Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0137/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0137/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0221

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

4. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Η Edit Bauer παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, η οποία αναφέρεται στον κώδικα συμπεριφοράς για τη διαδικασία συναπόφασης, Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre και David Casa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Edit Bauer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου