Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0109/2010

Внесени текстове :

A7-0109/2010

Разисквания :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0222

Протокол
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург

5. Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer представи доклада.

Изказа се: John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Christel Schaldemose (докладчик по становището на комисията IMCO), Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, и Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann и Richard Seeber.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux и Miroslav Mikolášik.

Изказа се: John Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.6.2010.

Правна информация - Политика за поверителност