Kazalo 
Zapisnik
PDF 212kWORD 130k
Ponedeljek, 14. junij 2010 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom
 8.Predložitev dokumentov
 9.Brezpredmetne pisne izjave
 10.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 11.Peticije
 12.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Zahteva za odvzem poslanske imunitete (nadaljevanje)
 17.Razpored dela
 18.Pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2011 (razprava)
 19.Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (razprava)
 20.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***II (razprava)
 21.Volitev podpredsednika Evropskega parlamenta
 22.Pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ***I (razprava)
 23.Uvedba eura v Estoniji 1. januarja 2011 (razprava)
 24.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 25.Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi (kratka predstavitev)
 26.Internet stvari (kratka predstavitev)
 27.Upravljanje interneta: naslednji koraki (kratka predstavitev)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2010 - 2011

Seje: 14. junij- 17. junij 2010

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDELJEK, 14. JUNIJ 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je naznanil, da se v sejni dvorani nahaja skupina tehnikov, ki želi posneti film, ki bo del razstave o delu Parlamenta, ki bo v prihodnje odprta v novem centru za obiskovalce v Bruslju.

Predsednik je podal izjavo ob 70. obletnici prihoda Rdeče armade v Litvo, Latvijo in Estonijo dne 17. junija 1940. Dodal je, da je leta 1983 Parlament obsodil priključitev teh držav.

Predsednik je podal izjavo ob prvi obletnici predsedniških volitev v Iranu. Navedel je številne usmrtitve in zaporne kazni v tem letu in izrazil nasprotovanje Parlamenta smrtni kazni in njegovo podporo svobodi izražanja.

Predsednik je obžaloval umor monsinjorja Luigija Padoveseja, predsednika turške škofovske konference, ki se je v Turčiji zgodil 3. junija 2010, pogreb katerega je ta dan potekal v Milanu.

Predsednik je povedal, da je 12. junija 2010 zastopal Parlament na prireditvi v počastitev 25. obletnice podpisa pristopne pogodbe Španije in Portugalske k Skupnosti.

Predsednik je sporočil, da je 13. junija 2010 odpotoval v Luxembourg zaradi 25. obletnice Schengenskega sporazuma.

Predsednik je povedal, da je uradno obiskal Grčijo in Romunijo, kjer je izrazil podporo tema državama v trenutnih težkih razmerah.

Predsednik je spomnil na nedavne parlamentarne volitve v Belgiji, na Nizozemskem in na Slovaškem in izrazil željo, da bi te države čim hitreje oblikovale vlado.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Luis Manuel Capoulas Santos je sporočil, da je imel tehnične težave s svojo glasovalno napravo pri glasovanju dne 9. marca 2010, ki so mu preprečile glasovati "za" v osmih poimenskih glasovanjih, ki so potekala tega dne.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Združenega kraljestva so sporočili, da je bil Keith Taylor izvoljen v Evropski parlament namesto Caroline Lucas z začetkom veljave 2. junija 2010.

Pristojni madžarski organi so sporočili, da sta bila v Evropski parlament izvoljena:

- Ildikó Gáll-Pelcz namesto Pála Schmitta z začetkom veljave 2. junija 2010;
- Béla Kovács namesto Zoltána Balczója z začetkom veljave 31. maja 2010.

Parlament je o tem seznanjen v skladu s členom 4(1) poslovnika.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz in Béla Kovács polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Bruno Gollnisch je na predsednika naslovil zahtevo za zaščito svoje imunitete in privilegijev v okviru postopka, ki teče proti njemu pred sodiščem v Lyonu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) poslovnika posredovana odboru JURI.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin ALDE in Verts/ALE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor INTA:
Keith Taylor

odbor TRAN:
Keith Taylor namesto Margrete Auken

odbor PETI:
Edward McMillan-Scott

odbor FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

odbor LIBE:
Edward McMillan-Scott ni več član

Delegacija za odnose z Afganistanom:
Keith Taylor namesto Nicole Kiil-Nielsen

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom:
Nicole Kiil-Nielsen.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 poslovnika):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD)),

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD)),

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1984/2003 (KOM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Poročilo o preglednosti regionalne politike in njenem financiranju (2009/2232(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Poročilo o pregledu inovacijske politike Skupnosti v spreminjajočem se svetu (2009/2227(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Poročilo o novi pobudi za Strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva (2009/2107(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Poročilo o internetu stvari (2009/2224(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Poročilo o vidikih enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi (2009/2204(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalec: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Poročilo o oceni rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočilih za naprej (2009/2242(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Poročilo o ukrepih EU za zaščito zagovornikov človekovih pravic (2009/2199(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (KOM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Svetao evropskem programu za opazovanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013) (KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti pri skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS-169), ki ga izvaja več držav članic (KOM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Poročilo o napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled kot priprava na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (2010/2037(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Priporočilo o Predlogu sklepa Sveta o podpisu statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) s strani Evropske unije (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011 (KOM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Poročilo o pooblastilu za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 (2010/2002(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Poročilo o upravljanju interneta: naslednji koraki (2009/2229(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Poročilo o trgih izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji ukrepi politike (2010/2008(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih prispevkih Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) (KOM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - Odbor REGI - Poročevalec: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Poročilo o osnutku Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 poslovnika) (B7-0307/2010)

- za Svet:

-Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- za Komisijo:
-Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) predloga resolucije (člen 120 poslovnika)

- Oreste Rossi: Predlog resolucije o pravicah ciprskih katoličanov (B7-0242/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Oreste Rossi: Predlog resolucije o varstvu žensk, zaposlenih v storitvah javnega obveščanja (B7-0292/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

FEMM


9. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9/2010 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 123(5) poslovnika postale brezpredmetne.


10. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov.


11. Peticije

V skladu s členom 201(6) poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

14. maj 2010

(ime vlagatelja zaupno) (št. 0424/2010); Thomas Meyer-Falk (JVA) (št. 0425/2010); Mike Patterson (št. 0426/2010); Hans-Werner Jehn (št. 0427/2010); Theo Geigand (2 podpisa) (št. 0428/2010); Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (št. 0429/2010); Csilla Kis (2 podpisa) (št. 0430/2010); Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (št. 0431/2010); Erwin Friedeboldt (št. 0432/2010); Christina Bohman (št. 0433/2010); Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative "Störtebeker") (št. 0434/2010); Rainer Skrypzinski (št. 0435/2010); Brian John (13 podpisov) (št. 0436/2010); Gaborne Juhasz (št. 0437/2010); Albert Haerter (št. 0438/2010); Violeta Marinova (št. 0439/2010); Bjarke Schultz (št. 0440/2010); Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (št. 0441/2010); Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (št. 0442/2010); Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 podpisov) (št. 0443/2010); Ramona Lidia Cañas Herrera (2 podpisa) (št. 0444/2010); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (11 podpisov) (št. 0445/2010); Jacques Perennes (Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic") (št. 0446/2010); Michel Devaux (št. 0447/2010); Franco Matrone (št. 0448/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0449/2010).

27. maj 2010

Paul Hubert Mönnig (št. 0450/2010); Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (št. 0451/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0452/2010); Josef Schaub (6 podpisov) (št. 0453/2010); Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (št. 0455/2010); Aurel Truica (št. 0456/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0457/2010); Garbis Vincentiu Kehaiyan (št. 0458/2010); Roswitha Schaub (št. 0459/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0460/2010); Heiko Schmitz (št. 0461/2010); David Stephany (št. 0462/2010); Leonard Wells (št. 0463/2010); Michael Groves (International Cruise Victims) (št. 0464/2010); Peter Simm (št. 0465/2010); Gabriella Muzsai (št. 0466/2010); Peter Tanner (št. 0467/2010); Robert Radke (št. 0468/2010); Paul Inge Hansen (št. 0469/2010); David Burrage (št. 0470/2010); Kevin Tracey (št. 0471/2010); Martina Ognjenovic (št. 0472/2010); Walther Reichwein (št. 0473/2010); Andrea Sink (št. 0474/2010); Alberto Paz Viñas (št. 0475/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0476/2010).

3. junij 2010

Maria B. Barakova (41 podpisov) (št. 0477/2010); Juseinova Gazieva Belnazka (št. 0478/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0479/2010); (ime vlagatelja zaupno) (63 podpisov) (št. 0480/2010); María Pilar Pérez García (št. 0481/2010); Sonia Lamberti (št. 0482/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0483/2010); Gianpaolo Cannas (2 podpisa) (št. 0484/2010); Teresa Martín Jiménez (št. 0485/2010); Mathieu Cichocki (št. 0486/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0487/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0488/2010); Carmen García Matas (št. 0489/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0490/2010); Luisa Maranelli (309 podpisov) (št. 0491/2010); Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (št. 0492/2010); Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (št. 0493/2010); Antonio Vicente Alonso Orihuela (št. 0494/2010); José Manuel López Iglesias (8 podpisov) (št. 0495/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0496/2010); Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos "Punta Entinas Sabinar de Almerimar") (št. 0497/2010); Alexandra Bouge (št. 0498/2010); Roberto Marcoccio (št. 0499/2010); Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (št. 0500/2010); Francesco Lattuada (št. 0501/2010).


12. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika):

- (O-0032/2010), ki ga je postavila Doris Pack v imenu odbora CULT Komisiji: Šport, natančneje zastopniki igralcev (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010), ki sta ga postavila Nikolaos Chountis in Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010), ki sta ga postavila Gabriele Albertini v imenu odbora AFET in Vital Moreira v imenu odbora INTA Svetu: Izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010), ki sta ga postavila Gabriele Albertini v imenu odbora AFET in Vital Moreira v imenu odbora INTA Komisiji: Izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010), ki so ga postavile Zita Gurmai in Britta Thomsen v imenu skupine S&D, Ilda Figueiredo in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Listina za pravice žensk - nadaljnji ukrepi (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI Komisiji: Izobraževanje pravosodnih delavcev - stockholmski akcijski načrt (B7-0306/2010).

- (O-0072/2010), ki ga je postavil Udo Bullmann v imenu skupine S&D Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010), ki ga je postavil Reimer Böge v imenu odbora BUDG Svetu: Pregled večletnega finančnega okvira 2007-2013 (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010), ki ga je postavil Reimer Böge v imenu odbora BUDG Komisiji: Pregled večletnega finančnega okvira 2007-2013 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010), ki ga je postavil Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010), ki ga je postavila Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010), ki sta ga postavila Othmar Karas in Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Kakovost statističnih podatkov Unije in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika):

- Nick Griffin in Andrew Henry William Brons o zaskrbljenosti zaradi odvzema in rušenja nepremičnin po španskem zakonu o obalnih območjih (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi in Kriton Arsenis o kiropraktiki (0046/2010),

- Giancarlo Scottà in Sergio Paolo Francesco Silvestris o razglasitvi evropskega dneva domačega sladoleda (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu in Silvia-Adriana Ţicău o življenjskih razmerah enostarševskih družin v državah članicah EU med gospodarsko krizo (0048/2010),

- Rosario Crocetta o pitni vodi kot temeljni pravici (0049/2010),

- Aldo Patriciello in Alfredo Pallone o Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (0050/2010),

- Aldo Patriciello in Alfredo Pallone o obeleževanju evropskega dneva za raziskave bolezni (0051/2010),

- Alfredo Pallone in Aldo Patriciello o razglasitvi evropskega dneva spomina na žrtve delovnih nesreč (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler in Fiorello Provera o kršitvah človekovih pravic v Iranu po predsedniških volitvah junija 2009 (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš in Inese Vaidere o načrtovani gradnji jedrske elektrarne v regiji Hrodna v Belorusiji (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric in Ioan Enciu o financiranju medijskega sektorja – zaščita pravice do informacij in svobode izražanja (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves in Martin Häusling o prizadevanjih Unije v boju proti krčenju gozdov (0056/2010),

- Mario Borghezio o odpravi zaupnosti dokumentov o NLP (0057/2010).


13. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 09/2010 Evropske komisije (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 10/2010 Evropske komisije (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

CV skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 11/2010 Evropske komisije (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 12/2010 Evropske komisije e (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 18/2010 Evropske komisije (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).


14. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct so na voljo sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem febraurja 2010.


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem marca 2010.


16. Zahteva za odvzem poslanske imunitete (nadaljevanje)

Glede na sklep Evropskega parlamenta z dne 16. maja 2006 (točka 8.12 zapisnika z dne 16.5.2006) za odvzem poslanske imunitete Tobiasu Pflügerju v okviru kazenskega postopka pred Leitende Oberstaatsanwalt München I, so zadevni nemški organi v skladu s členom 7(9) poslovnika sporočili Parlamentu sodbo, ki jo je izreklo sodišče 6. aprila 2010.

To sporočilo bo v vednost posredovano Odboru za pravne zadeve.


17. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za junijsko plenarno zasedanje (PE 442.783/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.


18. Pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2011 (razprava)

Poročilo o pooblastilu za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 [2010/2002(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska je predstavila poročilo.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Govorili so Edit Herczog (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Mairead McGuinness (pripravljalka mnenja odbora AGRI), Britta Thomsen (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Salvador Garriga Polledo v imenu skupine PPE, Francesca Balzani v imenu skupine S&D, Thijs Berman (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Martin Ehrenhauser, Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier in László Surján.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos in Alajos Mészáros.

Govorila je Connie Hedegaard.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govorila je Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 15.6.2010.


19. Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (razprava)

Poročilo o napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 [2010/2037(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman je predstavil poročilo.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Govorili so Alf Svensson v imenu skupine PPE, Corina Creţu v imenu skupine S&D, Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser in Enrique Guerrero Salom.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr in Karin Kadenbach.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorila sta Andris Piebalgs in Michael Cashman.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika z dne 15.6.2010.


20. Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu predstavi priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Mathieu Grosch v imenu skupine PPE, Bogusław Liberadzki v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender in Andreas Mölzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr in Georges Bach.

Govorila sta Viviane Reding in Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 15.6.2010.


21. Volitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Predsednica je sporočila, da je od skupine PPE prejela kandidaturo LászlaTőkésa za prosto mesto podpresednika Evropskega parlamenta.

Volitev bo potekala jutri, v torek15. junija 2010, ob 12.00.


22. Pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ***I (razprava)

Poročilo o osnutku Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sarah Ludford je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Elena Oana Antonescu v imenu skupine PPE, Carmen Romero López v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál in Carlos Coelho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons in Georgios Papanikolaou.

Govorili sta Viviane Reding in Sarah Ludford, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 16.6.2010.


23. Uvedba eura v Estoniji 1. januarja 2011 (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011 [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Edward Scicluna je predstavil poročilo.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Gay Mitchell v imenu skupine PPE, Ivari Padar v imenu skupine S&D, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Arturs Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş in Olle Schmidt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Graham Watson in Milan Zver.

Govorila sta Olli Rehn in Edward Scicluna.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 16.6.2010.


24. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Elena Oana Antonescu, Rovana Plumb, Sonia Alfano, James Nicholson, Søren Bo Søndergaard, Corneliu Vadim Tudor, Luis Yáñez-Barnuevo García, Sergej Kozlík, Rareş-Lucian Niculescu, Iliana Malinova Iotova, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Nuno Teixeira, Edit Bauer, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, László Tőkés, George Sabin Cutaş, Alajos Mészáros, Frédéric Daerden, Petru Constantin Luhan, Edward Scicluna, Milan Zver, András Gyürk, Tamás Deutsch, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nuno Melo, Salvatore Iacolino, Anna Záborská in Joe Higgins.


25. Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi (kratka predstavitev)

Poročilo o trgih izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji ukrepi politike [2010/2008(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A7-0187/2010)

Werner Langen je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Kay Swinburne in Elena Băsescu.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 15.6.2010.


26. Internet stvari (kratka predstavitev)

Poročilo o internetu stvari [2009/2224(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Maria Badia i Cutchet je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lena Kolarska-Bobińska, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová in Jaroslav Paška.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 15.6.2010.


27. Upravljanje interneta: naslednji koraki (kratka predstavitev)

Poročilo o upravljanju interneta: naslednji koraki [2009/2229(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Francisco Sosa Wagner je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Axel Voss, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Piotr Borys, Jaroslav Paška in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila je Neelie Kroes (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 15.6.2010.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 442.783/OJMA).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22 h 50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov