Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (debat)
 5.Voedselinformatie aan de consumenten ***I (debat)
 6.Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  
7.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Ierland/Waterford Crystal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (stemming)
  
7.9.Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon (stemming)
  
7.10.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (stemming)
  
7.11.Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (stemming)
  
7.12.Het internet van de dingen (stemming)
  
7.13.Internetgovernance: de volgende stappen (stemming)
  
7.14.Het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld (stemming)
  
7.15.Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (stemming)
  
7.16.Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
  
11.1.Vrije vragen
  
11.2.Werkgroep Europese governance
 12.Ratingbureaus (debat)
 13.Het aanbieden van effecten aan het publiek en harmonisatie van de transparantievereisten (wijziging van Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG) ***I (debat)
 14.Herziening van het meerjarig financieel kader (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis - Evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst - Handvest van de rechten van de vrouw - follow-up (debat)
 17.Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (debat)
 18.Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (debat)
 19.Sport, met name spelersagenten (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1
Notulen (228 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1847 kb) Bijlage 1 (6 kb) 
 
Notulen (189 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (433 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1428 kb)    
 
Notulen (266 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (409 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1198 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid