Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург

7.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)
CRE

Председателят съобщи, че групата PPE му е представила кандидатурата на László Tőkés.

Тъй като László Tőkés е единственият кандидат, Председателят предложи да се пристъпи към избиране чрез акламация, съгласно член 13, параграф 1 от правилника.

Изказаха се: Corneliu Vadim Tudor, който изрази резерви относно тази кандидатура и Hannes Swoboda, който предложи кандидатът да направи изявление.

László Tőkés направи кратко изявление.

Председателят, като отбеляза изразените от Corneliu Vadim Tudor резерви, реши да се пристъпи към електронно гласуване.

Изказаха се: относно техническите аспекти на гласуването Marc Tarabella и Martin Schulz.

Председателят припомни начина на преброяване на гласовете.

Изказаха се: Georgios Toussas, който поиска гласовете "против" и "въздържал се" да се броят отделно, Robert Atkins, който се присъедини към неговото становище, и Hans-Peter Martin относно функционирането на неговия бутон за гласуване.

Изказа се Dagmar Roth-Behrendt, който припомни начина за избиране на заместник-председатели и уточни, че в случая единствено броят на гласовете "за" е от решаващо значение.

Пристъпи се към гласуване.

Чрез електронно гласуване (гласуващи 621 членове на ЕП, 334 гласа „за“, 287 - с празни бюлетини) Парламентът избра László Tőkés (списъкът на участниците в гласуването е приложен към настоящия протокол).

Председателят провъзгласи László Tőkés за заместник-председател на ЕП и го поздрави за избора му. Съгласно член 18, параграф 1 от правилника той заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството, а именно 11-то място.

Изказа се Stavros Lambrinidis относно отделянето на гласовете "против" и "въздържал се" (Председателят прикани членовете на ЕП да му съобщят лично резервите си).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda и Robert Atkins относно протичането на гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност