Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (разискване)
 5.Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (разискване)
 6.Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)
  
7.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособявяне към глобализацията: ES/Comunidad Valenciana (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Mобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия/Waterford Crystal (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Castille - La Manche (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: техническа помощ по инициатива на Комисията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***II (гласуване)
  
7.9.Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (гласуване)
  
7.10.Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (гласуване)
  
7.11.Пазари на деривати: бъдещи действия (гласуване)
  
7.12.Интернет на нещата (гласуване)
  
7.13.Управление на интернет: следващи стъпки (гласуване)
  
7.14.Политика на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (гласуване)
  
7.15.Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (гласуване)
  
7.16.Предложение за решение за създаването и числения състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Време за въпроси към председателя на Комисията
  
11.1.Свободни въпроси
  
11.2.Работна група за европейското управление
 12.Агенциите за кредитен рейтинг (разискване)
 13.Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I (разискване)
 14.Преразглеждане на многогодишната финансова рамка (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза - Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето - Харта за правата на жените: проследяване на развитието (разискване)
 17.Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I (разискване)
 18.Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (разискване)
 19.Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1
Протокол (251 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (1847 kb) Приложение 1 (6 kb) 
 
Протокол (192 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (456 kb) Резултати от поименно гласуване (1439 kb)    
 
Протокол (308 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (621 kb) Резултати от поименно гласуване (1299 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност