Показалец 
Протокол
PDF 308kWORD 192k
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (разискване)
 5.Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (разискване)
 6.Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)
  7.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособявяне към глобализацията: ES/Comunidad Valenciana (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Mобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия/Waterford Crystal (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Castille - La Manche (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: техническа помощ по инициатива на Комисията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.7.Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.8.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***II (гласуване)
  7.9.Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (гласуване)
  7.10.Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (гласуване)
  7.11.Пазари на деривати: бъдещи действия (гласуване)
  7.12.Интернет на нещата (гласуване)
  7.13.Управление на интернет: следващи стъпки (гласуване)
  7.14.Политика на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (гласуване)
  7.15.Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (гласуване)
  7.16.Предложение за решение за създаването и числения състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Време за въпроси към председателя на Комисията
  11.1.Свободни въпроси
  11.2.Работна група за европейското управление
 12.Агенциите за кредитен рейтинг (разискване)
 13.Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I (разискване)
 14.Преразглеждане на многогодишната финансова рамка (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза - Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето - Харта за правата на жените: проследяване на развитието (разискване)
 17.Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I (разискване)
 18.Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (разискване)
 19.Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 15 ЮНИ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно убийството на Floribert Chebeya в Демократична република Конго (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (B7-0380/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire (B7-0382/2010).

II.   Непал

- Véronique De Keyser и Rovana Plumb, от името на групата S&D, относно Непал (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно Непал (B7-0384/2010);

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Непал (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно Непал (B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно Непал (B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно Непал (B7-0397/2010).

III.   Екзекуции в Либия

- Véronique De Keyser и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, относно положението в Либия (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно екзекуциите в Либия (B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно екзекуцията на 18 души в Либия и затварянето на ВКБООН в Триполи (B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно екзекуциите в Либия (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно екзекуциите в Либия(B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно екзекуциите в Либия(B7-0396/2010).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за Решение на Съвета за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за трайните насаждения (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент (ЕВРАТОМ) на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на член 10 от Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, REGI

В съответствие с член 124, параграф 1 и член 125, параграф 1 от Правилника, председателят информира, че ще се консултира с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите по това предложение.

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AGRI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2010 г.: Позиция на Съвета от 11 юни 2010 г. (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


4. Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pervenche Berès, която изрази становището си относно кодекса на поведение във връзка с процедурата по съвместно вземане на решение, Thomas Mann, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre и David Casa.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach и Paul Rübig.

Изказаха се: Siim Kallas и Edit Bauer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.6.2010.


5. Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer представи доклада.

Изказа се: John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Christel Schaldemose (докладчик по становището на комисията IMCO), Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, и Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann и Richard Seeber.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux и Miroslav Mikolášik.

Изказа се: John Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.6.2010.


6. Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0080/2010), зададен от Othmar Karas и Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (B7-0314/2010)

Othmar Karas и Sharon Bowles развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Olli Rehn (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Edward Scicluna, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Anni Podimata, Димитър Стоянов и Olle Ludvigsson.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andreas Mölzer и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се: Olli Rehn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sharon Bowles и Othmar Karas, от името на комисията ECON, относно качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (B7-0375/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 17.6.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)

Председателят съобщи, че групата PPE му е представила кандидатурата на László Tőkés.

Тъй като László Tőkés е единственият кандидат, Председателят предложи да се пристъпи към избиране чрез акламация, съгласно член 13, параграф 1 от правилника.

Изказаха се: Corneliu Vadim Tudor, който изрази резерви относно тази кандидатура и Hannes Swoboda, който предложи кандидатът да направи изявление.

László Tőkés направи кратко изявление.

Председателят, като отбеляза изразените от Corneliu Vadim Tudor резерви, реши да се пристъпи към електронно гласуване.

Изказаха се: относно техническите аспекти на гласуването Marc Tarabella и Martin Schulz.

Председателят припомни начина на преброяване на гласовете.

Изказаха се: Georgios Toussas, който поиска гласовете "против" и "въздържал се" да се броят отделно, Robert Atkins, който се присъедини към неговото становище, и Hans-Peter Martin относно функционирането на неговия бутон за гласуване.

Изказа се Dagmar Roth-Behrendt, който припомни начина за избиране на заместник-председатели и уточни, че в случая единствено броят на гласовете "за" е от решаващо значение.

Пристъпи се към гласуване.

Чрез електронно гласуване (гласуващи 621 членове на ЕП, 334 гласа „за“, 287 - с празни бюлетини) Парламентът избра László Tőkés (списъкът на участниците в гласуването е приложен към настоящия протокол).

Председателят провъзгласи László Tőkés за заместник-председател на ЕП и го поздрави за избора му. Съгласно член 18, параграф 1 от правилника той заема мястото на своя предшественик по реда на старшинството, а именно 11-то място.

Изказа се Stavros Lambrinidis относно отделянето на гласовете "против" и "въздържал се" (Председателят прикани членовете на ЕП да му съобщят лично резервите си).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda и Robert Atkins относно протичането на гласуването.


7.2. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособявяне към глобализацията: ES/Comunidad Valenciana (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Barbara Matera (докладчик) прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0197)


7.3. Mобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия/Waterford Crystal (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0198)


7.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: ES/Castille - La Manche (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0199)


7.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: техническа помощ по инициатива на Комисията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейските фондове за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0200)


7.6. Прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране [2009/2232(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Michail Tremopoulos (докладчик) прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0201)


7.7. Финансово участие на ЕС в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Seán Kelly (докладчик) прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0202)

Изказвания

Francesco Enrico Speroni относно преброяването на гласовете за избор на заместник-председател.


7.8. Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0203)

Изказвания

Robert Atkins.


7.9. Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (гласуване)

Доклад относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон [2009/2062(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: David Martin (A7-0043/2009)

(За измененията се изисква квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)
(Първата част от доклада беше гласувана на 25 ноември 2009 г. (вж. точка 7.4 от протокола от 25.11.2009)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети предложения за изменения (P7_TA(2010)0204)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.

Изказвания

- Преди гласуването, Bruno Gollnisch относно разпоредбите за представителството на независимите членове на ЕП в състава на Председателския съвет;

- След гласуването, David Martin (докладчик), за внасяне на технически корекции.


7.10. Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (гласуване)

Проектомандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. [2010/2002(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0205)


7.11. Пазари на деривати: бъдещи действия (гласуване)

Доклад относно пазари на деривати: бъдещи действия [2010/2008(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A7-0187/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0206)


7.12. Интернет на нещата (гласуване)

Доклад относно интернет на нещата [2009/2224(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0207)


7.13. Управление на интернет: следващи стъпки (гласуване)

Доклад относно управление на интернет: следващи стъпки [2009/2229(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0208)


7.14. Политика на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят (гласуване)

Доклад относно политиката на Общността в областта на иновациите в един променящ се свят [2009/2227(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0209)


7.15. Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (гласуване)

Доклад относно осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. [2010/2037(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0210)


7.16. Предложение за решение за създаването и числения състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)

предложение за решение, внесено съгласно член 198 от правилника от Председателски съвет, относно създаването и числения състав на делегацията в парламентарния комитет „КАРИФОРУМ-ЕС” (B7-0341/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

Връщайки се към избора на заместник-председател, Председателят уточни начина на преброяване на гласовете и потвърди избора на László Tőkés.

Изказаха се: по този въпрос Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein и Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan и James Nicholson

Избор на заместник-председател на Европейския парламент

Jacek Olgierd Kurski

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Доклад David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys и Jaroslav Paška

Доклад Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Доклад Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella и Sonia Alfano


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Norica Nicolai съобщи, че неговият бутон за гласуване не е функционирал при гласуването за избор на заместник-председател.

Anja Weisgerber съобщи, че нейният бутон за гласуване не е функционирал при трите поименни гласувания по Доклада Michael Cashman - A7-0165/2010.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Време за въпроси към председателя на Комисията

11.1. Свободни въпроси

Изказаха се: за да зададат въпроси и допълнителни въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Manfred Weber, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, и Diane Dodds, независим член на ЕП.


11.2. Работна група за европейското управление

Изказаха се: по процедурата с вдигане на ръка ("catch the eye"), за да зададат въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton и Georgios Papanikolaou.

Времето за въпроси към председателя на Комисията приключи.


12. Агенциите за кредитен рейтинг (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0051/2010, зададен от Nikolaos Chountis и Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0302/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0072/2010, зададен от Udo Bullmann, от името на групата S&D; към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0309/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0077/2010, зададен от Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0312/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0078/2010, зададен от Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, към Комисията: Агенции за кредитен рейтинг (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella и Jean-Paul Gauzès развиха въпросите, изискващи устен отговор

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Sylvie Goulard разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0313/2010.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Marine Le Pen, независим член на ЕП, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata и Juozas Imbrasas.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi и Georgios Papanikolaou.

Изказа се: Michel Barnier.

Разискването приключи.


13. Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Diogo Feio, от името на групата PPE, Catherine Stihler, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Vicky Ford, от името на групата ECR, и José Manuel García-Margallo y Marfil.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: George Sabin Cutaş, David Casa и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Franz Obermayr и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Michel Barnier и Wolf Klinz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 17.6.2010.


14. Преразглеждане на многогодишната финансова рамка (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0074/2010), зададен от Reimer Böge, от името на комисията BUDG към Съвета: Преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. (B7-0310/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0075/2010), зададен от Reimer Böge, от името на комисията BUDG, към Комисията: Преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. (B7-0311/2010)

Reimer Böge разви въпросите, изискващи устен отговор.

Luis Espadas Moncalvillo (Действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (член на Комисията) отговори на въпроса B7-0311/2010.

Изказаха се: Franz Obermayr, който изрази съжаление за присъствието в пленарната зала на лица, които фотографират членовете на ЕП, без това да им е разрешено. (Председателят отбеляза забележките на оратора), Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Jacek Włosowicz, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog и Seán Kelly.

Изказаха се: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski и Reimer Böge.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 18.55 ч., бе възобновено в 19.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0307/2010).

Въпрос 20 (Laima Liucija Andrikienė): Протичане и резултати от местните избори в Беларус.

Štefan Füle (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Laima Liucija Andrikienė и Janusz Władysław Zemke.

Въпрос 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Последици от бюджетните корекции за доверието в единната европейска валута.

Olli Rehn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 19 (Mairead McGuinness): Структурни фондове на ЕС – финансиране на изключването.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Seán Kelly, Ádám Kósa и Nikolaos Chountis.

Въпрос 21 (Chris Davies): Изпълнение на целите на Европейския съюз в областта на околната среда.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващ въпрос на Chris Davies.

Въпрос 22 (Dan Jørgensen): Проблеми във връзка със смесването на ендокринни разрушители.

Въпрос 23 (Fiona Hall): Действия на ЕС във връзка с ендокринните разрушители.

Janez Potočnik отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси на Dan Jørgensen, Fiona Hall и Lena Ek.

Въпрос 24 (Seán Kelly): Прилагане на Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău и Jim Higgins.

Въпрос 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Преразглеждане на Директивата за ОВОС (85/337/ЕИО).

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Изказаха се: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos и Bernd Posselt относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 27 (Kathleen Van Brempt): Директивите за птиците и местообитанията.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси на Kathleen Van Brempt.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.35 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

16. Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза - Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето - Харта за правата на жените: проследяване на развитието (разискване)

Доклад относно аспектите, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза [2009/2204(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Доклад относно оценката на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето [2009/2242(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0059/2010) зададен от Zita Gurmai и Britta Thomsen, от името на групата S&D, Ilda Figueiredo и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Антония Първанова, от името на групата ALDE, и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Харта на правата на жените - последващи действия (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda и Ilda Figueiredo представиха докладите.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Антония Първанова и Marije Cornelissen развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Isabel Martínez Lozano (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията), която отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Edite Estrela, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Charalampos Angourakis, от името на групата GUE/NGL, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Мария Неделчева, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda и Ilda Figueiredo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 16.6.2010 и точка 7.7 от протокола от 16.6.2010.


17. Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek представи доклада.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Rosbach (докладчик по становището на комисията ENVI), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Adam Gierek, от името на групата S&D, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski и Piotr Borys.

Изказаха се: Máire Geoghegan-Quinn и Lena Ek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 16.6.2010.


18. Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Мария Неделчева, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, и John Bufton, от името на групата EFD.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski и Piotr Borys.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 17.6.2010.


19. Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0032/2010), зададен от Doris Pack, от името на комисията CULT, към Комисията: Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (B7-0308/2010)

Doris Pack разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly и Emine Bozkurt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Iosif Matula и Piotr Borys.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията CULT, относно агентите на играчи в спорта (B7-0343/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 17.6.2010.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 442.783/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 24.00 ч.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1

ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсмеинова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neved'alová, Неински, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Стоянов Д., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност