele praeguses raskes olukorras toetust.

Parlamendi president tuletas meelde hiljutisi presidendivalimisi Belgias, Madalmaades ja Slovakkias ning väljendas soovi, et need riigid loovad kiiresti ka valitsuse.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Luis Manuel Capoulas Santos teatas, et ei saanud hääletusseadme tehniliste probleemide tõttu 9. märtsil 2010 toimunud nimelise hääletuse ajal kaheksal korral poolt-häält anda.


4. Parlamendi koosseis

Ühendkuningriigi pädev asutus on teatanud, et Keith Taylor on valitud Euroopa Parlamenti ja ta vahetab ta välja Caroline Lucase alates 2. juunist 2010 .

Ungari pädev asutus on teatanud, et Euroopa Parlamenti on valitud:

- Ildikó Gáll-Pelcz, kes vahetab välja Pál Schmitti alates 2. juunist 2010;
- Béla Kovács, kes vahetab välja Zoltán Balczó alates 31. maist 2010.

Parlament võttis selle vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz ja Béla Kovács vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Bruno Gollnisch esitas parlamendi presidendile taotluse tema puutumatuse ja privileegide kaitsmiseks seoses Lyoni kohtus pooleli oleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE ja fraktsiooni Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

INTA komisjon:
Keith Taylor

TRAN komisjon:
Margrete Auken Keith Taylori asemel

PETI komisjon:
Edward McMillan-Scott

FEMM komisjon:
Nicole Kiil-Nielsen

LIBE komisjon:
Edward McMillan-Scott ei ole enam komisjoni liige

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks:
Nicole Kiil-Nielseni asemel Keith Taylor

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks:
Nicole Kiil-Nielsen.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv transporditavate surveseadmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003 (KOM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Raport regionaalpoliitika ja selle rahastamise läbipaistvuse kohta (2009/2232(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Raport ühenduse innovatsioonipoliitika kohta muutuvas maailmas (2009/2227(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Raport Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale uue hoo andmise kohta (2009/2107(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Raport asjade interneti kohta (2009/2224(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Raport majanduslanguse ja finantskriisi sooliste aspektide kohta (2009/2204(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamise ja soovituste kohta tulevikuks (2009/2242(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Raport inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika kohta (2009/2199(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta (KOM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013) (KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS-169) (KOM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Raport edusammude kohta aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel (2010/2037(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Liidu poolt (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Eestis 1. jaanuaril 2011 (KOM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Raport volituse kohta 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (2010/2002(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Raport interneti haldamise järgmiste sammude kohta (2009/2229(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Raport tuletisinstrumentide turgude kohta: edasised poliitikameetmed (2010/2008(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010) (KOM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 4/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0307/2010)

- nõukogule

Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- komisjonile

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek avaliku teabe sektoris töötavate naiste kaitse kohta (B7-0242/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek avaliku teabe sektoris töötavate naiste kaitse kohta (B7-0292/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

FEMM


9. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9/2010 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


10. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

14. mai 2010

(nimi salastatud) (nr 0424/2010); Thomas Meyer-Falk (JVA) (nr 0425/2010); Mike Patterson (nr 0426/2010); Hans-Werner Jehn (nr 0427/2010); Theo Geigand (2 allkirja) (nr 0428/2010); Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (nr 0429/2010); Csilla Kis (2 allkirja) (nr 0430/2010); Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (nr 0431/2010); Erwin Friedeboldt (nr 0432/2010); Christina Bohman (nr 0433/2010); Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative "Störtebeker") (nr 0434/2010); Rainer Skrypzinski (nr 0435/2010); Brian John (13 allkirja) (nr 0436/2010); Gaborne Juhasz (nr 0437/2010); Albert Haerter (nr 0438/2010); Violeta Marinova (nr 0439/2010); Bjarke Schultz (nr 0440/2010); Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (nr 0441/2010); Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nr 0442/2010); Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 allkirja) (nr 0443/2010); Ramona Lidia Cañas Herrera (2 allkirja) (nr 0444/2010); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (11 allkirja) (nr 0445/2010); Jacques Perennes (Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic") (nr 0446/2010); Michel Devaux (nr 0447/2010); Franco Matrone (nr 0448/2010); (nimi salastatud) (nr 0449/2010).

27. mai 2010

Paul Hubert Mönnig (nr 0450/2010); Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (nr 0451/2010); (nimi salastatud) (nr 0452/2010); Josef Schaub (6 allkirja) (nr 0453/2010); Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (nr 0455/2010); Aurel Truica (nr 0456/2010); (nimi salastatud) (nr 0457/2010); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr 0458/2010); Roswitha Schaub (nr 0459/2010); (nimi salastatud) (nr 0460/2010); Heiko Schmitz (nr 0461/2010); David Stephany (nr 0462/2010); Leonard Wells (nr 0463/2010); Michael Groves (International Cruise Victims) (nr 0464/2010); Peter Simm (nr 0465/2010); Gabriella Muzsai (nr 0466/2010); Peter Tanner (nr 0467/2010); Robert Radke (nr 0468/2010); Paul Inge Hansen (nr 0469/2010); David Burrage (nr 0470/2010); Kevin Tracey (nr 0471/2010); Martina Ognjenovic (nr 0472/2010); Walther Reichwein (nr 0473/2010); Andrea Sink (nr 0474/2010); Alberto Paz Viñas (nr 0475/2010); (nimi salastatud) (nr 0476/2010).

3. juuni 2010

Maria B. Barakova (41 allkirja) (nr 0477/2010); Juseinova Gazieva Belnazka (nr 0478/2010); (nimi salastatud) (nr 0479/2010); (nimi salastatud) (63 allkirja) (nr 0480/2010); María Pilar Pérez García (nr 0481/2010); Sonia Lamberti (nr 0482/2010); (nimi salastatud) (nr 0483/2010); Gianpaolo Cannas (2 allkirja) (nr 0484/2010); Teresa Martín Jiménez (nr 0485/2010); Mathieu Cichocki (nr 0486/2010); (nimi salastatud) (nr 0487/2010); (nimi salastatud) (nr 0488/2010); Carmen García Matas (nr 0489/2010); (nimi salastatud) (nr 0490/2010); Luisa Maranelli (309 allkirja) (nr 0491/2010); Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (nr 0492/2010); Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (nr 0493/2010); Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0494/2010); José Manuel López Iglesias (8 allkirja) (nr 0495/2010); (nimi salastatud) (nr 0496/2010); Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos "Punta Entinas Sabinar de Almerimar") (nr 0497/2010); Alexandra Bouge (nr 0498/2010); Roberto Marcoccio (nr 0499/2010); Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (nr 0500/2010); Francesco Lattuada (nr 0501/2010).


12. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0032/2010), mille esitas(id) Doris Pack CULT komisjoni nimel komisjonile: Sport, täpsemalt mängijate esindajad (B7-0308/2010),

- (O-0051/2010), mille esitas(id) Nikolaos Chountis ja Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010), mille esitas(id) Gabriele Albertini AFET komisjoni nimel ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 rakendamine (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010), mille esitas(id) Zita Gurmai ja Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Ilda Figueiredo ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Naiste õiguste harta - järelmeetmed (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel komisjonile: Õigusalane koolitus - Stockholmi tegevuskava (B7-0306/2010),

- (O-0072/2010), mille esitas(id) Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Krediidireitingu agentuurid (B7-0309/2010),

- (O-0074/2010), mille esitas(id) Reimer Böge BUDG komisjoni nimel nõukogule: Mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamine (B7-0310/2010),

- (O-0075/2010), mille esitas(id) Reimer Böge BUDG komisjoni nimel komisjonile: Mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamine (B7-0311/2010),

- (O-0077/2010), mille esitas(id) Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0312/2010),

- (O-0078/2010), mille esitas(id) Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Reitinguagentuurid (B7-0313/2010),

- (O-0080/2010), mille esitas(id) Othmar Karas ja Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Nick Griffin ja Andrew Henry William Bronsi kirjalik deklaratsioon seoses murega Hispaania rannikuseaduse alusel sundvõõrandatud ja lammutatud kinnisvara pärast (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi ja Kriton Arsenisi kirjalik deklaratsioon kiropraktika kohta (0046/2010),

- Giancarlo Scottà ja Sergio Paolo Francesco Silvestrisi kirjalik deklaratsioon omavalmistatud jäätise Euroopa päeva tähistamise kohta (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu ja Silvia-Adriana Ţicău kirjalik deklaratsioon üksikvanemaga perede elamistingimuste kohta ELi liikmesriikides majanduskriisi ajal (0048/2010),

- Rosario Crocetta kirjalik deklaratsioon joogivee kui põhiõiguse kohta (0049/2010),

- Aldo Patriciello ja Alfredo Pallone kirjalik deklaratsioon Creutzfeld-Jakobi tõve kohta (0050/2010),

- Aldo Patriciello ja Alfredo Pallone kirjalik deklaratsioon Euroopa haigusuuringute päeva sisseseadmise kohta (0051/2010),

- Alfredo Pallone ja Aldo Patriciello kirjalik deklaratsioon tööõnnetuses hukkunute mälestamise Euroopa päeva sisseseadmise kohta (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler ja Fiorello Provera kirjalik deklaratsioon inimõiguste rikkumiste kohta Iraanis alates 2009. aasta juuni presidendivalimistest (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš ja Inese Vaidere kirjalik deklaratsioon kava kohta rajada Valgevene Hrodna rajooni tuumaelektrijaam (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric ja Ioan Enciu kirjalik deklaratsioon meediasektori rahastamise kohta sõnavabaduse ja õiguse teabele tagamiseks (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves ja Martin Häuslingi kirjalik deklaratsioon ELi pingutuste kohta metsade raadamise vastu võitlemisel (0056/2010),

- Mario Borghezio kirjalik deklaratsioon UFOsid käsitlevate dokumentide salastatuse kaotamise kohta (0057/2010).


13. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 09/2010 (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 10/2010 (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 11/2010 (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 12/2010 (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 18/2010 (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).


14. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta veebrauari I ja II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


15. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta märtsi I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav.


16. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Tulenevalt Euroopa Parlamendi 16. mai 2006. aasta otsusest (16.5.2006protokoll punkt 8.12) võtta Tobias Pflügerilt ära parlamendiliikme puutumatus seoses kriminaalmenetlusega kohtuasutuses Leitende Oberstaatsanwalt München I teatas Saksamaa pädev asutus parlamendile kooskõlas kodukorra artikli 7 lõikega 9 kõnealuse kohtu 6. aprillil 2010 tehtud otsuse.

Nimetatud teatis edastatakse teabe eesmärgil õiguskomisjonile.


17. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati laiali juuni istungi lõplik tööplaan (PE 442.783/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.


18. Volitus 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (arutelu)

Raport volituse kohta 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks [2010/2002(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Herczog (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Britta Thomsen (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE nimel, Francesca Balzani fraktsiooni S&D nimel, Thijs Berman (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier ja László Surján.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos ja Alajos Mészáros.

Sõna võttis Connie Hedegaard.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võttis Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.10.


19. Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel (arutelu)

Raport edusammude kohta aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel [2010/2037(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alf Svensson fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr ja Karin Kadenbach.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Andris Piebalgs ja Michael Cashman.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.15.


20. Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu esitas soovituse teiseks lugemiseks.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender ja Andreas Mölzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr ja Georges Bach.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.8.


21. Election d'un vice-président du Parlement européen

Asepresident teatas, et on saanud avalduse fraktsioonilt PPE László Tőkési kandideerimise kohta vabale Euroopa Parlamendi asepresidendi kohale.

Valimine toimub teisipäeval, 15. juunil 2010 kell 12.00.


22. Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sarah Ludford tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elena Oana Antonescu fraktsiooni PPE nimel, Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes William (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons ja Georgios Papanikolaou.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Sarah Ludford, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Gerard Batten.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.6.2010protokoll punkt 8.9.


23. Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Eestis 1. jaanuaril 2011 [KOM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Edward Scicluna tutvustas raportit.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gay Mitchell fraktsiooni PPE nimel, Ivari Padar fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arturs Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş ja Olle Schmidt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Graham Watson ja Milan Zver.

Sõna võtsid Olli Rehn ja Edward Scicluna.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.6.2010protokoll punkt 8.6.


24. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Elena Oana Antonescu, Rovana Plumb, Sonia Alfano, James Nicholson, Søren Bo Søndergaard, Corneliu Vadim Tudor, Luis Yáñez-Barnuevo García, Sergej Kozlík, Rareş-Lucian Niculescu, Iliana Malinova Iotova, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Nuno Teixeira, Edit Bauer, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, László Tőkés, George Sabin Cutaş, Alajos Mészáros, Frédéric Daerden, Petru Constantin Luhan, Edward Scicluna, Milan Zver, András Gyürk, Tamás Deutsch, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nuno Melo, Salvatore Iacolino, Anna Záborská ja Joe Higgins.


25. Tuletisinstrumentide turud: edasised poliitikameetmed (lühiettekanne)

Raport tuletisinstrumentide turgude kohta: edasised poliitikameetmed [2010/2008(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A7-0187/2010)

Werner Langen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kay Swinburne ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.11.


26. Asjade internet (lühiettekanne)

Raport asjade interneti kohta [2009/2224(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Maria Badia i Cutchet tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Kolarska-Bobińska, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.12.


27. Interneti haldamine: järgmised sammud (lühiettekanne)

Raport interneti haldamise järgmiste sammude kohta [2009/2229(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Francisco Sosa Wagner tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Axel Voss, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Piotr Borys, Jaroslav Paška ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2010protokoll punkt 7.13.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 442.783/OJMA).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika