Indeks 
Protokół
PDF 240kWORD 137k
Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 8.Składanie dokumentów
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Petycje
 12.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 13.Przesunięcie środków
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy)
 17.Porządek obrad
 18.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)
 19.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)
 20.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (debata)
 21.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 22.Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (debata)
 23.Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótkie przedstawienie)
 26.Internet przedmiotów (krótkie przedstawienie)
 27.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótkie przedstawienie)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2010 - 2011

Posiedzenia od 14 do 17 czerwca 2010 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ

PONIEDZIAŁEK, DNIA 14 CZERWCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący zwrócił uwagę na wyjątkową obecność w sali posiedzeń plenarnych grupy techników przygotowujących materiał do filmu, który będzie stanowił jeden z elementów wystawy poświęconej pracy Parlamentu, która zostanie wkrótce otwarta w nowej Wszechnicy w Brukseli.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z 70. rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii w dniu 17 czerwca 1940 r. Dodał, że w roku 1983 Parlament potępił aneksję tych państw.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z pierwszą rocznicą wyborów prezydenckich w Iranie. Zwrócił uwagę na liczne egzekucje i przypadki uwięzienia w tym roku i wyraził sprzeciw Parlamentu wobec kary śmierci, a także podkreślił wagę, jaką Parlament przykłada do wolności słowa.

Przewodniczący ubolewa nad zabójstwem w dniu 3 czerwca 2010 r. w Turcji biskupa Luigiego Padovese, przewodniczącego konferencji episkopatu Turcji, którego pogrzeb odbył się dziś w Mediolanie.

Przewodniczący poinformował, że dnia 12 czerwca 2010 r. reprezentował Parlament podczas uroczystości upamiętniających 25. rocznicę podpisania traktatu akcesyjnego do Wspólnoty przez Hiszpanię i Portugalię.

Przewodniczący poinformował. że dnia 13 czerwca 2010 r. udał się do Luksemburga w związku z 25. rocznicą umów z Schengen.

Przewodniczący poinformował, że złożył oficjalną wizytę w Grecji i Rumunii, aby wyrazić wsparcie dla obu tych krajów w trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdują.

Przewodniczący poruszył temat niedawnych wyborów parlamentarnych w Belgii, Holandii i Słowacji, a także życzył tym krajom szybkiego utworzenia rządów.


3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Luis Manuel Capoulas Santos poinformował, że problemy techniczne z jego terminalem do głosowania w dniu 9 marca 2010 r. przeszkodziły mu w oddaniu głosu "za" w ośmiu głosowaniach imiennych w tym dniu.


4. Skład Parlamentu

Właściwe władze Wielkiej Brytanii poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Keitha Taylora, w zastępstwie Caroline Lucas, ze skutkiem od dnia 2 czerwca 2010 r.

Właściwe władze Węgier poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego :

- Ildikó Gáll-Pelcz, w zastępstwie za Pála Schmitta, ze skutkiem od dnia 2 czerwca 2010 r.;
- Béli Kovácsa, w zastępstwie za Zoltána Balczó, ze skutkiem od dnia 31 maja 2010 r.

Parlament przyjął to do wiadomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz i Béla Kovács biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Bruno Gollnisch zwrócił się do przewodniczącego z wnioskiem o możliwość skorzystania z immunitetu i przywilejów w ramach procedury sądowej toczącej się przez sądem w Lyonie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ALDE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja INTA:
Keith Taylor

komisja TRAN:
Keith Taylor w miejsce Margrete Auken

komisja PETI:
Edward McMillan-Scott

komisja FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

komisja LIBE:
Edward McMillan-Scott nie jest już członkiem

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem:
Keith Taylor w miejsce Nicole Kiil-Nielsen

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną:
Nicole Kiil-Nielsen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).


8. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 (COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Sprawozdanie w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania (2009/2232(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (2009/2227(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Sprawozdanie w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury (2009/2107(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów (2009/2224(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Sprawozdanie na temat aspektu płci w spadku koniunktury i kryzysie finansowym (2009/2204(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawca: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Sprawozdanie w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość (2009/2242(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Sprawozdanie w sprawie strategii politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka (2009/2199(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) (COM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. (2010/2037(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 (2010/2002(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne (2010/2008(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Sprawozdanie dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (COM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0307/2010)

- do Rady

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- do Komisji

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Oreste Rossi. Projekt rezolucji w sprawie praw cypryjskich katolików (B7-0242/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Oreste Rossi. Projekt rezolucji w sprawie ochrony pracownic publicznych służb informacyjnych (B7-0292/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

FEMM


9. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczący oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych .


11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

14 maja 2010 r.

(nazwisko poufne) (nr 0424/2010); Thomas Meyer-Falk (JVA) (nr 0425/2010); Mike Patterson (nr 0426/2010); Hans-Werner Jehn (nr 0427/2010); Theo Geigand (2 podpisy) (nr 0428/2010); Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (nr 0429/2010); Csilla Kis (2 podpisy) (nr 0430/2010); Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (nr 0431/2010); Erwin Friedeboldt (nr 0432/2010); Christina Bohman (nr 0433/2010); Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative "Störtebeker") (nr 0434/2010); Rainer Skrypzinski (nr 0435/2010); Brian John (13 podpisów) (nr 0436/2010); Gaborne Juhasz (nr 0437/2010); Albert Haerter (nr 0438/2010); Violeta Marinova (nr 0439/2010); Bjarke Schultz (nr 0440/2010); Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (nr 0441/2010); Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nr 0442/2010); Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 podpisów) (nr 0443/2010); Ramona Lidia Cañas Herrera (2 podpisy) (nr 0444/2010); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (11 podpisów) (nr 0445/2010); Jacques Perennes (Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic") (nr 0446/2010); Michel Devaux (nr 0447/2010); Franco Matrone (nr 0448/2010); (nazwisko poufne) (nr 0449/2010).

27 maja 2010 r.

Paul Hubert Mönnig (nr 0450/2010); Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (nr 0451/2010); (nazwisko poufne) (nr 0452/2010); Josef Schaub (6 podpisów) (nr 0453/2010); Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (nr 0455/2010); Aurel Truica (nr 0456/2010); (nazwisko poufne) (nr 0457/2010); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr 0458/2010); Roswitha Schaub (nr 0459/2010); (nazwisko poufne) (nr 0460/2010); Heiko Schmitz (nr 0461/2010); David Stephany (nr 0462/2010); Leonard Wells (nr 0463/2010); Michael Groves (International Cruise Victims) (nr 0464/2010); Peter Simm (nr 0465/2010); Gabriella Muzsai (nr 0466/2010); Peter Tanner (nr 0467/2010); Robert Radke (nr 0468/2010); Paul Inge Hansen (nr 0469/2010); David Burrage (nr 0470/2010); Kevin Tracey (nr 0471/2010); Martina Ognjenovic (nr 0472/2010); Walther Reichwein (nr 0473/2010); Andrea Sink (nr 0474/2010); Alberto Paz Viñas (nr 0475/2010); (nazwisko poufne) (nr 0476/2010).

3 czerwca 2010 r.

Maria B. Barakova (41 podpisów) (nr 0477/2010); Juseinova Gazieva Belnazka (nr 0478/2010); (nazwisko poufne) (nr 0479/2010); (nazwisko poufne) (63 podpisy) (nr 0480/2010); María Pilar Pérez García (nr 0481/2010); Sonia Lamberti (nr 0482/2010); (nazwisko poufne) (nr 0483/2010); Gianpaolo Cannas (2 podpisy) (nr 0484/2010); Teresa Martín Jiménez (nr 0485/2010); Mathieu Cichocki (nr 0486/2010); (nazwisko poufne) (nr 0487/2010); (nazwisko poufne) (nr 0488/2010); Carmen García Matas (nr 0489/2010); (nazwisko poufne) (nr 0490/2010); Luisa Maranelli (309 podpisów) (nr 0491/2010); Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (nr 0492/2010); Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (nr 0493/2010); Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0494/2010); José Manuel López Iglesias (8 podpisów) (nr 0495/2010); (nazwisko poufne) (nr 0496/2010); Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos "Punta Entinas Sabinar de Almerimar") (nr 0497/2010); Alexandra Bouge (nr 0498/2010); Roberto Marcoccio (nr 0499/2010); Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (nr 0500/2010); Francesco Lattuada (nr 0501/2010).


12. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

- (O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010) zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego, w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antoniję Parvanovą w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet - ciąg dalszy (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010) zadane przez Klausa-Heinera Lehnego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Szkolenia w dziedzinie sądownictwa - plan działania służący realizacji programu sztokholmskiego (B7-0306/2010);

- (O-0072/2010) zadane przez Udo Bullmanna, w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010) zadane przez Jeana-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010) zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010) zadane przez Othmara Karasa i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010).

2) pisemne oświadczenia do wpisania do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Nick Griffin i Andrew Henry William Brons, w sprawie obaw w związku z nieruchomościami wywłaszczonymi i wyburzonymi na mocy hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi i Kriton Arsenis, w sprawie chiropraktyki (0046/2010),

- Giancarlo Scottà i Sergio Paolo Francesco Silvestris, w sprawie ustanowienia europejskiego roku lodów produkowanych tradycyjną metodą (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Ţicău, w sprawie warunków życia rodziców wychowujących samotnie dzieci w państwach członkowskich UE w dobie kryzysu gospodarczego (0048/2010),

- Rosario Crocetta, w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego (0049/2010),

- Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba (0050/2010),

- Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie ustanowienia europejskiego dnia badań medycznych (0051/2010),

- Alfredo Pallone i Aldo Patriciello w sprawie ustanowienia europejskiego dnia upamiętniającego osoby, które straciły życie w czasie pracy (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler i Fiorello Provera, w sprawie przypadków łamania praw człowieka w Iranie po wyborach prezydenckich w czerwcu 2009 r. (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš i Inese Vaidere, w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej w rejonie Grodna (Białoruś) (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric i Ioan Enciu, w sprawie finansowania sektora środków przekazu – ochrona prawa do informacji i wolności słowa (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves i Martin Häusling, w sprawie wysiłków Unii na rzecz walki z wylesianiem (0056/2010),

- Mario Borghezio, w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów dotyczących UFO (niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów latających) (0057/2010).


13. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 09/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 10/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 11/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 12/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 18/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).


14. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji luty I i II 2010 jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie sesji miesięcznych marzec I i II 2010 jest już dostępny.


16. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy)

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2006 r. (pkt 8.12 protokołu z dnia 16.5.2006) o uchyleniu immunitetu poselskiego Tobiasa Pflügera w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed sądem Leitende Oberstaatsanwalt München I, właściwe władze Niemiec poinformowały Parlament, zgodnie z art. 7 ust. 9 Regulaminu, o wyroku wydanym przez ten sąd w dniu 6 kwietnia 2010 r.

Zawiadomienie to zostanie przekazane Komisji Prawnej tytułem informacji.


17. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego (PE 442.783/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


18. Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 [2010/2002(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Edit Herczog (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Mairead McGuinness (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Britta Thomsen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Francesca Balzani w imieniu grupy S&D, Thijs Berman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser (niezrzeszony), Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier i László Surján.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos i Alajos Mészáros.

Głos zabrała Connie Hedegaard.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 15.6.2010.


19. Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. [2010/2037(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Alf Svensson w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr i Karin Kadenbach.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Michael Cashman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 15.6.2010.


20. Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr i Georges Bach.

Głos zabrali: Viviane Reding i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 15.6.2010.


21. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca poinformowała o otrzymaniu od grupy PPE kandydatury László Tőkésa na nieobsadzone stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Wybór odbędzie się jutro, we wtorek dnia 15 czerwca 2010 r. o godz. 12.


22. Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (debata)

Inicjatywa na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sarah Ludford przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Elena Oana Antonescu w imieniu grupy PPE, Carmen Romero López w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie z użyciem niebieskiej karty zadane przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrali: Viviane Reding i Sarah Ludford, która odpowiedziała również na pytanie z użyciem niebieskiej karty zadane przez Gerarda Battena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.6.2010.


23. Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Edward Scicluna przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Ivari Padar w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Arturs Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş i Olle Schmidt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Graham Watson i Milan Zver.

Głos zabrali: Olli Rehn i Edward Scicluna.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 16.6.2010.


24. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Elena Oana Antonescu, Rovana Plumb, Sonia Alfano, James Nicholson, Søren Bo Søndergaard, Corneliu Vadim Tudor, Luis Yáñez-Barnuevo García, Sergej Kozlík, Rareş-Lucian Niculescu, Iliana Malinova Iotova, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Nuno Teixeira, Edit Bauer, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, László Tőkés, George Sabin Cutaş, Alajos Mészáros, Frédéric Daerden, Petru Constantin Luhan, Edward Scicluna, Milan Zver, András Gyürk, Tamás Deutsch, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nuno Melo, Salvatore Iacolino, Anna Záborská i Joe Higgins.


25. Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne [2010/2008(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

Werner Langen dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kay Swinburne i Elena Băsescu.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 15.6.2010.


26. Internet przedmiotów (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów [2009/2224(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Maria Badia i Cutchet dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 15.6.2010.


27. Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania [2009/2229(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Francisco Sosa Wagner dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Piotr Borys, Jaroslav Paška i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 15.6.2010.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJMA).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22 h 50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności