Index 
Protokoll
PDF 215kWORD 135k
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Undertecknande av antagna rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Framställningar
 12.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 13.Anslagsöverföringar
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning)
 17.Arbetsplan
 18.Mandat för trepartssammanträdet om förslaget till budget för 2011 (debatt)
 19.Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (debatt)
 20.Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (debatt)
 21.Val av vice talman
 22.Rätt till tolkning och översättning i brottmål ***I (debatt)
 23.Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (debatt)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Derivatmarknader: förestående initiativ (kortfattad redogörelse)
 26.Sakernas Internet (kortfattad redogörelse)
 27.Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 20102011

Sammanträdena den 1417 juni 2010

STRASBOURG

PROTOKOLL

MÅNDAGEN DEN 14 JUNI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen meddelade att det undantagsvis fanns ett teknikerteam närvarade i kammaren som arbetade med att producera en film som skulle ingå i en utställning om parlamentets arbete, vilken skulle invigas inom kort i det nya besökscentrumet i Bryssel.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av 70-årsdagen av Röda arméns intåg i Litauen, Lettland och Estland den 17 juni 1940. Han lade till att parlamentet 1983 hade fördömt annekteringen av dessa länder.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av årsdagen av presidentvalet i Iran. Han framhöll de många avrättningar och fängslanden som skett under det gångna året och uttryckte parlamentets fördömande av dödsstraffet och dess engagemang för yttrandefrihet.

Talmannen beklagade mordet den 3 juni 2010 i Turkiet på Msgr. Luigi Padovese, ordförande för Turkiets katolska biskopskonferens, vars begravning hållits samma dag i Milano.

Talmannen meddelade att han den 12 juni 2010 hade företrätt parlamentet under arrangemangen i samband med 25-årsdagen av Spaniens och Portugals undertecknande av fördraget om anslutning till gemenskapen.

Talmannen meddelade att han varit i Luxemburg den 13 juni 2010 med anledning av 25-årsfirandet av Schengenavtalen.

Talmannen meddelade att han gjort officiella besök i Grekland och Rumänien för att uttrycka parlamentets stöd till dessa två länder under de rådande svåra omständigheterna.

Talmannen nämnde de parlamentsval som nyligen hållits i Belgien, Nederländerna och Slovakien och uttryckte förhoppningen att det snabbt skulle kunna bildas regeringar i dessa länder.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Luis Manuel Capoulas Santos hade låtit meddela att han inte kunnat rösta ”ja” i de åtta omröstningar med namnupprop som hölls den 9 mars 2010 på grund av tekniska problem med hans omröstningsapparat.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Keith Taylor valts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Caroline Lucas, med verkan från och med den 2 juni 2010.

De behöriga ungerska myndigheterna hade meddelat att följande personer valts till ledamöter av Europaparlamentet:

- Ildikó Gáll-Pelcz, som ersättare för Pál Schmitt, med verkan från och med den 2 juni 2010,
- Béla Kovács, som ersättare för Zoltán Balczó, med verkan från och med den 31 maj 2010.

Parlamentet noterade detta i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz och Béla Kovács fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Talmannen hade mottagit en begäran av Bruno Gollnisch om fastställelse av hans parlamentariska immunitet och privilegier inom ramen för ett pågående mål vid domstolen i Lyon.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ALDE och Verts/ALE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet INTA:
Keith Taylor

utskottet TRAN:
Keith Taylor i stället för Margrete Auken

utskottet PETI:
Edward McMillan-Scott

utskottet FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

utskottet LIBE:
Edward McMillan-Scott var inte längre ledamot.

delegationen för förbindelserna med Afghanistan:
Keith Taylor i stället för Nicole Kiil-Nielsen

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet:
Nicole Kiil-Nielsen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


7. Undertecknande av antagna rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003 (KOM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Edit Bauer (A7-0137/2010)

- Betänkande om öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (2009/2232(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

- Betänkande om gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (2009/2227(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

- Betänkande Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (2009/2107(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Guido Milana (A7-0150/2010)

- Betänkande om sakernas Internet (2009/2224(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

- Betänkande om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (2009/2204(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

- Betänkande om utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden (2009/2242(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

- Betänkande om EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare (2009/2199(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (KOM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011-2013) (KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Norbert Glante (A7-0161/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som genomförs av flera medlemsstater (KOM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Lena Ek (A7-0164/2010)

- Betänkande om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (2010/2037(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Michael Cashman (A7-0165/2010)

- Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Herbert Reul (A7-0176/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0178/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0179/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0180/2010)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0181/2010)

- Betänkande om förslaget till rådets beslut om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (KOM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

- Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 (2010/2002(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

- Betänkande om förvaltning av Internet – framtida åtgärder (2009/2229(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

- Betänkande över derivatmarknader: förestående initiativ (2010/2008(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A7-0187/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (KOM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Seán Kelly (A7-0190/2010)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

- Betänkande om utkastet till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: László Surján (A7-0200/2010)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 116 i arbetsordningen) (B7-0307/2010)

- till rådet

Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

- till kommissionen
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Oreste Rossi. Förslag till resolution om rättigheterna för cyprioter som är katoliker (B7-0242/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Oreste Rossi. Förslag till resolution om skydd för kvinnliga arbetstagare inom massmedia (B7-0292/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

FEMM


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9/2010, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.


10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter.


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 14 maj 2010

(namnet konfidentiellt) (nr 0424/2010), Thomas Meyer-Falk (JVA) (nr 0425/2010), Mike Patterson (nr 0426/2010), Hans-Werner Jehn (nr 0427/2010), Theo Geigand (2 underskrifter) (nr 0428/2010), Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (nr 0429/2010), Csilla Kis (2 underskrifter) (nr 0430/2010), Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (nr 0431/2010), Erwin Friedeboldt (nr 0432/2010), Christina Bohman (nr 0433/2010), Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative "Störtebeker") (nr 0434/2010), Rainer Skrypzinski (nr 0435/2010), Brian John (13 underskrifter) (nr 0436/2010), Gaborne Juhasz (nr 0437/2010), Albert Haerter (nr 0438/2010), Violeta Marinova (nr 0439/2010), Bjarke Schultz (nr 0440/2010), Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (nr 0441/2010), Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nr 0442/2010), Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 underskrifter) (nr 0443/2010), Ramona Lidia Cañas Herrera (2 underskrifter) (nr 0444/2010), Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (11 underskrifter) (nr 0445/2010), Jacques Perennes (Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic") (nr 0446/2010), Michel Devaux (nr 0447/2010), Franco Matrone (nr 0448/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0449/2010).

Den 27 maj 2010

Paul Hubert Mönnig (nr 0450/2010), Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (nr 0451/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0452/2010), Josef Schaub (6 underskrifter) (nr 0453/2010), Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (nr 0455/2010), Aurel Truica (nr 0456/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0457/2010), Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr 0458/2010), Roswitha Schaub (nr 0459/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0460/2010), Heiko Schmitz (nr 0461/2010), David Stephany (nr 0462/2010), Leonard Wells (nr 0463/2010), Michael Groves (International Cruise Victims) (nr 0464/2010), Peter Simm (nr 0465/2010), Gabriella Muzsai (nr 0466/2010), Peter Tanner (nr 0467/2010), Robert Radke (nr 0468/2010), Paul Inge Hansen (nr 0469/2010), David Burrage (nr 0470/2010), Kevin Tracey (nr 0471/2010), Martina Ognjenovic (nr 0472/2010), Walther Reichwein (nr 0473/2010), Andrea Sink (nr 0474/2010), Alberto Paz Viñas (nr 0475/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0476/2010).

Den 03 juni 2010

Maria B. Barakova (41 underskrifter) (nr 0477/2010), Juseinova Gazieva Belnazka (nr 0478/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0479/2010), (namnet konfidentiellt) (63 underskrifter) (nr 0480/2010), María Pilar Pérez García (nr 0481/2010), Sonia Lamberti (nr 0482/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0483/2010), Gianpaolo Cannas (2 underskrifter) (nr 0484/2010), Teresa Martín Jiménez (nr 0485/2010), Mathieu Cichocki (nr 0486/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0487/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0488/2010), Carmen García Matas (nr 0489/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0490/2010), Luisa Maranelli (309 underskrifter) (nr 0491/2010), Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (nr 0492/2010), Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (nr 0493/2010), Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0494/2010), José Manuel López Iglesias (8 underskrifter) (nr 0495/2010), (namnet konfidentiellt) (nr 0496/2010), Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos "Punta Entinas Sabinar de Almerimar") (nr 0497/2010), Alexandra Bouge (nr 0498/2010), Roberto Marcoccio (nr 0499/2010), Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (nr 0500/2010), Francesco Lattuada (nr 0501/2010).


12. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-0032/2010), från Doris Pack, för utskottet CULT,till kommissionen: Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (B7-0308/2010),

- (O-0051/2010) från Nikolaos Chountis och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010) från Gabriele Albertini, för utskottet AFET och Vital Moreira, för utskottet INTA, till rådet: Verkställandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010) från Gabriele Albertini, för utskottet AFET och Vital Moreira, för utskottet INTA, till kommissionen: Verkställandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010) från Zita Gurmai och Britta Thomsen för S&D-gruppen, Ilda Figueiredo och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Stadga om kvinnors rättigheter - uppföljning (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, till kommissionen: Juridisk utbildning - handelsplanen för Stockholmsprogrammet (B7-0306/2010),

- (O-0072/2010), från Udo Bullmann för S&D-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0309/2010),

- (O-0074/2010), från Reimer Böge, för utskottet BUDG, till rådet: Översyn av den fleråriga budgetramen 2007-2013 (B7-0310/2010),

- (O-0075/2010), från Reimer Böge, för utskottet BUDG, till kommissionen: Översyn av den fleråriga budgetramen 2007-2013 (B7-0311/2010),

- (O-0077/2010), från Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0312/2010),

- (O-0078/2010), från Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0313/2010),

- (O-0080/2010), från Othmar Karas och Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (B7-0314/2010).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- Nick Griffin och Andrew Henry William Brons, om oro över markegendomar som konfiskerats och förstörts med åberopande av den spanska kustlagen (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi och Kriton Arsenis, om kiropraktik (0046/2010),

- Giancarlo Scottà och Sergio Paolo Francesco Silvestris, om införandet av en europeisk dag för traditionell glasstillverkning (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu och Silvia-Adriana Ţicău, om levnadsvillkoren för familjer med endast en förälder i EU:s medlemsstater under finanskrisen (0048/2010),

- Rosario Crocetta, om dricksvatten som en grundläggande rättighet (0049/2010),

- Aldo Patriciello och Alfredo Pallone, om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (0050/2010),

- Aldo Patriciello och Alfredo Pallone, om inrättande av en Europadag för forskning om sjukdomar (0051/2010),

- Alfredo Pallone och Aldo Patriciello om inrättandet av Europadagen till minne av dem som har mist livet i arbetet (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler och Fiorello Provera, om brott mot mänskliga rättigheter i Iran sedan presidentvalet i juni 2009 (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš och Inese Vaidere, om förslaget att bygga ett kärnkraftverk i provinsen Hrodna i Vitryssland (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric och Ioan Enciu, om finansiering av mediasektorn - att säkra rätten till information och yttrandefriheten (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves och Martin Häusling,om unionens insatser för att bekämpa avskogning (0056/2010),

- Mario Borghezio, om hävande av sekretessen för ufo-dokument (0057/2010).


13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 09/2010 (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 10/2010 (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 11/2010 (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 12/2010 (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 18/2010 (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I och II 2010 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna mars I och II 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


16. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning)

Efter Europaparlamentets beslut av den 16 maj 2006 (punkt 8.12 i protokollet av den 16.5.2006) om att häva Tobias Pflügers parlamentariska immunitet inom ramen för ett brottmål vid Leitende Oberstaatsanwalt München I hade de tyska behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen underrättat parlamentet om den dom som denna domstol avkunnat den 6 april 2010.

Ovannämnda meddelande skulle översändas till utskottet för rättsliga frågor i informationssyfte.


17. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juni (PE 442.783/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


18. Mandat för trepartssammanträdet om förslaget till budget för 2011 (debatt)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 [2010/2002(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Edit Herczog (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Mairead McGuinness (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Britta Thomsen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, Francesca Balzani för S&D-gruppen, Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Martin Ehrenhauser, grupplös, Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier och László Surján.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos och Alajos Mészáros.

Talare: Connie Hedegaard.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 15.6.2010.


19. Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (debatt)

Betänkande om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 [2010/2037(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Alf Svensson för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr och Karin Kadenbach.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Andris Piebalgs och Michael Cashman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 15.6.2010.


20. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr och Georges Bach.

Talare: Viviane Reding och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2010.


21. Val av vice talman

Talmannen meddelade att hon från PPE-gruppen mottagit nominering av László Tőkés till den vakanta posten som vice talman.

Valet skulle äga rum påföljande dag, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 12.00.


22. Rätt till tolkning och översättning i brottmål ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sarah Ludford redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elena Oana Antonescu för PPE-gruppen, Carmen Romero López för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál och Carlos Coelho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons och Georgios Papanikolaou.

Talare: Viviane Reding och Sarah Ludford, som även besvarade en fråga (blått kort) från Gerard Batten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 16.6.2010.


23. Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 [KOM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Edward Scicluna redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Gay Mitchell för PPE-gruppen, Ivari Padar för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Arturs Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaş och Olle Schmidt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Graham Watson och Milan Zver.

Talare: Olli Rehn och Edward Scicluna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 16.6.2010.


24. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Elena Oana Antonescu, Rovana Plumb, Sonia Alfano, James Nicholson, Søren Bo Søndergaard, Corneliu Vadim Tudor, Luis Yáñez-Barnuevo García, Sergej Kozlík, Rareş-Lucian Niculescu, Iliana Malinova Iotova, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Nuno Teixeira, Edit Bauer, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, László Tőkés, George Sabin Cutaş, Alajos Mészáros, Frédéric Daerden, Petru Constantin Luhan, Edward Scicluna, Milan Zver, András Gyürk, Tamás Deutsch, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nuno Melo, Salvatore Iacolino, Anna Záborská och Joe Higgins.


25. Derivatmarknader: förestående initiativ (kortfattad redogörelse)

Betänkande över derivatmarknader: förestående initiativ [2010/2008(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A7-0187/2010)

Werner Langen redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kay Swinburne och Elena Băsescu.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 15.6.2010.


26. Sakernas Internet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om sakernas Internet [2009/2224(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Maria Badia i Cutchet redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová och Jaroslav Paška.

Talare:Neelie Kroes (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 15.6.2010.


27. Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förvaltning av Internet – framtida åtgärder [2009/2229(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Francisco Sosa Wagner redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Piotr Borys, Jaroslav Paška och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Neelie Kroes (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 15.6.2010.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 442.783/OJMA).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22 h 50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy