Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0102/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0102/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 13
CRE 15/06/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

13. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Ο Wolf Klinz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Diogo Feio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και José Manuel García-Margallo y Marfil.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι George Sabin Cutaş, David Casa και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Franz Obermayr και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Wolf Klinz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου