Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0109/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0109/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0222

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

5. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Η Renate Sommer παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christel Schaldemose (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Marc Tarabella (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann και Richard Seeber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Κρίτων Αρσένης, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει ο John Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου