Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predložené dokumenty
 4.Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave ***I (rozprava)
 5.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***I (rozprava)
 6.Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
7.2.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: ES/región Valencia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Írsko/Waterford Crystal (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: ES/Castilla-La Mancha (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Transparentnosť v regionálnej politike a jej financovaní (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Finančné príspevky EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II (hlasovanie)
  
7.9.Prispôsobenie rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve (hlasovanie)
  
7.10.Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (hlasovanie)
  
7.11.Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia (hlasovanie)
  
7.12.Internet vecí (hlasovanie)
  
7.13.Správa internetu: ďalšie kroky (hlasovanie)
  
7.14.Inovačná politika Spoločenstva v meniacom sa svete (hlasovanie)
  
7.15.Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 (hlasovanie)
  
7.16.Návrh rozhodnutia o zriadení a počte členov delegácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  
11.1.Voľné témy
  
11.2.Pracovná skupina pre európsku správu
 12.Ratingové agentúry (rozprava)
 13.Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I (rozprava)
 14.Revízia viacročného finančného rámca (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy – Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti – Charta práv žien - ďalší postup (rozprava)
 17.Spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS–169) ***I (rozprava)
 18.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (rozprava)
 19.Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1
Zápisnica (221 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Hlasovania podľa mien (1847 kb) Príloha 1 (6 kb) 
 
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (397 kb) Hlasovania podľa mien (1431 kb)    
 
Zápisnica (264 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (617 kb) Hlasovania podľa mien (1266 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia